Henkilöstön osaamisen varmistaminen

AEL Yrityksen henkilöstön osaamiskartoitus
AEL:n TAITO-testi®
AEL Koulutussuunnitelma

Henkilöstön osaamista, taitoja ja tapaa toimia voidaan kartoittaa useilla eri menetelmillä. AEL Yrityksen henkilöstön osaamiskartoituksen perusmalli muodostaa pohjan, jota täydennetään tarvittaessa AEL:n TAITO-testillä®.

Kehityskeskustelu on luonteva paikka käydä läpi henkilön osaamista ja kehittymistä! Jatkuvaa kehittymistä tukeva organisaatiokulttuuri varmistaa, että henkilöt ovat tehtävissä, joissa voivat hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan!

AEL Yrityksen henkilöstön osaamiskartoitus osana osaamisen kehittämistä

AEL Yrityksen henkilöstön osaamiskartoituksen perusmallissa yksilön tai ryhmän osaamista arvioidaan ja tehdään näkyväksi. Sen ensimmäisessä vaiheessa kunkin henkilöstöryhmän tai yksilön työtehtävät ja niihin liittyvät osaamiset määritellään AEL:n ohjaamissa työpajoissa. Tämän jälkeen osaamisen arviointi tapahtuu itsearviona, esimiehen arviona tai esimiehen ja työntekijän yhteistyönä. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi asteikolla 1–5. Tarvittaessa henkilön osaaminen voidaan varmentaa testillä tai työnäytöllä.

Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Sen tavoitteena on strategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukainen ammattitaitoinen ja motivoitunut, jatkuvasti kehittyvä henkilöstö. Osaamiskartoitus on keskeinen osa organisaation osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Osaamista voidaan kehittää vasta, kun olemassa oleva osaaminen on tunnistettu!

Osaamiskartoitus

 • on pohjana henkilöstön kehittämisessä ja moniosaamisen lisäämisessä
 • auttaa rekrytoinnin ja perehdytyksen suunnittelussa
 • auttaa tunnistamaan osaamisvajeet ja vain harvoilla olevan osaamisen
 • mahdollistaa hallitun eläköitymisen, kun osaaminen tunnistetaan ja se voidaan siirtää seuraajalle
 • herättää keskustelemaan osaamisesta.

 

 

AEL Yrityksen henkilöstön osaamiskartoituksen perusmallin vaiheet

1. Organisaation tarvitseman osaamisen määrittely
Ensin on määriteltävä, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan. Organisaation perustehtävä, toimiala, asiakkaat, toimintaympäristö sekä visio ja strategia asettavat raamit tarvittavalle osaamiselle.

2. Nykyisen osaamisen kartoitus
Nykyisen osaamisen kartoitus on pohja kehittämiselle. Organisaation ja sen ryhmien osaaminen muodostuu yksilöiden osaamisista. Yksilön osaaminen puolestaan koostuu monista eri osa-alueista, kuten ammatillisesta osaamisesta, organisaation toimintatapojen ja järjestelmien tuntemisesta, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidoista, kyvystä sopeutua muutokseen ja oppia uutta.

3. Suunnitelma osaamisen kehittämisestä
Kun organisaation nykyinen ja tarvittava osaaminen on tunnistettu, nähdään osaamisvaje ja voidaan laatia suunnitelma osaamisen kehittämisestä. Osana tätä vaihetta voidaan laatia myös organisaation henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

4. Osaamisen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen
Käytännössä osaamisen kehittäminen voi olla esimerkiksi koulutusta, tutkintoja, ohjattua työssäoppimista, työpajoja, valmennusta, työnohjausta tai organisaation työkulttuurin ja toimintatapojen kehittämistä kohti oppivaa organisaatiota.

5. Arviointi ja vaikuttavuus
Toteutetuista koulutuksia ja osaamisen kehittämisen toimenpiteistä on tärkeää kerätä palautetta ja hioa kehittämistä sen mukaan.

Kysy lisää
Sanna Taavila, asiakkuuspäällikkö
050 523 2664, sanna.taavila@ael.fi

AEL:n TAITO-testi®

Osaamista voidaan kartoittaa itse- ja kollega-arvioinneilla sekä faktoihin perustuvalla TAITO-testillä. Jos nämä kaksi arviointitapaa yhdistetään, voidaan vertailla oman osaamisolettamuksen ja todellisen osaamisen välistä eroa. TAITO-testi voidaan räätälöidä ja sen vaikeusastetta voidaan painottaa yrityksen tarpeiden mukaan.

AEL:n TAITO-testi on tehokas väline osaamisen kartoitukseen. Se auttaa

 • rekrytoimaan todelliset osaajat
 • löytämään oikeat osaajat oikeaan paikkaan
 • vahvistamaan porukan moniosaajuutta vuorotyössä ja asennusprojekteissa.

Kartoituksen vaiheet

Ensin tehdään tulevien tai nykyisten työtehtävien kannalta tärkeimpien osaamisalueiden määrittely (tavoitetila), jonka jälkeen edetään kuvan mukaisin vaihein.

 1. Nykytilan mittaus
 2. Nykytilan ja tavoitetilan erotuksen analysointi
 3. Suunnitelma tavoitetilaan pääsystä
 4. Tavoitetila ja tavoitetilaan pääsyn todentaminen

TAITO-testin käyttö on helppoa ja nopeaa!

Testi tehdään internetissä, sen tekeminen ei vaadi tietoteknistä osaamista. Testin voi tehdä itselle sopivana aikana.

TAITO-testin tulokset ovat havainnollisia ja palaute tarvittaessa välitön

Tuloksista näkee, miten hyvin henkilö hallitsee osaamisen eri aihealueet. Henkilön osaamista voidaan verrata ryhmän osaamiseen tai asetettuun tavoitteeseen.

Esimerkki kaikkien osaamisalueiden tuloksista

 

TAITO-testin kysymykset ovat pääasiassa monivalintakysymyksiä, mutta oikeiden vaihtoehtojen määrä vaihtelee kysymyksittäin. Kysymyksiin voi liittää kuvia tai videoita. Testi on tasapuolinen kaikille eikä testissä pärjää arvaamalla, sillä

 • kysymykset on asetettu siten, että vastaaja ei tiedä montako oikeaa vastausta kussakin monivalintakysymyksessä on
 • vääristä vastauksista pisteet vähenevät
 • jos ei vastaa, pisteet eivät lisäänny eivätkä vähenny
 • kysymykset eivät sisällä kompakysymyksiä.

TAITO-testin käyttökohteita

Testi voidaan tehdä millä tahansa teollisuuden alalla ja osaamisalueella. Sitä on käytetty muun muassa kunnossapidossa, paperiteollisuudessa ja kiinteistötekniikan alalla.

Lue Valion kunnossapidon kehittämisohjelmasta.

Kysy lisää
Sanna Taavila, asiakkuuspäällikkö
050 523 2664, sanna.taavila@ael.fi

AEL Koulutussuunnitelma yrityskohtaisesti

Kun organisaation nykyinen osaaminen on tunnistettu, voidaan laatia suunnitelma osaamisen kehittämisestä. Pienimmillään se voi olla yhdelle ryhmälle tehty yrityskohtainen koulutus kesto esim. yhden päivän.

Osaamisen kehittämiseen on perinteisen koulutuksen lisäksi lukuisia muitakin keinoja, kuten työssä oppiminen, työnopastus, perehdyttäminen, ohjattu työpajatyöskentely, työkierto, parityö, tuuraaminen, sijaisuudet, mentorointi, valmentaminen ja työnohjaus.

Organisaation toimintatavat ja kulttuuri vaikuttavat henkilöstön oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen. Oppivalle organisaatiolle ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi oppimiseen ja kehittämiseen kannustava ilmapiiri, uuden kokeilu, virheiden ja epäonnistumisten salliminen, asioiden kyseenalaistaminen ja jatkuva työn kehittäminen sekä osallistuva johtaminen ja päätöksenteon hajauttaminen.

AEL:n koulutustarjonnasta löytyvät korttikoulutukset, kurssit, tutkinnot ja seminaarit. Lisäksi tarjoamme yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuksia, työpajoja, valmennus- ja työnohjauspalveluja. Autamme myös työssäoppimisen suunnittelussa ja ohjaamisessa. AEL voi olla kumppanina myös organisaation työkulttuurin ja toimintatapojen kehittämisessä kohti oppivaa organisaatiota.

AEL:n malli kehittämisalueiden jaosta koulutussuunnitelmassa

 

Kysy lisää
Sanna Taavila, asiakkuuspäällikkö
050 523 2664, sanna.taavila@ael.fi

 

Kysy lisää