Product promotion content

Energia-alan ammattitutkinnossa on kolme erilaista kokonaisuutta eli osaamisalaa. AEL:ssä on mahdollista suorittaa näistä kaukolämpöasentajan ja voimalaitoksen käyttäjän tutkinnot. Ammattitutkinnon voit suorittaa, kun sinulla on alan työkokemus ja alan työpaikka, jossa voit kehittää ammatillista osaamistasi. Opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti oppisopimuksella.

Jos tarvitset B-koneenhoitajan tai A-koneenhoitajan pätevyyskirjan, voit suorittaa tutkinnon voimalaitostekniikan osaamisalalta tietyt tutkinnon osat ja näillä hakea tarvitsemiasi pätevyyskirjoja. Hakeudu tutkintoon ja mainitse hakulomakkeella, mitä pätevyyskirjaa teidän laitoksellanne tarvitaan.

Kaukolämpöasentaja tuntee kaukolämpölaitosten kattilat ja varusteet, polttoaineet ja niiden käsittelyn. Hän osaa raportoida työt ja toimenpiteet sekä ennakoida kattiloiden korjaus- ja kunnossapitotarpeen.

Voimalaitoksen käyttäjä osaa voimalaitosprosessien käytön ja tuntee prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet ja osaa toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Hän tuntee yleisimmät prosessilaitteet ja hallitsee kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Hänellä on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmä ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Hän osaa voimalaitosprosessien käytön ja tuntee prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Hän osaa toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Hän huomioi työssään ympäristön ja työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Kolmas osaamisala on sähköverkkoasentaja (ei tällä hetkellä tarjolla AELssä). Sähköverkkoasentaja osaa toimia sähkönjakeluverkon erilaisissa rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä. Hän osaa sähköverkon rakentamiseen, käyttöön, mittauksiin, suojauksiin ja asiakasympäristöihin kuuluvat tehtävät erilaisissa asennusolosuhteissa ja osaa suunnitella oman työnsä. Hän osaa sähköverkon rakentamisessa tarvittavat työmenetelmät ja tuntee asennuksissa käytettävät tarvikkeet. Hän osaa toimia oikein sähköverkon häiriötilanteissa. Hän ottaa työssään huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energia-alan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Hän hallitsee työssään tarvitsemiensa tietojärjestelmien ja sovelluksien käytön.

Energia-alan tutkinto tuli voimaan 1.8.2018. Ennen 1.8.2018 tutkinnon suorittamisen aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinnon perusteiden 1.9.2008 nro 30/011/2008, sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden 24.4.2012 nro 17/011/2012 ja voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden 24.4.2012 nro 16/011/2012 mukaisesti 31.12.2021 saakka.

Energia-alan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu osaamisalakohtaisista pakollisista tutkinnon osista (60–120 osaamispistettä) ja osaamisalakohtaisista valinnaisista tutkinnon osista (30–90 osaamispistettä).

Energia-alan ammattitutkinto muodostuu seuraavista osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä:

  • Kaukolämpöasennuksen osaamisala - kaukolämpöasentaja
  • Sähköverkkoasennuksen osaamisala - sähköverkkoasentaja
  • Voimalaitostekniikan osaamisala - voimalaitoksen käyttäjä.

Energia-alan ammattitutkinnon perusteista löydät tarkemman kuvauksen tarvittavasta osaamisesta.

Osaamisalakohtaisen erikoistumisen mukaan energia-alan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa energia-alan työtehtävissä. Kaukolämpöasentajana voi toimia kaukolämpölaitoksissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Sähköverkkoasentaja voi toimia erilaisissa sähkönjakeluverkon rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä. Voimalaitoksen käyttäjänä voi toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä.

Jos tarvitsee kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjaa, pitää hakeutua suorittamaan Voimalaitostekniikan osaamisalaa. B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa tarvitsevat suorittavat tutkinnon osan Toiminta lämmöntuotannossa. A-koneenhoitajan pätevyyskirjaa varten suoritetaan tutkinnon osat Toiminta lämmöntuotannossa, Voimalaitoksen automaaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö ja Voimalaitosten vesien käsittely. Jos tarvitsee alikonemestarin kirjan, suoritetaan koko tutkinto Voimalaitostekniikan osaamisalalta. Tukesin sivuilta löydät lisätietoa pätevyyskirjoista ja painelaitelaista.

 

Järjestämme energia-alan ammattitutkintoon johtavaa tutkintokoulutusta, jonka kestoon vaikuttavat opiskelijan osaaminen, työkokemus ja aiempi koulutus. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää työpaikalla käytännön työssä tapahtuvaa oppimista, etäopiskelua ja lähipäiviä. Tutkinto suoritetaan käytännön näytöin. Koulutus tapahtuu työn ohessa.

AEL järjestää ammattitutkintoon ja pätevyyskirjoihin tarvittavaa koulutusta sekä näyttöjä myös yrityskohtaisina. Järjestämme tarvittaessa myös syventävää ja täydentävää alan koulutusta. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Laadimme kanssasi henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa kartoitamme nykyisen osaamisesi (tutkinnot, koulutus ja työkokemus) ja sovimme lähi- ja etäopiskelusta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisesta. Osallistut lähipäiviin, joiden aiheista sinulla on osaamisen hankkimisen tarvetta. Etäopiskelussa käytämme Optima-verkko-oppimisympäristöä sekä alan kirjallisuutta. Luennoijamme ovat pitkän käytännön työkokemuksen omaavia alansa asiantuntijoita. Opinnoissa menestyminen edellyttää omatoimista harjoittelua. Lähipäivät sisältävät pienryhmätyöskentelyä, jolloin opiskelija tutustuu muiden työyhteisöjen työskentelytapoihin.

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat Energia-alan ammattitutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Tervetuloa AEL:ään!

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä on alan työpaikka, jossa voi tehdä tutkinnon mukaisia työtehtäviä. Työnantajan on oltava valmis organisoimaan työpaikalla järjestettävää koulutusta ja tukemaan oppimista. Opiskelijamaksu on 400 € (alv 0%). Opiskelumaksu lähetetään opiskelijan nimellä ja kotiosoitteeseen. Ole yhteydessä kouluttajaan ja kysy lisää!

Alikonemestarin-, A- ja B-koneenhoitajankirjaan vaadittava koulutus

Henkilöllä, joka on suorittanut energia-alan ammattitutkinnosta voimalaitostekniikan osaamisalan tutkinnon, on alikonemestarinkirjaan vaadittava painelaitelain mukainen koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelainsäädännössä määriteltyä työkokemusta.

Henkilöllä, joka on suorittanut tutkinnon osat Toiminta lämmöntuotannossa, Voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö sekä Voimalaitoksen vesien käsittely, on A-koneenhoitajakirjaan vaadittava painelaitelain mukainen koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelainsäädännössä määriteltyä työkokemusta.

Henkilöllä, joka on suorittanut tutkinnon osan Toiminta lämmöntuotannossa, on B-koneenhoitajakirjaan vaadittava painelaitelain mukainen koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelainsäädännössä määriteltyä työkokemusta.

Lisätietoja Tukesin sivuilla.

Jatkokoulutukset

Energia-alan erikoisammattitutkinto, v

Kaavake

Ota yhteyttä

Laura Hassi

koulutussuunnittelija, energia-ala
044 722 4797
laura.hassi@ael.fi

Laura Hakonen

kouluttaja
050 553 8354
laura.hakonen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.