Syventävä taso: Koulutus sopii perusteet hallitsevalle

Muita tämän tason koulutuksia

Päästöt ja energiatehokkuus

Päästöt ja energiatehokkuus aihealueita käsitellään niin, että tarkastellaan osakokonaisuuksien lisäksi koko voimalaitoksen kannalta saavutettavia etuja.

Ensimmäisenä päivänä luennot keskittyvät kattilan päästöihin, energiatehokkuuteen sekä kattilaan liittyviin säätöihin.

Toisena päivänä aiheet keskittyvät turbiiniin sekä voimalaitokseen liittyviin huoltoihin, energiatehokkuuteen sekä operoinnin-/käytönvalvontaan.

Erinomainen mahdollisuus voimalaitosten kanssa toimivien yritysten henkilöstölle päivittää ymmärrystä nykypäiväisestä energiantuotannosta. 

Tämä on tapahtuma, jossa voimalaitosalalle tulevat saavat kuulla omakohtaisia kokemuksia alan asiantuntijoilta ja he saavat mahdollisuuden haastatella heitä.

Tapahtuma on voimalaitosalan täsmäkoulutusta ja luennoijina ovat alan ammattilaiset. Siellä siirretään ”hiljaista tietoa”, joka näkyy osallistujan oman ammattitaidon lisääntymisenä sekä laitoksen käyttötalouden parantuneina lukuina.

Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta

Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudet säädökset edellyttävät, että painelaitteelle on nimettävä käytön valvojan lisäksi yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Painelaitteen määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan, että käytön valvojalla, varavalvojilla ja käyttäjillä on riittävä pätevyys ja asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseen. Painelaitteen käytön valvojalta edellytetään painelaitealan lainsäädännön tuntemusta sekä painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevaa osaamista.

Tämä seminaari on yksi tapa hankkia vaadittava säädöstuntemus, sillä koulutus sisältää tärkeimmät tiedot painelaitteisiin niiden elinkaaren aikana liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua AEL:n painelaitesäädöskokeeseen. Käytön valvojan painelaitesäädöstutkintosertifikaatin on saanut yli 1 100 henkilöä.

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Talotekniikan projektivalmennus

Projektikoulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan projekteja sekä hyödyntämään projektinhallinnan parhaita menetelmiä ja standardeja. Koulutus antaa sinulle valmiudet talotekniikkaprojektien tehokkaaseen toteutukseen ja kehittämiseen käytännössä. Opit tuntemaan rakennus- ja talotekniikkaprojektin keskeiset osa-alueet sekä kehityt viestintä- ja johtamistaidoissa.

Koulutus on käytännönläheistä, ja se sisältää runsaasti esimerkkejä toteutetuista projekteista sekä harjoituksia. Koulutus toteutetaan 1–2:n lähiopetuspäivän jaksoissa, joita on 4–6 viikon välein. Lähiopetuspäivien aiheita syvennetään välitehtävillä, joita teet omiin työtehtäviisi liittyvinä projekteina. Kouluksen kesto on noin yksi vuosi.

Koulutuspäivät

 • 12.3.2019 Koulutuksen startti- ja orientaatiopäivä
 •  9.-10.4.2019 Johtaminen ja yhteistyö
 • 14.-15.5.2019 Työlainsäädäntö ja työturvallisuu
 • 11.-12.6.2019 Aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • 17.-18.9.2019 Projektin talous ja laadunhallinta
 • 9.-10.10..2019 Sopimusjuridiikka
 • 4.12.2019 Päätöstilaisuus, palautteet ja todistusten jako

Excel syventävä, verkossa

Excelin syventävällä verkkokurssilla perehdyt Excelin käyttöön tiivistetysti. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • solualueet, muokkaus ja hallinta
 • kuvat, objektit ja kaaviot
 • lukuisa valikoima funktioita ja kaavoja
 • älykkäät lomakkeet ja mallipohjat
 • makrojen hyödyntäminen
 • tulostusvaihtoehdot
 • tiedoston jakamisen vaihtoehdot
 • tiedoston tekniset tiedot

Koulutus koostuu verkkomateriaaleista ja niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Verkkomateriaali on käytettävissä 24/7. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kommunikoida kouluttajan kanssa harjoitustehtävistä ja muista kysymyksistä. Kurssi voi nostaa Excel-osaamisesi tietokoneen käyttäjän AB-ajokorttitasolle (Tieke).

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä, kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • vaatii motivaation itseopiskeluun, ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää, että ilmoitat sähköpostiosoitteen, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

JavaScript-koodin dokumentointi JSDocilla

Kurssilla perehdyt koodin dokumentointiin yleisellä tasolla ja tutustut tarkemmin JavaScript-koodin dokumentointiin JSDocilla. Kurssilla tehdään yhdessä pieni harjoitussovellus, jonka koodi kommentoidaan ja dokumetoidaan.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät koodin dokumentoinnin merkityksen
 • osaat lukea ja kirjoittaa JSDoc-kommenttiblokkeja
 • osaat hakea tarvitsemaasi tietoa JSDocin dokumentaatiosta
 • osaat luoda dokumentaation JSDocilla

Google Maps JavaScript API ja paikkatietojen hyödyntäminen verkkopalveluissa

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustut Google Maps JavaScript APIn käyttöön. Kurssilla toteutetaan yhdessä yksinkertainen avointa paikkatietoa hyödyntävä karttapohjainen web-sovellus.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät Google Maps JavaScript APIn toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen
 • osaat lukea Google Maps JavaScript APIn dokumentaatiota ja hakea sieltä tarvitsemaasi tietoa
 • osaat käyttää ulkopuolisesta lähteestä haettavaa dataa ja esittää sen Google Maps -kartalla markereina ja infoikkunoina
 • osaat ottaa Google Mapsin käyttöön omaan projektiisi ja muokata sen visuaalisesti omaan tarkoitukseesi sopivaksi

JavaScript-frameworkit tutuiksi

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustut kolmeen tämän hetken suosituimpaan JavaScriptframeworkiin: React, Angular ja Vue. Kaikki kolme on tarkoitettu web-pohjaisten sovellusten ja käyttöliittymien (ns. single-page-application) kehittämiseen.

Kurssin jälkeen

 • ymmärrät erilaisten frameworkien merkityksen ja käyttötarkoituksen
 • osaat lukea frameworkin dokumentaatiota ja hakea sieltä tarvitsemaasi tietoa
 • osaat ottaa käyttöön frameworkin omaan projektiisi ja ymmärrät frameworkin toimintaperiaatteen
 • osaa valita omaan tarkoitukseesi sopivan frameworkin projektikohtaisesti (tai olla käyttämättä mitään frameworkia!)

Stabiliteetti-ilmiöt kantavien rakenteiden mitoituksessa

Koulutuksessa käsitellään teräsrakenteiden stabiilisuuteen liittyviä ilmiöitä, jotka käytännössä hyvin usein ovat mitoittavia. Lujemmat teräkset mahdollistavat aiempaa hoikemmat rakenteet, jolloin stabiilisuusilmiöiden merkitys korostuu. Stabiliteetti-ilmiöt vaativat erityisosaamista, mutta tietyillä perusvinkeillä, mitoitusperiaatteilla ja mittasuhteilla voi välttää pahimmat sudenkuopat.

Pääaiheet

 • kehärakenteiden nurjahdus ja kiepahdus
 • levy- ja kuorirakenteiden lommahdus
 • stabiilisuusilmiöiden FEM-laskenta
 • suunnittelunormien tapa käsitellä aihetta

Ohjelmassa

 • stabiliteetti-ilmiöt, nurjahdus, kiepahdus, lommahdus
 • suunnittelunormit: Eurokoodi, muita normeja
 • pyörähdyskuorirakenteiden perusmitoitus lineaari-FEMillä
 • ohutuumapalkkien mitoitus eurokoodin mukaisilla menetelmillä
 • nurjahduspituuden määrittäminen
 • stabiliteetin laskenta teräsrakennestandardeja soveltaen
 • teräsrakenneosien simulointi ja mitoitus epälineaariseen FE-analyysiin perustuen

Hankintojen strateginen johtaminen ja kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä

koulutuksen jälkeen:

 • Ymmärrät hankintatoimen johtamisen yhteyden yrityksen kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen.
 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa.  
 • Opit kategoriastrategian rakentamisen ja kategoriajohtamisen prosessit.
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.
 • Osaat johtaa hankintatoimen muutosprosessia omassa organisaatiossa.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut Hankintojen strateginen johtaminen ja kehittäminen kansaivälisessä ympäristössä kurssille maaliskuun loppuun (31.3.2019) saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 890 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.