Turvallisuuden kehittäminen

AEL Turvallisuuden kehittämisen palvelut

AEL:stä saat palvelut yrityksesi turvallisuuden kehittämiseen

AEL Turvallisuuden kehittämisen palvelut koostuvat yksittäisistä kursseista ja seminaareista aina koko yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittämisohjelmaan. Palvelut ovat toisistaan riippumattomia ja ne voidaan toteuttaa erikseen.

A. Turvallisuuskulttuurin Roadmap-kehittämisohjelma
B. Turvallisuuskulttuurikysely
C. Yrityksen lainsäädäntövaatimusten pikakartoitus
+ turvallisuuskoulutukset ja turvallisuuden opetusmultimediat

 

 

Kuva 1. Turvallisuuskulttuurin vaikutus tapaturmataajuuteen

Kuvassa 1 on kuvattu eri palvelutasojen vaikutusta turvallisuuden tasoon. Turvallisuustaso voi olla myös huonompi kuin kuvan alin taso. Tasoa C on tässä pidetty lähtötasona. Siitä ylöspäin on kuvattu turvallisuustason nousua. Tahtotilana pidetään hyvin pientä tapaturmataajuutta ja siihen päästään toteuttamalla Turvallisuuskulttuurin Roadmap. Kevyenä toteutuksena voidaan kartoittaa tämänhetkinen taso, jotta nähdään tunnetaanko perusteet ja minimivaatimukset erilaisten työtehtävien tekemiselle lainsäädännön pohjalta.

A. Turvallisuuskulttuurin Roadmap

  • Ennakointi
  • Turvallisuusajattelun ja -kulttuurin kehittäminen
  • Systemaattisuus ja kurinalaisuus

Turvallisuuden Roadmap-kehittämisohjelmassa yrityksen turvallisuustasoa kehitetään ammattilaisten ohjaamana, valmentavalla otteella ja vastuuntuntoisesti. Ohjelma lähtee liikkeelle yrityksen henkilöstölle tehtävästä kyselystä (3T Kulttuurimittari). Kysely toteutetaan tutkimustietoon perustuvalla kysymyspatteristolla sekä haastattelemalla riittävä määrä yrityksen henkilöstöä, johdosta työntekijöihin. Lisäksi tehdään työympäristön arviointi havainnoimalla olosuhteita.

Kyselyn, haastattelujen ja työympäristön arvioinnin perusteella syntyneen kokonaiskuvan avulla laaditaan toimenpidesuunnitelma (Roadmap). Tämä sisältää ehdotukset turvallisuuden kehittämisen toimenpiteiksi, ja pitää sisällään henkilöstön valmennukset. Ehdotusten pohjalta yritys päättää toteutettavat toimenpiteet.

Roadmap-kehittämisohjelmalla onnistuminen on taattu. Keväällä 2014 päättyi 7 yrityksen muodostamassa ryhmässä Roadmap-kehittämisohjelma, jonka tulokset olivat vaikuttavia.

  • Työympäristön turvallisuustaso nousi 71:stä 87:ään prosenttiin
  • Turvallisuushavaintojen aktiivisuus nousi 0,9:stä 1,7:ään/hlö
  • Tapaturmataajuus aleni 24:stä 10:een (kpl/milj. työtuntia) eli muutos oli noin -60 prosenttia
  • Tapaturma- ja sairauspoissaolokulujen vähentymisestä syntyi 400 000 euron vuosisäästö.

 

Kuva 2. Tapaturmataajuuden ja vaarailmoitusten määrän muutos seitsemän yrityksen hankkeessa.

B. Turvallisuuskulttuurikysely, 3T Kulttuurimittari

Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden tehokas johtaminen edellyttää tietoa henkilöstön terveyden ja työpaikan turvallisuuden tilasta, ja käytettyjen riskienhallintamenettelyjen vaikuttavuudesta. 3T Kulttuurimittari on henkilöstölle tehtävä kysely, jolla selvitetään objektiivisesti, mitkä ovat työpaikan vahvuudet ja missä on kehittämistä. Tulosten pohjalta voidaan asettaa niin koko työpaikan kuin yksiköidenkin tavoitteet ja laatia kohdennetut toimintasuunnitelmat.

Koko henkilöstön osallistava tutkimus on paitsi tärkeä työväline kehitettäessä työpaikkaa hyvinvoivaksi ja turvalliseksi, myös tapa kuulla henkilöstöä. Vastatessaan henkilöstö saa myös tietoa, miten asiat ovat, kun ne ovat hyvin.

Kyselytutkimus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti, omana projektinaan tai toistamalla se systemaattisesti toimenpiteiden välissä, jolloin saadaan tietoa myös johtamisen tehosta. Kyselyyn voidaan tarvittaessa lisätä muita 3T Auditin tiedonkeruukeinoja, kuten turvallisuushavainnointia ja johdon haastatteluja.

3T Kulttuurimittari sisältää numero- ja vapaamuotoisia, validoituja kysymyksiä. Lisäksi voidaan laatia räätälöityjä kysymyksiä.

Kuva 4. Esimerkki Turvallisuuskulttuurikyselyn tuloksista

C. Pikakartoitus yrityksen turvallisuuden lainsäädäntövaatimuksista

Voidaan tehdä kyselymuotoinen pikakartoitus antaa nopeasti vastauksen yritystä koskevista keskeisimmistä lainsäädäntövaatimuksista. Saat helposti kartoitettua, mitkä säädökset koskevat yrityksesi toimintaa.

Kysy lisää
Rainer Paloniemi, kehityspäällikkö
050 547 2724, rainer.paloniemi@ael.fi

Kysy lisää