Syventävä taso: Koulutus sopii perusteet hallitsevalle

Muita tämän tason koulutuksia

IoT ja Kyberturvallisuuden haaste Teollisuudessa

IoT ja kyberturvallisuuden haaste teollisuudessa -seminaari on suunniteltu teollisuuden käytännön näkökulmasta. Sisällössä on huomioitu aiheeseen liittyvät standardit ja vaatimukset.

Seminaarissa saat tietää IEC 62443 Cyber ja ISO/IEC 27 000 -standardien periaatteista ja käsitteistä sekä kuulet tuotantojärjestelmän kyberturvallisuudesta (ICS Cyber Kill Chain, Defence Depth -arkkitehtuuri, ICS kyberpuolustus). Workshopeissa pääset käytännönläheisesti tutustumaan erilaisiin IoT-caseihin ja -ratkaisuihin.

Seminaarista saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin.

 • Miten IoT-laitteet liitetään pilvipalveluihin turvallisesti ja hallitusti?
 • Miten datan siirto ja suojaus toteutetaan?
 • Kuinka valmistaudut kyberuhkien torjuntaan sähköntuotannossa ja -jakelussa?
 • Miten turvaat häiriöttömän tuotannon teollisuudessa?

Yrityksiin tehdyt tietomurrot ovat viime vuosina lisääntyneet. Tietomurrot on tehty yritysten työntekijöiden tietämättä erilaisia tekniikoita käyttäen. Tietomurroista puhuminen voi olla vaikea, koska ne saattavat luoda negatiivista arvoa yritykselle ja sen tuotteille.

Tule kuulemaan, millä keinoin yritys pystyy saavuttamaan riittävän hyvän tietoturvallisuuden?

Ohjelmassa

 • IEC 62443 Cyber -standardit
 • etäyhteyksien ja IoT:n tiedonkeruun tietoturvavaatimukset
 • kyberuhkien torjunta sähköntuotannossa ja -jakelussa
 • IoT-ratkaisut case-lähtöisesti
 • workshopit: IoT-liityntä Microsoft Azure -pilvipalveluun, liityntä Siemens S7-1500 ja TIA Portal, ABB:n IoT-ratkaisut
 • Mihin ollaan menossa tulevaisuudessa IoT- ja kyberturvallisuudessa?

Robottien käyttö, huolto ja häiriötilanteista selviäminen -jatkokurssi

Saat kurssilta valmiudet robottisolun häiriöiden ja vikojen tunnistamiseen sekä niiden poistamiseen ja korjaamiseen. Saat osaamista myös ennalta ehkäisevään huoltotoimintaan. Opit lukemaan robotin näytöistä vikailmoitukset, mikä auttaa selvittämään vikatilanteen tyypin ja päättämään jatkotoimista.

Myös teollisuuden kunnossapidon työntekijät kohtaavat nykyisin jatkuvasti enemmän robotisoituja työpisteitä. Näiden työpisteiden turvallinen käyttö vaatii tiettyä perustason osaamista ja mahdollisuutta omatoimiseen häiriötilanteiden selvittelyyn. Lisäksi vaaditaan käsitystä erilaisten antureiden ja ilmaisimien, pneumatiikan sekä servotekniikan toiminnasta ja vaikutuksesta solun toimintaan.

Stabiliteetti-ilmiöt kantavien rakenteiden mitoituksessa

Koulutuksessa käsitellään teräsrakenteiden stabiilisuuteen liittyviä ilmiöitä, jotka käytännössä hyvin usein ovat mitoittavia. Lujemmat teräkset mahdollistavat aiempaa hoikemmat rakenteet, jolloin stabiilisuusilmiöiden merkitys korostuu. Stabiliteetti-ilmiöt vaativat erityisosaamista, mutta tietyillä perusvinkeillä, mitoitusperiaatteilla ja mittasuhteilla voi välttää pahimmat sudenkuopat.

Pääaiheet

 • kehärakenteiden nurjahdus ja kiepahdus
 • levy- ja kuorirakenteiden lommahdus
 • stabiilisuusilmiöiden FEM-laskenta
 • suunnittelunormien tapa käsitellä aihetta

Ohjelmassa

 • stabiliteetti-ilmiöt, nurjahdus, kiepahdus, lommahdus
 • suunnittelunormit: Eurokoodi, muita normeja
 • pyörähdyskuorirakenteiden perusmitoitus lineaari-FEMillä
 • ohutuumapalkkien mitoitus eurokoodin mukaisilla menetelmillä
 • nurjahduspituuden määrittäminen
 • stabiliteetin laskenta teräsrakennestandardeja soveltaen
 • teräsrakenneosien simulointi ja mitoitus epälineaariseen FE-analyysiin perustuen

Hankintojen strateginen johtaminen ja kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä

koulutuksen jälkeen:

 • Ymmärrät hankintatoimen johtamisen yhteyden yrityksen kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen.
 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa.  
 • Opit kategoriastrategian rakentamisen ja kategoriajohtamisen prosessit.
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.
 • Osaat johtaa hankintatoimen muutosprosessia omassa organisaatiossa.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut Hankintojen strateginen johtaminen ja kehittäminen kansaivälisessä ympäristössä kurssille maaliskuun loppuun (31.3.2019) saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 890 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Miten neuvotellaan ja tehdään viisas hankintasopimus

Koulutuksen jälkeen:

 • Tunnet oman toimintatyylisi ja ymmärrät ihmisten erilaisuuden.
 • Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.
 • Sinulla on näkemys sopimuksen rakenteesta ja keskeisestä sisällöstä, tiedät mitä hankintasopimukseen on määriteltävä ja kirjattava.
 • Ymmärrät hankintasopimuksen merkityksen toimittajasuhteiden hallinnassa.
 • Saat varmuutta sopimuksen laadintaan.
 • Tunnet hankintojen mittaamisen peruskäytännöt ja miten niitä käytetään.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut Miten neuvotellaan ja tehdään viisas hankintasopimus kurssille tammikuun loppuun (31.1.2019), saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 890 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Kiinteistöjen energiatehokkuus, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus

Seminaarissa käydään läpi rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä asioita kuten energiatarpeen ja -kulutuksen määrittäminen sekä millainen on energiatehokas rakennus ja miten sitä voidaan optimoida. Jos nämä asiat ovat väärin tehdyt, voi kustannukset nousta merkittävästi.

Valaistuksen määrä ja mitoittaminen sekä ohjaus- ja säätömenetelmät, kuuluu olennaisena osana energiansäästön kohteisiin.
Lämmitysjärjestelmiä käsitellään järjestelmien, lämmönlähteiden ja niiden optimoinnin osalta.

Ilmanvaihto yhtenä energiansäästökohteena usein unohtuu. Seminaarissa käsitellään rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ja niiden energiakulutuksen määrittäminen.

 

Koulutuksesta saat

 • valmiit laskentatyökalut
 • rahanarvoisia säästövinkkejä
 • paras käytäntö -tyyppiset tarkastuslistat
 • hyvän perustan energian hankinnan ja käytön koordinointiin.

Perusperiaatteena opiskelussa on, että opitut asiat sovelletaan heti käytäntöön ja niistä voi nopeasti ilman varsinaisia investointeja saada vuositasolla kymmenien, jopa satojen tuhansien säästöt.

Hiilidioksidikylmälaitteiden asennus ja huolto

Koulutuksessa opit ymmärtämään CO₂-kylmäaineen ominaisuudet verrattuna yleisesti käytettyyn R404-kylmäaineeseen. Kurssilla opit myös CO₂-kylmälaitteiston asennuksen, säädön, huollon ja käytönvalvonnan tehtäviä sekä näitä koskevia lakeja, asetuksia ja pysyväismääräyksiä.

Koulutuksen sisältö vastaa tutkinnon osan vaatimuksia.

• CO2-kylmäaineena
• kylmäainetäyttö
• kylmälaitteiston rakenne
• kylmälaitteiston asennus
• kylmälaitteiston huolto
• kylmälaitteiston turvallisuus
• kylmälaitteiston säätäminen ja käyttöarvot.

Koulutus sisältää kaksi päivää teoriaopetusta ja yhden käytännön harjoitustyöpäivän.

Responsiivisen sivuston toteutus Bootstrap Frameworkin avulla

Bootstrap on ilmainen, avoimen lähdekoodin front-end framework verkkosivustojen ja websovellusten luomiseen. Se käsittää HTML/CSS-pohjaisen responsiivisen grid-systeemin ulkoasun hallintaan sekä valmiit perustyylit yleisimmille käyttöliittymäkomponenteille kuten painikkeille, navigaatioelementeille ja lomakkeille. Bootstrap pitää sisällään myös lukuisia JavaScriptkomponentteja interaktiivisia käyttöliittymätoiminnallisuuksia kuten modaali-ikkunoita ja karuselleja varten.
 

Jätteiden luokitus

Jätteiden luokitusta koskevat säädökset ovat mutkikkaita ja niiden tulkinta vaatii osaamista. Jätteen luokitus vaaralliseksi tai tavanomaiseksi jätteeksi perustuu pitkälti EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin aineiden luokituksiin. EU:n kemikaalilainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina merkittävästi, kun kemikaalien luokittelussa käytettävät luokituskriteerit ja -merkinnät muutettiin vastaamaan mahdollisimman pitkälle YK:n maailmanlaajuisesti harmonisoitua luokitusjärjestelmää (GHS).

Kemikaalilainsäädännön muutokset vaikuttavat jäteluokituksiin, joten luokituksia tekevän on syytä pitää tietonsa ajan tasalla. Päivitetty "Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi" -opas on lausunnolla ja ilmestyy loppuvuonna 2018.

 • Jätteiden luokitus -kurssin tavoitteena on antaa
 • kokonaiskäsitys jäteluokitukseen vaikuttavista moninaisista vaatimuksista
 • ymmärrys, ettei luokitus ratkaise käsittelyä
 • valmiuksia etsiä aineiden luokitukseen liittyvää tietoa ja tulkita tietoa

 

Quality by Design (QbD) lääkkeen elinkaaren hallinnan osana

Kun ennen keskityttiin lopputuotteen laadun testaamiseen, nyt laatu ja turvallisuus rakennetaan tuotteeseen alusta asti. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari on hallittava suunnittelusta markkinoilta poistamiseen saakka. Quality by Design -lähestymistapa tarjoaa työkalut tuotteen koko elinkaaren hallintaan.

QbD-lähestymistavalle on keskeistä riskienhallinta, koesuunnittelu (DoE, Design on Experiments), prosessianalyyttiset tekniikat (PAT, Process Analytical Technologies) ja suunnitteluavaruus (Design Space). QbD:ssa riskienhallinta kattaa tuotteen koko elinkaaren ja on keskeisessä roolissa jo tuotteen ja prosessin kehityksessä.

Koesuunnittelulla tunnistetaan valmiin tuotteen laatuun vaikuttavat kriittiset tekijät valmistusprosessin suunnittelusta lähtien.

Kriittisten laatutekijöiden ja prosessiparametrien hyväksyttävän vaihtelun kattavan suunnitteluavaruuden määrittely mahdollistaa perinteistä lääkekehitystä joustavampien rajojen määrittelyn myyntilupahakemuksissa. Prosessia voidaan suunnitteluavaruuden rajoissa tarpeen tullen joustavasti muuttaa ilman viranomaishyväksyntää ja niin, että tuotteen laatu ei vaarannu.

Prosessianalyyttisten tekniikoiden käytöllä pyritään parantamaan valmistusprosessin luotettavuutta ja tehokkuutta samalla, kun valmiin tuotteen laatu varmistuu jo valmistuksen aikana. Tällöin tarve valmiiden tuotteiden testaamiseen vähenee ja kokonaisprosessi nopeutuu ja tehostuu.

Seminaari avaa näkökulmia myös lääketeollisuutta lähellä olevien teollisuuden alojen, kuten diagnostiikka- ja Medical Device -teollisuuden asiantuntijoille.

Tässä seminaarissa saat hyvät tiedot näistä työkaluista ja valmiuksia soveltaa QbD-lähestymistapaa käytäntöön.

Seminaari on suunnattu erityisesti lääketeollisuuden tuotekehityksen, prosessin kehityksen ja laadunvalvonnan asiantuntijoille sekä alan valvontaviranomaisille.

Ohjelmassa

 • Quality by Design: tausta ja riskinhallinta
 • koesuunnittelu (DoE, Design of Experiments)
 • prosessianalytiikka (PAT, Process Analytical Technologies)
 • QbD käytännössä

Tutustu ennakkoon ICH:n ohjeistuksiin

Ennen seminaaria on hyvä tutustua sen aiheisiin liittyviin ICH:n (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) julkaisemiin ohjeistuksiin: