AEL:n laatujärjestelmä

AEL sai koulutustoiminnalleen ISO 9001 -laatusertifikaatin ensimmäisenä pohjoismaisena koulutuslaitoksena vuonna 1994. Vuosien aikana laatujärjestelmä on kehittynyt asiakaskeskeiseksi toimintajärjestelmäksi, joka sisältää laatu-, työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 ja ISO 14001:2015).

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n toimintapolitiikka

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n tehtävänä on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tekniikan osaamista ja hallintaa. Säätiö ei pyri taloudellisen hyödyn saavuttamiseen, vaan käyttää kaiken toiminnassaan syntyvän taloudellisen tuloksen säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Säätiö voi kuitenkin harjoittaa säätiölain sallimaa liiketoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

 1. järjestää julkisin varoin toteutettavaa koulutusta
 2. järjestää tutkintoja eri organisaatiotasoille
 3. harjoittaa toimintaansa liittyvää tutkimusta, teknistä neuvontaa ja antaa lausuntoja
 4. harjoittaa maksullista koulutusliiketoimintaa
 5. järjestää näyttelyitä
 6. kehittää opetusmateriaalia ja opetusmenetelmiä
 7. järjestää muuta edellisiä tukevaa toimintaa tarvittaessa säätiön ulkopuolellakin.

Johdon ja henkilöstön sitoutuminen asiakas- ja sidosryhmäkeskeiseen toimintatapaan kuuluu olennaisena osana Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n toimintapolitiikkaan. Palveluorganisaationa vaikutamme toiminnan laadun, työterveyden ja -turvallisuuden sekä ympäristön kehittämiseen.

Toiminnan laadusta, työturvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtiminen kuuluu koko Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n palveluketjulle, riippumatta henkilöstön sijoituspaikasta tai missä palvelua toteutetaan. Tämä varmistetaan riittävällä koulutuksella ja tiedottamisella sekä osallistamalla.

Asetamme selkeät toimintaa ohjaavat mittarit ja tavoitteet tukemaan toiminnan kehittymistä. Näiden saavuttamiseksi varaamme riittävät resurssit ja arvioimme niiden toteutumista säännöllisesti.

Noudatamme toiminnassamme lain ja asetusten säännöksiä sekä viranomaisten määräyksiä.

Asiakas- ja sidosryhmäkeskeisyys

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n toimintatavan perusosia ovat asiakaslähtöinen suunnittelu sekä toiminnan ja tuotteiden/palveluiden kehittäminen. Työyhteisörakenteemme mahdollistaa avoimen, luotettavan ja jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas sekä pysyvä yritys- ja yksilötason asiakassuhde.

Työterveys ja -turvallisuus

 • Olemme TTT-toiminnassamme sitoutuneet vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäisemiseen sekä TTT-toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
 • Asiantuntijaorganisaationa korostamme erityisesti henkisen hyvinvoinnin ylläpitoa.
 • Omaan henkilökuntaamme, asiakkaisiin (opiskelijoihin) ja alihankkijoihin kohdistuvien terveys- ja turvallisuusnäkökohtien tunnistaminen, arviointi ja parantaminen sekä haittojen vähentäminen ovat osa Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa.
 • Tavoitteenamme on, että asiakkaat, alihankkijat ja henkilökunta tuntevat olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi toimiessaan Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:ssä.
 • Työterveys- ja -turvallisuuskysymykset sisällytämme osaksi koulutusprosessia.

Ympäristöstä huolehtiminen

 • Ympäristöön kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen ja arviointi sekä haittojen vähentäminen on osa Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa.
 • Edistämme ympäristömyönteistä toimintaa koulutuksessa sekä kaikissa muissa palvelumuodoissamme.
 • Varmistamme koulutuksella ja tiedottamisella ajankohtaisen ja asianmukaisen ympäristötietoisuuden tason.
 • Tavoitteena on kestävä kehitys.

Johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmämme vastaa ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 ja ISO-14001:2015 -standardien vaatimuksia. Tavoitteena on yhtenäinen toiminnanohjauksen työväline.