Syventävä taso: Koulutus sopii perusteet hallitsevalle

Muita tämän tason koulutuksia

EA 1

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Erilaiset haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diapetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min).

InDesign syventävä

Kun tarvitset lisää tietoa kuinka voit tehostaa erilaisten julkaisujen tekemistä taitto-ohjelmalla. Teet esitteen, ilmoituksen, kalenterin ja kirjataiton, joissa käytät InDesign-ohjelman edistyneitä taitto-ominaisuuksia ja hyödynnät monipuolisia automatisointi mahdollisuuksia. Hallitset painokelpoisen ja sähköisen PDF:n valmistamisen. Edellyttää ohjelman perustoimintojen hallintaa.

Ohjelmassa

Perustoimintojen kertaus

 • kappaletyylit, merkkityylit, sivupohjat, tekstin- ja kuvan sijoittaminen, linkittäminen ja värien tekeminen
 • elementtien piirtäminen ja muokkaus

Objektityylit

 • täyttö- ja viivan asetukset
 • elementtien ankkurointi
 • tekstinkierrätys
 • tehosteet

Taulukot

 • taulukon muotoilu
 • taulukko- ja solutyylit

Tasot

Sisällysluettelo

Vaihtuva tieto

Sähköinen PDF

 • hyperlinkit ja painikkeet
 • sähköisen ja interaktiivisen pdf:n tekeminen

Painokelpoisen PDF:n tekeminen

Pakkaaminen (Package-toiminto)

Opiskelumateriaali

InDesign-kurssilla käytetään opiskelumateriaalina Docendon InDesign CC – Julkaisun tekeminen kirjaa. Opiskelumateriaali sisältyy koulutuksen hintaan.

Opetus

Koulutuspäivä pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Uusi eurooppalainen standardi, SFS-EN 15628 Kunnossapito. Kunnossa­pitohenkilöstön pätevöinti, luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön (mm. kunnossapitopäällikkö ja kunnossapitotyönjohtaja) osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa, kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä voi­daan arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta. Se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.

Koulutusohjelma koostuu 3:sta - 4:stä kahden päivän jaksosta

WCM jakso 1, 3.–4.10.2018
Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt

WCM jakso 2, 30.–31.10.2018
Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit

WCM jakso 3, 28.–29.11.2018
Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit

WCM jakso 4, 18.–19.12.2018
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta

Illustrator syventävä

Opiskelet kurssilla vaativaa vektorigrafiikan tekemistä, opit hyödyntämään käytännössä Illustrator-ohjelmaa monipuolisesti:  valmistamaan ja korjailemaan mm. piirustuksia, logoja, liikemerkkejä sekä esitysgrafiikkaa paino- ja nettiympäristöön. Edellyttää ohjelman perustoimintojen hallintaa ja käyttökokemusta.

Ohjelmassa

Tärkeimmät oletusarvot

Elementtien ja piirustusten vaativa yhdistäminen

 • reittityökalut (Pathfinder)
 • maski (Mask)
 • yhdistelmäreitti (Compound Path)

Tehokas elementtien muokkaus

 • yksilöllinen elementtien muunto (Transform Each)
 • muuntopaletin mahdollisuudet (Transform)

Monipuolisten graafisten kuvaajien luonti ja muokkaus

 • 3-ulotteiset graafiset kuvaajat
 • piirustuksen käyttö graafisessa kuvaajassa

Symbolien tekeminen, muokkaus ja käyttö

 • symbolien hyödyntäminen
 • symbolien käyttö pinnoitteena
 • symboli-työkalu

Monipuolinen ulkoasu (Appearance) toiminnon hyödyntäminen

 • useiden viivojen ja täyttöjen käyttäminen samassa ulkoasussa
 • Illustrator-tehosteiden käyttö ulkoasussa
 • Photoshop-tehosteiden käyttö ulkoasussa

Elementtien päällepainatus ja lihotus

Kuvien sijoitus

 • kuvien linkittäminen ja upotus
 • linkki-paneelin käyttö

SVG-animaation tekeminen ja tallentaminen

 • SVG-paneelin käyttö
 • tallentaminen SVG muodossa

Värien sekoitustilat ja läpinäkyvyys

Perspektiivipiirtäminen

 • asetukset
 • piirtäminen
 • elementtien sijoitus

Kuvien vektorointi

Tallennusmuodot eri ympäristöihin

 

Opiskelumateriaali

Illustrator-kurssilla käytetään opiskelumateriaalina Illustrator-vektorigrafiikka -kirjaa (Docendo) ja ohjeistettuja harjoituksia.

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1)

Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.

Valmentava esimiestyö, perehdytys ja kehityskeskustelut

Koulutuksessa saat perusopetuksen esimiestyön kulmakiviin ja pystyt hyödyntämään saamiasi oppeja toimialasta riippumatta. Opit käyttämään kehityskeskusteluja johtamisen työvälineenä. Opit johtamaan osaamista sekä saat työkalut perehdytykseen ja työnopastukseen.

Ohjelmassa

Osaamisen kehittäminen yrityksessä
Valmentava ote esimiestyössä

 •  valmentaminen - mitä se on?
 •  valmentamisen hyödyt valmentajalle ja valmennettavalle
 •  opetusvideo Valmentava esimiestyö
 •  valmentaminen käytännön tilanteessa

Kehityskeskustelu johtamisen työvälineenä

 • kehityskeskustelun tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen
 • ryhmäkehityskeskustelu

Oppimisen arviointi ja tilaisuuden päätös

 

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Kunnonvalvonta teollisuudessa

Kunnonvalvonta on olennainen osa kunnossapitoa. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina.
Erilaisilla kunnonvalvontamenetelmillä voit havaita vauriot hyvissä ajoin, ennen kuin ne ovat päässeet vakaviksi.

 

Kunnonvalvonnan mittaukset koulutuksessa käsitellään:

Kunnonvalvonnan perusteita kunnossapitohenkilöstölle.

 • kuntoon perustuvasta kunnossapito
 • värähtelystä ja värähtelyä aiheuttavien voimien vaikutukset koneiden käyttöikään
 • koneiden vikaantuminen ja kunnonvalvonta
 • kunnonvalvonta yleensä
 • tavoitteet
 • toimenpiteet
 • yhteistyö kunnossapidon kanssa

Kunnonvalvonnan suunnittelun ja kehittämisen perusteet.

 • konevalinta
 • menetelmävalinta
 • mittausvälien määrittäminen
 • suunnittelun periaatteita ja lähtökohtia

Mitä värähtely on ja miksi värähtelyä mitataan.

 • mitattavat suureet ja mittalaitteet
 • kokonaistaso ja viitestandardit
 • spektri ja aikataso, mittaustulosten analysoinnin perusteita
 • tyypillisiä vikoja ja niiden eteneminen pyörivillä koneilla (miten seurataan värähtelymittauksilla)
 • CASE esimerkkejä ja mittauksia

SPM-iskusysäysmenetelmä, Lehtonen Sami, SPM Instrument Oy

Lämpökuvaus, kouluttaja Määttä Ari, AEL

 • lämpökameran rakenne
 • mitä lämpökuvaus on
 • lämpökuvauksen teoriaa
 • lämpökuvauksen sovelluskohteet

Mittausharjoituksia, Ari Määttä ja Timo Virolainen Timo, AEL

 • SPM Bearing Checker
 • SKF SMAS -värähtelykynä
 • Fluke 805 -värähtelykynä
 • lämpökuvaus

Öljyanalyysi kunnonvalvonnan työkaluna.

 

Katso video AEL:n kunnossapitokoulutuksista.

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI -koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa

Kouluttaudu kansainväliseksi tarkastusten koordinoijaksi (IWI-C). Tarkastuksen koordinoija vastaa alihankinnan laadusta, tarkastustoiminnasta (DT ja NDT) ja niiden tilaamisesta ja dokumentoinnista. Tarkastuksen koordinoija voi yrityksen nimeämänä vastata myös hitsauksen pätevöinnistä (hitsaajat ja WPS:t), standardien päivityksestä ja seuraamisesta talon sisällä. Lisäksi hän toimii linkkinä tilaajiin ja osallistuu katselmuksiin.

NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI-kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä.

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla muun muassa

 • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
 • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
 • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
 • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
 • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
 • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
 • uusimpien DT- ja NDT-standardien tunteminen ja niiden tulkinta
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 2018 viikot 36, 41, 46, 50 ja vuonna 2019 viikot 6, 12, 15, 19.

Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS-koulutus

Kouluttaudu kansainväliseksi hitsausneuvojaksi IWS (International Welding Specialist), joka toimii hitsauskoordinoijana yrityksessä.  

Opit perusteet hitsausmenetelmistä, materiaalien hitsattavuudesta, liitosten muotoilusta, mekanisoinnista ja hitsauksen laadunvarmistuksesta. Koulutus sisältää 249 lähiopetustuntia. Hitsausneuvojan IWS-koulutuksen lähiviikot ovat vuonna 2018 viikot 36, 41, 46, 50 ja vuonna 2019 viikot 4, 11 ja 14.

Hitsauskoordinoija toimii yrityksen todellisena hitsausasiantuntijana

Hitsauskoordinoijan tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • hitsaajien pätevöinti
 • valmistuksen ja menetelmäkokeiden valvonta
 • hitsausohjeiden (WPS) hyväksyminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen ja alihankkijoiden auditoiminen
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden tuotantoon soveltaminen
 • osallistuminen kaupankäyntiin alihankkijoiden kanssa
 • hitsauslaitteiston varustustoiminnoista ja soveltuvuudesta vastaaminen
 • materiaalitoimintojen valvominen
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia

Tarvitseeko yrityksenne kansainvälisesti pätevöityä hitsauskoordinoijaa laadunvarmistukseen?

Yritykselle laatu on yksi keskeisistä kilpailutekijöistä. IWS-koulutus on erinomainen väline yrityksille, jotka tarvitsevat kansainvälisesti pätevöidyn hitsauskoordinoijan laadunvarmistukseen.

Yritykset tarvitsevat myös moniosaajia, jollainen IWS-koulutuksen suorittanut hitsauskoordinoija on. Hän hallitsee alansa materiaalit, standardit ja vaatimukset. Hän osaa myös vastata asiakasvaatimuksiin ja on asiantunteva sopimusneuvottelija tilaajan ja toimittajan välisissä neuvotteluissa.

Teräsrakenteiden hitsaukselle on tullut yhä tiukempia vaatimuksia. Vuonna 2014 voimaan astunut SFS-EN 1090-standardi edellyttää, että yrityksessä tulee olla hitsaustuotannosta vastaava hitsauskoordinoija. IWS-koulutus antaa peruspätevyyden tähän tehtävään normaalisti käytettävissä materiaaleissa ja ainepaksuuksissa toteutusluokissa EXC 1,2.

Tietoa 1090:stä ja sen vaatimuksesta saat MetSTan hyvästä ohjeistuksesta.

Monien yritysten onkin panostettava koulutukseen, jotta tiukentuneisiin standardeihin kyetään vastaamaan. Työntekijöiden koulutus on aina myös panostus, joka todella kannattaa.

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen.

Suorittamalla koulutuksen syvennät ja laajennat ammattitaitoasi ja osaamistasi. Samalla saat todistuksen osaamisestasi. Tästä on hyötyä niin nykyisissä työtehtävissä kuin mahdollisessa työnhaussakin.

IWS-koulutus hitsausalan ammattilaisille

IWS-koulutus sopii ammattitaitoisille ja kokeneille hitsaajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan hitsauskoordinaattoreiksi. Koulutus on suunnattu myös niille, jotka toimivat hitsauksen koordinointi-, työnjohto-, opastus- tai neuvontatehtävissä. IWS-koulutus antaa esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajille valtavan tietopohjan ja varmuutta omiin koulutuksiin.

Koulutusta järjestetään päiväopintoina ja monimuoto-opintoina. IWS-koulutukseen sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Koulutus sisältää 32 lähiopiskelupäiviä.

IWS-koulutuksessa opetetaan muun muassa hitsausmenetelmien, materiaalien hitsattavuuden, rakenteiden suunnittelun, mekanisoinnin sekä hitsauksen laadunvarmistuksen perusteet. Tiedoista on hyötyä niin tarkastustoiminnassa, työnjohtotehtävissä, neuvonnassa kuin myyntitehtävissäkin.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat osa-alueet: hitsausprosessit ja laitteet, materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus sekä hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit. Koulutukseen kuuluu myös käytännön hitsausharjoituksia.

Digitaalinen ajopiirturi, korjaamokoulutus (Db-lupa)

Opit digitaalisen ajopiirturin toiminnat, ohjelmoinnit ja mittaukset. Kurssin käytyäsi saat Db -korjaamoluvan edellyttämät tiedot.

Ohjelmassa
– digitaalinen ajopiirturi järjestelmän toiminta
– kortit ja niiden hakeminen
– digitaaliseen ajopiirturiin liittyvä lainsäädäntö
– korjaamon toiminnat
– kalibrointi- ja korjaamo-ohjelmaharjoituksia
– loppukoe.