Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Uusi eurooppalainen standardi, SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön (mm. kunnossapitopäällikkö ja kunnossapitotyönjohtaja) osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa voi­daan kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä  arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta ja se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.

 

Koulutusohjelma koostuu 3:sta - 4:stä kahden päivän jaksosta

Koulutuksesta hyötyvät

World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu eurooppalaisen standardin osaamisvaatimusten pohjalta kunnossapidon

 • asentajien
 • työnjohtajien
 • suunnittelijoiden
 • päälliköiden

valmennukseen ja tukemaan kunnossapidossa vaadittavan erityisosaamisen hallintaa.

Suomessa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjestää kaksi kertaa vuodessa sertifiointitilaisuuksia. Tentin vaatimukset perustuvat edellä mainittuun SFS-EN 15628 -standardiin.

Lue osallistujan kokemuksia koulutuksesta

 

Ammattina kunnonhallinta – Ida Eskman haluaa tietää kaiken jäähdytyslaitoksista

 

#maintenancekoulutus

Kunnossapitoasentajan koulutus kestää kolme päivää ja käydään kahdessa jaksossa (2 + 1 pv). Jälkimmäisen päivän lopuksi on mahdollista osallistua Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n järjestämään sertifiointitenttiin. Tentti kestää kaksi tunti. 

Toimihenkilöiden koulutusohjelmat koostuvat useista kaksipäiväisistä seminaareista, joista voi valita omaan koulutustarpeeseen soveltuvan kokonaisuuden.

Huom!
Alla olevat seminaarit kuuluvat koulutusohjelmaan, mutta voit myös osallistua yksittäisiin 2 päivän seminaareihin (WCM jakso 1, WCM jakso 2, WCM jakso 3, WCM jakso 4).

 

 

WCM jakso 1

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1) 1. päivä

 • 09.30-12.30 Kunnossapidon käsitteet: standardit ja määritelmät, kunnossapidon aikakäsitteet, muut kunnossapitoon liittyvät käsitteet ja asiakirjat
 • 13.30-15.00 Vikaantuminen: vikaantumismekanismit, vikaantumisen eteneminen (P-F-käyrä), vikaantumissyyt ja niiden luokittelu
 • 15.00-17.30 Ongelmanratkaisutekniikat ja vianetsintämenetelmät: ongelmanratkaisuprosessi osana kunnossapitoa, juurisyy-analyysi (RCFA) ja sen eri menetelmät, käyttökokemustiedon tallentaminen ja hyödyntäminen sekä menetelmien soveltaminen parantavassa kunnossapidossa

 

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1) 2. päivä

 • 09.00-10.00 Kunnossapitolajit ja voitelu: kunnossapitolajit standardeissa ja teollisuuden voitelutekniikkaa: voiteluaineet, puhtaus, analyysit
 • 10.00-12.30 Kuntoon perustuva kunnossapito: kunnonvalvonta, toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä ehkäisevän kunnossapidon kannattavuus
 • 12.30-13.30 Lounas
 • 13.30-14.15 Häiriökorjaus ja korjaava kunnossapito:toistuvat viat ja häiriökorjausten tehostaminen sekä korjaavan kunnossapidon peri-aatteet ja tekniikat
 • 14.15-15.00 Parantava kunnossapito: toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus ja parantavan kunnossapidon kannattavuus
 • 15.00-16.30 Kunnossapito liiketoiminnan osana: tehtävät, sidostyhmät, vaikutus yrityksen tulokseen, epäkäytettävyys kustannukset ja case.

 

WCM jakso 2

Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit (WCM 2) 1. päivä

 • 09.00-09.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 09.30-12.30 Käyttövarmuuden hallinta: määritelmät ja käsitteet, kriittisyysanalyysi,tuotantoprosessin mallintaminen ja prosessin vaatimukset sekä käyttövarmuuden osatekijät ja niiden mittaaminen
 • 12.30-13.30 Lounas
 • 13.30-15.00 Tuotantotehokkuuden kehittäminen: tuotannon kokonaistehokkuus KNL/OEE, jatkuva parantaminen, laadunvarmistus jaRCM
 • 15.00-17.30 Kunnossapidon konseptit: TPM, RBI, 5S, OCE, OM (ODR), laatuohjelmat, Lean ja Six Sigma

 

Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit (WCM 2) 2. päivä

 • 09.00-12.30 Riskienhallintamenetelmät ja -työkalut: vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA), vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (FMECA), potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), poikkeamatarkastelu (Hazop), vikapuuanalyysi (FTA), tapahtumapuuanalyysi (ETA) ja vaara-analyysi
 • 12.30-13.30 Lounas
 • 13.30-15.00 Riskienhallintamenetelmät ja -työkalut (jatkuu): luotettavuuslohkokaavio (RDB), ihmisen luotettavuuden arviointi, epävarmuuden hallinta ja harjoitustehtäviä
 • 15.00-16.30 Laitos-, henkilö- ja ympäristöturvallisuuden hallinta (case): johtamisjärjestelmät, työturvallisuusjärjestelmät, turvallisuusriskien kartoitus, luokittelu ja arviointi

 

WCM jakso 3

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3) 1. päivä

 • 09.00-09.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 09.30-12.30 Kunnossapidon tunnusluvut: tunnuslukujen valinnan periaatteet, tunnusluvut ja niiden tulkinta, päätöksenteon menetelmät, asiakastyytyväisyys, laatu ja tuloksellisuus
 • 12.30-13.30 Lounas
 • 13.30-15.30 Työnsuunnittelu ja vuosihuollot: periaatteet ja tavoitteet, käytännön toteutus ja sidosryhmät, käyntivarmuudesta huolehtiminen, turvallisuus ja vuosihuoltojen suunnittelu
 • 15.30-17.30 Kattava datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena: data-analytiikan hyödyntämistapoja ja case-esimerkkejä eri teollisuuden aloilta

 

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3) 2. päivä

 • 08.00-09.15 Tietojärjestelmät: tietojärjestelmät kunnossapidon suunnittelussa, aikataulutuksessa ja raportoinnissa sekä dokumentointi ja asiakirjahallinta
 • 09.15-10.15 Tietojärjestelmän uusinta: ohjelmiston vaihtoprojekti, historia tiedon hyödyntäminen ja luotettavuus sekä toiminnan kehittäminen muutostilanteessa
 • 10.15-11.20 Epävarmuuden hallinta: käytännön menetelmiä erityisesti seisokki-, suurkorjaus- ja investointisuunnitteluun
 • 11.20-12.20 Lounas
 • 12.20-13.20 Kunnossapidon sopimukset: kunnossapidon ulkoistaminen, teollisuuden kunnossapito ja palvelusopimus (PSK 7901)
 • 13.20-14.30 Vastaanottotarkastukset: ovatko uudet koneet aina kunnossa ja valmiita tuotantoon? Esimerkkejä mittausten suunnittelusta, toteutuksesta ja löydetyistä ongelmista
 • 15.00-16.00 Varaosastrategiat ja varastojen hallinta: varaosatoiminta kunnossapidon kannalta, vara-osien hankintaperusteet: saatavuus, optimointi, kriittisyys, riskienhallinta.

 

WCM jakso 4

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4) 1. päivä

 • 09.00-09.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus
 • 09.30-12.00 Organisointi ja prosessien hallinta: kunnossapidon organisointimallit, resursointi, vastuun ja tehtävien jako - tuotanto vs. kunnossapito, oma vai ostettu, palvelusopimukset ja kumppanuus sekä palveluiden hallinta ja kehittäminen
 • 12.00-13.00 Lounas
 • 13.00-14.00 Kunnossapidon talous ja budjetointi: taloudellinen ohjaus ja seuranta, budjetointi, kunnossapidon tuotot. kustannukset ja niiden kohdentaminen, kunnossapidon seuranta ja raportointi sekä elinjaksokustannukset (LCC, LCP)
 • 14.30-15.45 Viestintä ja palautteen anto: viestintä - keskeinen osa ammatillista osaamista, viestintä, vuorovaikutus ja palautetaitojen kehittäminen, puhujan ja kuulijan tavoitteet, korjaava palaute ja tunteiden säätely
 • 15.45-17.30 Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa: organisaation ja sen osaamisen kehittäminen, visio ja strategia osaamisen johtamisen kiinnekohtina sekä osaamisen kehittäminen ja aikuinen oppija

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4) 2. päivä

 • 09.00-11.00 Fyysisen omaisuuden hallinta: hallinta ja johtamisjärjestelmä, liiketoiminnan vaatimukset, kunnossapito osana fyysisen omaisuuden hallintaa, elinjaksoprosessien asettamat vaatimukset, seuranta ja ohjaus (KPI) sekä toimialan ja teknologian vaikutus
 • 11.00-12.00 Lounas
 • 12.00-14.00 Strategiat ja tavoitteet: kunnossapitostrategiat, tavoitteiden määrittely ja kunnossapidon suunnittelu ja prosessit
 • 14.30-16.00 Kunnossapidon johtaminen (case): liiketoiminnasta tuotannon kautta kunnossapitostrategiaan, lähestymistapoja ja vaihtoehtoja sekä esimerkkejä

 

HUOM! Muutokset mahdollisia.

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.