Metsäteollisuuden prosessiosaaminen

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Kuitupuuseminaari 2018

Kuitupuuseminaari on puunkäsittelijöiden ajankohtaistapahtuma. Seminaarissa käsitellään tulevaisuuden näkymiä, sivutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tutustutaan puunkäsittelyn osalta uusimpiin biotuotetehtaan laitteistoihin ja ympäristönsuojelun tarkkailuun. Voit hyödyntää asiantuntijoiden näkemyksiä ja tietoja yrityksesi toiminnassa.

Seminaarin ohjelmassa

 • puunhankinta nyt ja tulevaisuudessa
 • suuren kapasiteetin kuorintalinjat
 • biotuotetehtaan uudet sivutuotteet
 • puun punnitustiedon hallinta puunkäsittelyssä
 • dronen käyttö puunkäsittelyn mittauksissa
 • tulevaisuuden metsäkoneet
 • Äänekosken biotuotetehtaan ympäristöasioita
 • puukentän tärkein voimavara: henkilöstö

Ensimmäisen seminaaripäivän lounaan jälkeen siirrymme Äänekosken Metsä Fibren tehtaalle. Saamme yleisesittelyn biotuotetehtaasta ja perehdymme tehtaan turvallisuuskäytäntöihin. Varsinainen vierailu aloitetaan keskusvalvomosta, sen jälkeen käydään puun vastaanotossa ja tehdään bussikierros Mantsinen Group Ltd:n toiminta-alueella.

Toinen päivä aloitetaan sellunvalmistuksen uusilla sivutuotteilla. Saat uutta tietoa puun punnitustiedon hallinnasta. Kuulet kokemuksia dronen käytöstä puupinojen ja hakekasojen mittaamisesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa metsäkorjuuseen routajaksojen lyhenemisenä, mikä haastaa metsäkoneiden valmistajat uusiin ratkaisuihin. Kuulet Äänekosken biotuotetehtaan ympäristönsuojelun kuulumiset. Saat tietopaketin lietteen biokaasulaitoksesta.

Suunnitteluryhmä

 • kehityspäällikkö Ilkka Laakso, Stora Enso Oyj
 • kehityspäällikkö Timo Saarentaus, Metsä Forest
 • Senior Process Engineer Jussi-Pekka Vuori, Pöyry Finland Oy
 • kouluttaja Jorma Lyytikäinen, AEL

Paperinvalmistusprosessi kannolta asiakkaalle

Paperinvalmistusprosessi kannolta asiakkaalle on paperin- ja kartonginvalmistuksen peruskurssi

 • Kurssilta saat hyvän kokonaisnäkemyksen paperinvalmistuksen raaka-aineista ja koko massan- ja paperinvalmistusketjusta.
 • Koulutuksessa  käsitellään käsitellään puun kulku metsästä aina valmiiseen tuotteeseen saakka. Sellutehtaan tuotteet ja bioenergian tuotanto tulee sinulle tutuksi. Tilaisuudessa perehdytään myös paperi- ja kartonkilajeihin, alan terminologiaan ja eri tekijöiden merkitykseen paperin- ja kartonginvalmistuksessa.

 

Sellutehtaan kemikaalikierto

Kurssilla saat hyvän perustietämyksen sellutehtaan kemikaalikierron toiminnan periaatteista.

Opit mustalipeän haihdutuksen, soodakattilan, kaustistamon ja meesauunin tehtävät ja niiden laitteistot. Tunnistat kemikaalikierron taloudelliset perusteet, ympäristövaikutukset sekä laitteiston kunnon merkityksen. Ymmärrät prosessinohjauksen tavoitteet.

Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja huolto

Koulutuksen käytyäsi tunnet keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Opit tulkitsemaan pumppukäyriä kunnossapidon näkökulmasta ja ymmärtämään pumpun toimintapisteen merkityksen pumpun toimintaan. Opit pumpun linjauksen perusteet ja ymmärtämään linjauksen hyödyt sekä pumppujen oikean voitelun merkityksen häiriöttömään käyntiin.

Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.

Aktiivilietelaitos - toiminta ja häiriöt

Kurssilla keskustellaan aktiivilietemenetelmän haasteista, puhdistamon toiminnan tehostamisesta ja kapasiteetin lisäyksestä. Kuulet erilaisista ratkaisuista ja niiden käyttökokemuksista.

Kurssilla keskitytään

 • laitoksen ohjaukseen
 • yleisimpiin analyyseihin
 • mikrobiologiaan puhdistamolla
 • toimintaa häiritseviin tekijöihin ja niistä selviämiseen

Rikastuta ymmärrystäsi aktiivilietelaitoksen toiminnasta!

Paperi- ja kartonkitehtaan höyry- ja lauhdejärjestelmät

Kurssilla käsitellään höyryn ominaisuuksia, lämmönsiirtoa ja lauhteen käsittelyä. Harjoituksena on lauhteenpoistimen huolto. Kuivatustekniikoiden periaatteista ja energiataloudesta käsittelemme höyry- ja lauhdejärjestelmien rakenteita, lämmön talteenottoa, koneen ilmastointia ja -energiataloutta. Uutena osa-alueena on kuivatusviirojen pesurikoulutus.

•

Kartonkikoneen kemia

Aloitamme kemian peruskäsitteiden kertauksella. Avainsanoina ovat laatu ja ajettavuus. Ymmärrät kartonginvalmistusprosessin kemialliset tekijät, retention merkityksen ja mekanismit sekä kartonkikoneen likaantumis- ja mikrobikysymykset. Tunnet keinot kartonkikoneen kemiallisen tilan seurantaan.