Prosessin kehittäminen

AEL Tuotannon kehittäminen (Lean)
AEL Prosessin uudistamishankkeen toteutus

AEL:n Lean-filosofiaan pohjautuvassa valmennusohjelmassa

 • henkilöstö ryhtyy heti kehittämistehtäviin
 • oppiminen, prosessin kehittäminen ja sitoutuminen uuteen toimintatapaan tapahtuu tekemällä
 • esimiehet toimivat AEL:n ohjauksella oman ryhmänsä valmentajina
 • tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkaan omilla mittareilla, esimerkiksi tuotannon läpimenoajan lyhenemisellä
 • kehittämistyö ei pysähdy, kun AEL poistuu näyttämöltä, vaan yrityksen henkilöstö on omaksunut jatkuvan kehittämisen periaatteet.

AEL on mukana ja tukena kehittämisen kaikissa vaiheissa

 • Aluksi tehdään nykytilakartoitus, jossa tutkitaan ja kuvataan prosessien kulkua, esimerkiksi vaiheaikoja, odotusaikoja, siirtomatkoja, välivarastoja ja asetusaikoja.
 • Seuraavaksi asetetaan tavoitteet sekä määritellään kehittämisen toimenpiteet, aikataulut ja resurssit AEL:n ohjaamassa, yrityksen johdon, avainhenkilöiden ja työntekijöiden työpajassa. Tavoitteet on asetettava korkealle, sillä vain riittävän korkeat tavoitteet pakottavat ajattelemaan uudella tavalla! Kehittämiselle asetetaan konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, esimerkiksi läpäisyajan puolittaminen.
 • Yrityksen avainhenkilöt toimivat valmentajina. AEL valmentaa yrityksen valitsemat avainhenkilöt toimimaan kehittämistyön sparraajina ja muun henkilöstön valmentajina. Avainhenkilöiden valmennuksessa (Lean Team Leader) käsitellään esimerkiksi leanin perusteita, 5S:ää, muutosjohtamista, valmentajataitoja ja palautteen antamista sekä osaamisen kehittämistä. Valmennuksensa jälkeen avainhenkilöt valmentavat yrityksen muun henkilöstön mukaan käytännön kehittämistyöhön.
 • Kehittäminen ja valmentaminen tehdään todellisilla kehitystoimenpiteillä. Kehittäminen etenee vaiheittain, ja siihen sisältyy sekä työpajoja että käytännön työtä. Seuraavaan vaiheeseen siirrytään, kun edellinen kehittämistoimenpide on jalkautettu käytäntöön.
 • Kehittämistyön tulokset näkyvät välittömästi käytännön toimenpiteinä, toimivampina prosesseina sekä parantuneena työviihtyvyytenä ja työturvallisuutena. Kehittämistyön onnistumista seurataan prosessin alussa asetettujen tavoitteiden avulla.
 • Kehittämistyö jatkuu, kun AEL poistuu näyttämöltä, sillä jatkuva parantaminen on juurtunut yrityksen toimintatavaksi.

Lue STX:n lean-projektista.

Hukkakustannukset on "dollarisaation" pahin vihollinen!

 • Hukan poistaminen on välttämätöntä, jotta kustannuskilpailukykyä voidaan pitää yllä. On tunnistettava tilaus-toimitusketjun arvoa tuottavat ja tuottamattomat osat ja työvaiheet. Se onnistuu prosessien ja toimintatapojen systemaattisella arvovirtakartoituksella. Hukan juurisyden tunnistamiseksi kartoitus kannattaa tehdä vaihe vaiheelta rajatuille toiminnoille. Pilotointi on yksi hyvä tapa aloittaa Lean.   
 • Ensimmäiset näkyvät tulokset ovat parhaita innostuksen ja motivaation lähteitä organisaation Lean-toimintavan systemaattiselle kehittämiselle.
 • Arvovirtakartoitus on yksi Leanin avaintyökaluista. Se kannattaa tehdä kaikista prosesseista: myynti, tilausten käsittely, suunnittelu, ostotoiminnot, alihankinta, valmistus, varastointi, kokoonpano, kuljetus ja laskutus – prosessi kerrallaan edeten.
 • Teollisuuden kahdeksan hukkaa:  ylituotanto, henkilöstön käyttämätön voimavara, odottaminen, tarpeeton siirtäminen tai kuljettaminen, väärällä tavalla valmistaminen ja ylilaatu, ylisuuret varastot ja virheet. Katso lisää tästä.

AEL:n Esimerkkilaskelma hukkakustannusten synnystä

Piirustuksiin tarvittavat muutosehdotukset eivät etene riittävän nopeasti. Muutoksen saaminen piirustukseen ja oikeanlaisten osien saaminen kokoonpanoon kestää usein kuukausia jopa yli vuoden. Kokoonpanoa joudutaan tekemään väärillä tai epäsopivilla osilla, jolloin osia korjataan ja tehdään ylimääräistä asennustyötä.

 • 2 asentajaa tekee koko ajan korjauksia ja ylimääräisiä asennuksia 16 h/pv
 • yhteensä 80 h/vko vuosikustannus: 80 h/vko x 47 vko/vuosi x 40 €/h = 150 400 €/vuosi

 

Kysy lisää
Sari Herrala, koulutusasiantuntija
050 374 2271, sari.herrala@ael.fi

Tuotantoprosessit muuttuvat – osaamisen on oltava ajan tasalla

Kun yrityksessä on päätetty uudistaa tuotantoprosesseja, työmenetelmiä tai henkilöstön tehtävänkuvia, AEL voi auttaa toimenpiteiden jalkauttamisessa. Suunnittelemme muutoksen toteuttamisen yhdessä yrityksen kanssa, esimerkiksi

 • käyttöhenkilöstön kouluttaminen uudessa tai muutetussa prosessissa tai tuotantolinjalla
 • esimiesten tai uusien esimiesten kouluttaminen muuttuvassa tilanteessa
 • kunnossapitohenkilöstön kouluttaminen uuden teknologian hallintaan
 • henkilöstön kouluttaminen organisaatiomuutoksen mukanaan tuomiin uusiin tehtäviin
 • henkilöstön osaamisen päivittäminen uudessa asiakas- tai alihankintasuhteessa.

Uudistamishankkeen vaiheet ovat

 • muutoksen määrittely ja täsmentäminen
 • tavoitteiden määrittely: toimenpiteet, aikataulu, tavoiteltu lopputulos
 • resurssikartoitus: rahoitussuunnittelu, henkilöresurssien suunnittelu
 • toteutus
 • tulokset ja analyysit
 • palautekeskustelut ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Lue Roclan uuden tuotantolinjan käynnistämisestä.

Kysy lisää
Hannu Jyrinki, projektivastaava
050 553 8350, hannu.jyrinki@ael.fi

Kysy lisää