Product promotion content

Short info

Tutkinnon tyyppi:

Laajenna osaamistasi lukkosepän ammattitutkinnolla

Lukkoseppänä toimiminen edellyttää laajaa tietämystä lukitus- ja turvallisuustekniikasta, lainsäädännöstä ja määräyksistä. Hyvä lukkoseppä on asiakaspalvelun ammattilainen, jolta asennus- ja huoltotyöt sujuvat.

Lukkosepän ammattitutkinto soveltuu jo alalla työskenteleville tai alalle aikoville.

Katso kuinka Antista tuli lukkoseppä.

Lukkoseppä sinusta voi tulla, jos olet taitava käsistäsi ja kiinnostunut tekniikasta sekä rakenteellisesta turvallisuudesta. Lukkosepän ammatissa toimiessasi sinulle on hyötyä, jos olet saanut metalli-, puu- tai sähköalan peruskoulutuksen.

Yrittäjän kannattaa markkinoida jo alalla pidempään olleille asentajille Lukkosepän ammattitutkintoa, siinä vahvistuu yrityksen imago, kun henkilökunta on koulutettua. "Vanhakin voi oppia uutta lukkosepän ammattitutkinnossa".

Katso video:

 

Tutkinto muodostuu seuraavista pakollisista osista

 • Turvallisuusnormit ja -ohjeet
 • Turvallisuuspalvelut ja yrittäjyys
 • Rakenteellinen suojaus

Näistä valinnaisista osista on lisäksi valittava kaksi

 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Rikosilmoitinjärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmät

Lisäksi voi suorittaa tutkinnon osan

 • Yrittäjyys
 • Sähkölaitteiden asennus

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöillä työskentelemällä lukkosepän työtehtävissä sekä tarvittaessa tekemällä kirjallisia tehtäviä. Kaksikantainen arviointiryhmä arvioi osaamisen tutkinnon osittain. AEL antaa tutkintosuorituksen, kun henkilö on suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat.

Muut edellytykset

Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on alan työpaikka, koska ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä ja työpaikalla tapahtuva oppiminen on keskeisin ja ammatillista kehittymistä tukeva oppimisen muoto. Tutkintoon hakeutuvan henkilön tulee olla rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva lukkosepän työhön.

Kaikki alkaa osaamiskartoituksesta

Jokaisen tutkintoon hakeutuvan aikaisemmin hankittu osaaminen ja koulutushistoria selvitetään osaamiskartoituksella, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon osat, koulutuksen järjestämismuoto, opiskeluaika ja opintojen sisällöt, joita henkilön tulee suorittaa saavuttaakseen tutkinnossa vaadittavan osaamisen.

Ei pelkkää pulpetissa istumista

Tutkintokoulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä ohjatusta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

 • Lähiopetuspäiviä on noin 16, kahtena päivänä kuukaudessa. Opiskelu tapahtuu AEL:ssä, sisältää luentoja sekä käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Etäopiskelu tapahtuu osittain tai kokonaan ohjatusti verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, ja on ajasta ja paikasta riippumatonta.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen on suunnitelmallista ja ohjattua, missä opiskelija tekee hänelle määriteltyjä työtehtäviä nimetyn ohjaajan valvonnassa. Tavoitteena on oppia uutta, harjaannuttaa ja kehittää ammattitaitoa monipuolisesti sekä saavuttaa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kokonaiskesto on laajimmillaan noin 1,5 vuotta, jonka tarkempi laajuus ja sisältö sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa, jossa otetaan huomioon aiempi koulutus ja työkokemus alalla.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma perustuu Opetushallituksen Lukkosepän ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin (määräys Drno 3/011/2005).

Turvallisuusnormit ja -ohjeet

Turvallisuusnormit ja -ohjeet -opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen tutkinnon suorittanut tuntee avainturvallisuuteen, turvasuojaukseen, paloturvallisuuteen, työ- ja sähköturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset sekä menettelytavat.

 • Turvallisuusalan lainsäädäntö
 • Suomen rakentamismääräyskokoelma
 • Palovarottimien tekniset ominaisuudet ja sijoitus
 • Tietoturvallisuusohjeet
 • Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet
 • Sähköturvallisuuden perusteet

Turvallisuuspalvelut ja yrittäjyys

Tutkinnon suorittanut tuntee lukitusalan yrityksen liikeidean, tunnistaa kilpailijat ja tuntee ansaintalogiikan. Tutkinnon suorittanut osaa liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat alan yleiset käytännöt ja tietoturvallisuusperiaatteet. Lisäksi tutkinnon suorittanut osaa myös arvioida asiakkaan tarpeita ja palvellla asiakasta hyvin erilaisissa tilanteissa voimassa olevien säädösten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut pystyy tuottamaan työnantajalleen selkeitä ja asiallisia dokumentteja. Tutkinnon suorittanut osaa antaa asiakkaalle riittävän käyttökoulutuksen asentamilleen laitteille.

 • Lainsäädäntöä
 • Työoikeuden säädökset ja TES
 • Asiakaspalvelu

Rakenteellinen suojaus

Tutkinnon suorittanut tuntee Rakenteellisen murtosuojauksen vaatimukset, Sähköistyksen periaatteet, Lukituskaaviot ja Työturvallisuusmääräykset.

 • Sähkötekniikan perusteet
 • Yleismittarin käyttö- ja laskentaharjoitteita
 • Finanssialan keskusliiton ohjeet
 • Työturvallisuus ja mekaaninen lukitus
 • Lukituskaavioharjoitteita
 • Sähköinen lukitus, oven sulkimet, kaapelointi ja piirrosmerkit
 • Kaapelointi- ja kytkentäharjoituksia
 • Ovikoneistot
 • Palosulkujärjestelmät
 • Väylätekniikan perusteet
 • Rakenteellisen suojauksen yleiset periaatteet ja kertausta

Näiden pakollisten osien lisäksi opiskelijan tulee valita kaksi seuraavista osista

 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Rikosilmoitinjärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmät

Lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa seuraavat osat

 • Yrittäjyys
 • Sähkölaitteiden asennus, sähköturvallisuustutkinnon valmistava koulutus 3 päivää

Lähiopetuspäivät järjestetään AEL:n teoria-, tietotekniikka- tai tuotantotiloissa. Esitys- ja havainnollistamisvälineet ovat uusia ja ajanmukaisia. Useissa opetustiloissa on kaksi valkokangasta ja dataprojektoria, joten opiskelijat voivat seurata opetusta esteettömästi ja ergonomisesti.

Oppisopimus työssäkäyville aikuisille

Lukkosepän ammattitutkinto ja siihen johtava tutkintokoulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisempinä edellytyksinä on alan työpaikka, jossa henkilö voi tehdä kattavasti Lukkosepän ammattitutkinnon mukaisia työtehtäviä. Työnantajan tulee tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja molemmat osapuolet ovat halukkaita solmimaan määräaikaisen työsuhdeperusteisen oppisopimuksen. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Koulutuksen voi myös suorittaa valtionosuusrahoituksella (VOS)

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintokoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Maksuosuuden suuruus riippuu opiskelijan tarvitsevan koulutuksen määrästä ja siitä, maksaako opiskelija itse opiskelumaksun vai järjestetäänkö koulutus yrityksen henkilöstökoulutuksena. Kysy lisää Lukkosepän ammattitutkinnon yhteyshenkilöiltä.

Muut kustannukset

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajan tulee huolehtia, että opiskelijan käytössä on työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa tarvittavat välineet. Opiskeluun liittyvät oppikirjat opiskelija/työnantaja hankkivat tarvittaessa, materiaalit ja oppimistehtävät ovat maksuttomia. Ruokailukustannukset kustantaa opiskelija itse.

Opiskeluympäristö

Lähiopetuspäivät järjestetään AEL:n teoria-, tietotekniikka- tai tuotantotiloissa. Esitys- ja havainnollistamisvälineet ovat uusia ja ajanmukaisia. Useissa opetustiloissa on kaksi valkokangasta ja dataprojektoria, joten opiskelijat voivat seurata opetusta esteettömästi ja ergonomisesti.

Tukenasi opiskelun ja tutkinnon suorittamisen aikana

Opiskelun ajan tukenasi ovat koko tuotantoketjun tuntevat koulutusasiantuntijamme, jotka suunnittelevat, kehittävät, kouluttavat ja ohjaavat lukkosepän koulutusta ja tutkintoa.

Jussi Venäläinen (valmennuksen ja tutkinnon vastaava): Vahvuuteni on, että olen itse työskennellyt kyseissä ammatissa. Vastaan Lukkosepän ammattitutkinnosta ja tutkintokoulutuksesta. Tukenasi toimii AEL:n omien asiantuntijoiden lisäksi joukko aktiivisesti yrityselämässä toimivia asiantuntijoitamme.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Hyvä asiakaspalaute ei synny itsestään – se ansaitaan

Kuuntele opiskelijamme Sami Haikaraisen haastattelu, joka on tullut ulos YLE Puhe -radiokanavalta.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Tulityökurssi/Tulityökortti
Työturvallisuuskorttikoulutus
Hätäensiapu

Alkavat tutkinnot

Ei alkavia tutkintoja.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Kaavake

Ota yhteyttä

Tiina Nordman

koulutussuunnittelija
044 722 4767
tiina.nordman@ael.fi

Jussi Venäläinen

kouluttaja, turvallisuusala
050 430 8281
Jussi.Venalainen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.