Mekaaninen kunnossapito

Värähtelyklinikka

Kunnossapidon osuus tuotantolaitosten kustannuksista on keskimäärin 5 % liikevaihdosta. Vielä suuremmat kustannukset syntyvät, jos tuotantoprosessit eivät ole laiterikkojen takia käytettävissä. Häiriötön tuotanto ja jatkuva parantaminen ovat tämän päivän teemoja. Tekniikoiden kehittyminen on tuonut kunnonvalvojille uusia mahdollisuuksia vastata yhä koveneviin vaatimuksiin.

PSK 57 -työryhmä on tehnyt uraa uurtavaa työtä kunnonvalvonnan kehittämisessä Suomessa jo kolmekymmentä vuotta. Työn tuloksena on syntynyt jo 19. painos PSK-käsikirja 3:sta ”Kunnonvalvonnan värähtelymittaus”.  Alalla tapahtuu jatkuvaa teknistä kehitystä, jota työryhmän jäsenet ovat seuranneet ja päivittäneet standardeja. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä uutta alalla tapahtuu ja miten kunnonvalvontaprosessit vaativat jatkuvaa uudistamista.

 

Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta

Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudet säädökset edellyttävät, että painelaitteelle on nimettävä käytön valvojan lisäksi yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Painelaitteen määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan, että käytön valvojalla, varavalvojilla ja käyttäjillä on riittävä pätevyys ja asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseen. Painelaitteen käytön valvojalta edellytetään painelaitealan lainsäädännön tuntemusta sekä painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevaa osaamista.

Tämä seminaari on yksi tapa hankkia vaadittava säädöstuntemus, sillä koulutus sisältää tärkeimmät tiedot painelaitteisiin niiden elinkaaren aikana liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua AEL:n painelaitesäädöskokeeseen. Käytön valvojan painelaitesäädöstutkintosertifikaatin on saanut yli 1 100 henkilöä.

Voiteluhuollon perusteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät voiteluöljyt ja voitelurasvat sekä niiden käyttökohteet ja saat työkaluja laakerin jälkivoiteluvälin ja  –annoksen määrittämiseen. Kurssilla opit erilaisten keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen sekä hyödyt ja haasteet eri käyttökohteissa. Lisäksi saat tietoa voiteluaineen varastoinnista ja kunnonvalvonnasta.

 

Ohjelmassa:

 • Voitelun perusteet
 • Voiteluöljyn valinta ja ominaisuudet
  •  puhtaus
  •  järjestelmät
 • Voitelurasvan valinta ja toimintaperiaate
 • Rasvan esitäyttö ja jälkivoitelu
 • Keskusvoitelujärjestelmän toiminta
 • Voiteluaineen varastointi ja kunnonvalvonta

World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Uusi eurooppalainen standardi, SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön (mm. kunnossapitopäällikkö ja kunnossapitotyönjohtaja) osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa voi­daan kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä  arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta ja se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.

 

Koulutusohjelma koostuu 3:sta - 4:stä kahden päivän jaksosta

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt (WCM 1)

Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.

Datan hyödyntäminen ja etävalvonta kunnossapidossa

Kehittyneet etävalvontaratkaisut ovat tuoneet uusia mittausdataan perustuvia seurantapalveluita ja ennakoivia toimintamalleja teollisuuteen. Reaaliaikaisen datan hyödyntäminen auttaa tunnistamaan kunnossapitotarpeet aikaisempaa paremmin sekä mahdollistaa töiden oikea-aikaisen suunnittelun ja toteutuksen sekä entistä monipuolisemmat tukipalvelut.

Seminaari on hyvä läpileikkaus etäratkaisuista myös muille kuin kunnossapitäjille.

Seminaarin jälkeen tiedät mm.

 • miten IoT muuttaa toimintapoja kunnossapidossa
 • mitä mahdollisuuksia reaaliaikainen tiedon keruu tarjoaa 
 • miten asiantuntijapalveluita voi hyödyntää etävalvonnan avulla.

Datan hyvödyntäminen kunnossapidossa seminaarin ohjelmassa

 • Miten IoT muuttaa toimintatapoja kunnossapidossa?, Johtaja, EAM & Service Business Kiiveri Jouko, Vincit Solutions Oy.
 • Tilanne tänään ‐ ohjelmistoratkaisujen kehitystilanne. Lähitulevaisuuden kehityksen painopistealueita. Miksi kannattaisi tehdä nyt päätöksiä?
 • Kattava datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena, Toimitusjohtaja Ackerman Emil, Quva Oy.
 • Yritysten toiminnasta kertyy valtavasti dataa, jota hyödynnetään rajallisesti ja siiloutuneesti. Kunnossapidon näkökulmasta olennaista tietoa on paljon saatavilla, mutta sitä pitää sekä haluta että osata hyödyntää. Data-analytiikan hyödyntämistapoja ja case-esimerkkejä eri teollisuuden aloilta.
 • Kunnossapidon reaaliaikaistaminen älypuhelinten ja mobiiliratkaisujen avulla, Project Manager Immonen Mika, Efora Oy.
 • Kunnossapidollakin on mahdollisuus olla älypuhelimien ja mobiiliratkaisujen maailmassa mukana. Hyödyntämällä erilaisia ratkaisuja voidaan kunnossapidon tehokkuutta lisätä .
 • Case Efora: 2015 aloitettu mobiilisointi ja sen tuotoksia.
 • Teollisen internetin mahdollisuudet - sanoista tekoihin. Langattoman mittalaitejärjestelmän toteutuksia ja käyttöönottokynnyksen madaltamisesta digitalisoinnin ja teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämisen tukena. Nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti.
 • Etäkunnonvalvonta, sovellutukset ja hyödyntäminen - käytännön esimerkkejä.
 • Etäkunnonvalvonnan hyödyntäminen kuntoon perustuvassa kunnossapidossa. Taustat ja hyödyt sekä rajoitteet - mihin ja kenelle. Esimerkkejä etäkunnonvalvonnan ja diagnostiikan asiantuntijapalveluiden toteutuksesta.
 • Öljyjen etävalvonnassa käytettäviä tekniikoita ja antureita, Teknologiapäällikkö Heikkinen Kimmo, Hydac O.
 • Jatkuva valvonta pyörivän sähkökoneen elinkaaren pituisen huolenpidon osana, Service Specialist Toukonen Jukka, ABB Oy Service.
 • Sähkömoottorin elinkaarikustannukset ovat pääosin energiakuluja. Ylläpitokustannukset ovat samaa luokkaa kuin hankintahinta, joka on 2 % elinkaaren (20 - 40 v.) kustannuksista. Käyttötuntipohjaisen huollon on kustannustehokkuus jää jälkeen todelliseen tilaan perustuvasta kunnossapidosta. Jatkuvan valvonnan suurin lisäarvo on energiakulujen minimointi.
 • Etävalvonnan älykäs työnjako kunnonvalvonnan reittimittauksissa, Toimitusjohtaja Ritvanen Teemu, MLT Machine & Laser Technology Oy.
 • Älykäs työnjako reittimittaajan ja värähtelyasiantuntijan kesken on kustannustehokasta ja nopeaa. Koodatut mittapisteet tekevät mittauksesta helppoa ja luotettavaa. Vaativat analyysit ja raportoinnin suorittavat ammattilaiset.
 • Värähtelyvalvonta palveluna, Kunnonvalvonnan vanhempi asiantuntija Leinonen Pertti, Trendion Oy.
 • Värähtelyvalvonta- ja asiantuntijapalvelukonsepti tuovat ennakoivan "työterveyshuollon" erityisesti pyöriville koneille ja laitteille. Kohteeseen kytkettävä internetpohjainen mittausjärjestelmä yhdessä asiantuntija- ja analysointipalvelujen kanssa mahdollistaa helppokäyttöisen ja edullisen ratkaisun. Pilvipalvelu tuo lisäarvoa yritysten olemassa oleviin kunnonvalvonnan toimintoihin ja helpottaa kynnystä mittaavan kunnonvalvonnan aloittamiseen.
 • Case: Etävalvonta
 • Osaaminen keskiössä yritysten digiloikassa, Senior Scientist, PhD Tihinen Maarit, Teknologian Tukimuskeskus VTT Oy
 • Teollisuuden valmiudet hyödyntää Teollisen Internetin teknologioita ja mahdollisuuksia. Digitalisaatio kunnossapidossa ja etävalvonnassa, esimerkkejä. Toimintamalli digimuutoksen systematisointiin ottaen huomioon uhat ja mahdollisuudet.

Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja huolto

Koulutuksen käytyäsi tunnet keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenteen, toiminnan ja eri akselitiivistysvaihtoehdot. Opit tulkitsemaan pumppukäyriä kunnossapidon näkökulmasta ja ymmärtämään pumpun toimintapisteen merkityksen pumpun toimintaan. Opit pumpun linjauksen perusteet ja ymmärtämään linjauksen hyödyt sekä pumppujen oikean voitelun merkityksen häiriöttömään käyntiin.

Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.