tuotantopäällikkö, -insinööri

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Validointi teollisuudessa

Validointi on osa kokonaisvaltaista laadunhallintaa, aina suunnittelusta käyttöön saakka. Validoinnilla saadaan dokumentoitu osoitus siitä, että prosessi, toiminto tai laite tuottaa sitä laatua kuin on tarkoitettu: toimiiko se niin kuin sen pitäisi? Tuottaako se sitä, mitä pitäisi? Laatu tehdään tuotteeseen ja sen on oltava toistettavaa.

Seminaarissa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä validointi tarkoittaa?
 • Miten suunnittelun, prosessien, laitteiden, automaation ja asennusten validointi käytännössä tehdään?
 • Millainen on hyvä validointidokumentaatio ja miten se pidetään ajan tasalla?
 • Mitä on kirjainlyhenteiden (DQ, IQ, OQ, PQ, PV) takana?
 • Minkä kilpailukykyedun validoinnin hallitseva yritys saa?

 

Validointi ei kuulu ainoastaan lääketeollisuuteen

Validointi on kovaa vauhtia yleistymässä muuallakin kuin lääketeollisuudessa. Sillä testataan prosessien kyvykkyys ja sitä kautta laatu, joka takaa yrityksen kilpailukyvyn. Validointi on myös tarkistamisen ja seurattavuuden väline.

Esimerkiksi lääketeollisuudessa kaikkien välineiden ja laitteiden sekä varsinaisen valmistusprosessin toimivuus tulee osoittaa ennen kuin ne otetaan käyttöön tai tuotetta voidaan toimittaa.

 

Suunnittelun ja asennuksen validointi

Suunnittelussa on huomioitava, mitä ohjeita (esim. ASME), määräyksiä (esim. Atex, GxP) sekä standardeja projektiin liittyy, ja kuka niistä vastaa. On tärkeää määrittää, milloin ja kuka tekee tarkastukset ja testaukset. Toiminnalliset vaatimukset on esitettävä toimintatilanteiden, ohjauksen, käyttöliittymän, turvallisuuden ja myös käyttäjien koulutuksen osalta.

Myös asennuskvalifiointi on tärkeää. Sen yksityiskohtiin on kiinnitettävä huomiota: tiivistys, voitelu, linjaukset, puhtaus, pyörimissuunnat, kaadot, materiaalit, hitsaukset ja kannakointi.

Seminaarissa perehdytään validointiprosessiin esimerkkien ja mallien avulla. Näin sinulle selviää, millainen on hyvä validoinnin toimintatapa. Ryhmätyöskentelyssä harjoitellaan validointia käytännössä.

 

Aikaisen ilmoittautujan hinta

Jos ilmoittaudut seminaariin viimeistään 31.8.2019 mennessä, saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta (1290 euroa).

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

3D-vertailumittausseminaari 2017

Osallistu 3D-vertailumittausseminaariin: kuulet konepajojen vertailumittaustulokset ja koordinaattimittaukseen liittyvää ajankohtaista asiaa.

 

Vuoden 2017 aikana kahta vertailumittauskappaletta on mitattu 16:ssa yrityksessä 3D-koordinaattimittauskoneilla.

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja käydään se läpi tässä seminaarissa AEL:ssä.  Lisäksi käsitellään koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista ja 3D-mallien tietojen hyödyntämistä 3D-mittauskoneiden ohjelmoinnissa.

Tuloksia käsitellään luottamuksellisellisesti. Eli se missä yrityksessä mikäkin mittaus on tehty ei paljastu. Sen sijaan näemme ja kuulemme, missä asioissa mittausepävarmuus on suurinta ja missä mitatuksissa syntyy suurimmat erot MIKESin tekemiin mittauksiin. Kappaleet on ennakolta mitattu Mikesissä ja AEL:ssä, jotta vertailukohta on olemassa.

Seminaarin tuloksia yritykset pystyy hyödyntämään omia mittauksia ja mittausmenetelmiä ja itse mittaustapoja kehittäessään sekä mittalaitehankitoja tehdessään. 

Seminaari sopii hyvin myös kone- ja laitesuunnittelijoille, jotta he ymmä'rtäisivät miten kappaleita mitataan ja millaisia mittausepävarmuuksia mittaamiseen liittyy käytännössä.

 

Ohjelmassa mm.:

 • Mittausepävarmuus koordinaattimittauskoneella
 • Teollisuus 4.0 PMI-digitaalinen tehdas
 • Mittakoneen tarkastus ja siihen liittyvät standardit
 • SFS-EN ISO 5459 mukaiset peruselementtien määritykset ja katsaus uusiin standardeihin
 • Geometriset toleranssit koordinaattimittauskoneella mittausepävarmuus Case - tason kohtisuoruus yhteiseen peruselementtiin
 • Vuoden 2017 vertailumittauksen tulokset

 

Osallistumismaksu mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville

Vertailumittaus seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja kaikille muille 600 euroa. 

Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Uusi eurooppalainen standardi, SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön (mm. kunnossapitopäällikkö ja kunnossapitotyönjohtaja) osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa voi­daan kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä  arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta ja se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.

 

Koulutusohjelma koostuu 3:sta - 4:stä kahden päivän jaksosta

Kartonkipäivät

Kartonkipäivät on kartongin ja kuitupakkausten parissa työskentelevien ajankohtaisseminaari. Seminaarissa saat ajankohtaista tietoa mm. kartongin ja pakkauksien raaka-aineista, suunnittelusta, uusista valmistusmenetelmistä, mittaamisesta, digitalisaation mahdollisuuksista, älymateriaaleista, näkymättömistä pakkausmerkinnöistä sekä ympäristövaatimuksista. Kuulet ,mitkä ovat alan megatrendit ja mitä asiakkaat odottavat kartongilta ja pakkauksilta.

Kartongin pintakäsittely ja pakkauspainatus sekä pakkaussuunnittelu kuuluvat oleellisina osina tilaisuuden ohjelmaan. Kahdessa esityksessä ja VTT:n vierailulla käsitellään vaahtorainausteknologiaa.

Seminaarissa paneudutaan mm. erilaisten pakkausten kilpailutilanteeseen eri puolilla maailmaa, kuitupuuraaka-aineiden ja uusien mittaustekniikoiden mahdollisuuksiin sekä uusimpiin barrier-päällystämisen ratkaisuihin. Toisena seminaaripäivänä tutustutaan mm. kartonkien hiilijalanjälkeen, älymateriaaleihin, digitalisaation mahdollisuuksiin sekä kuullaan, mitä tutkimusmaailmassa on meneillään. Seminaarin asiantuntijat ovat teollisuuden ja tutkimuslaitosten kokeneita osaajia.

Kartonkipäivät yhdistää alan osaajat. Osallistujat tuovat oman panoksensa kysymyksillään ja keskusteluissa voidaan myös syventää asiakkuuksia ja luoda suhteita asiantuntijoihin.

Ainestodistukset koneenrakennuksessa ja YVL-turvaluokiteltujen komponenttien toimituksissa

 • Saat erittäin monipuolisen katsauksen eri materiaalien (teräkset, alumiinit, valut, muovit, kupari, pronssi, messinki) tilauksiin liittyvistä asioista. Kuulet mitä tilauksissa tulee olla, miten levyjen, putkien, puolivalmisteiden tilauksia tulee valvoa, ja miten todennetaan ovatko materiaalit sitä, mitä on tilattu.
   
 • Kuulet myös eri materiaalien analyysimenetelmistä ja mitkä ovat rajat minimi- ja maksimimitoissa, leikkausjäljissä ja mitoissa, pinnanlaadussa (visuaalinen laatu, mitattava laatu).
   
 • Kuulet kuinka materiaalien ja tuotemuotojen (mm. putket ja putkenosat, levyosat) jäljitettävyys tulee käytännössä hoitaa, ja miten leimojen siirto tulee tehdä. Kuulet myös laakerimetallien vaatimuksista ja seosstandardeista.
   
 • Valut ovat yksi ryhmä, jossa tilaaja voi määritellä laadun. Mutta miten se tehdään? Mitkä ovat määrittelyt, mitä vähintään on tiedettävä? Seminaarissa käsitellään myös muovien tilauksiin liittyviä asioita.
   
 • Kuulet myös mitä vaatimuksia YVL-ohjeet tuovat ydinvoimalaitosmateriaalien dokumentaatiolle, jäljitettävyydelle ja laatuvaatimuksille.

​          Koulutus toteutetaan Helsingissä ja sitä voi seurata Oulussa online.

Ainestodistukset koneenrakennuksessa ja YVL-turvaluokiteltujen komponenttien toimituksissa -koulutuksen ohjelmassa

      
      Ainestodistukset; sisältö ja vaatimukset,
Sami Hultin.

 • Mitä asioita oltava mainittuina ja mitä huomioitava ja miten varmistutaan todistuksen aitoudesta (vs. ”kiinakopiot”)?
 • Miten eroavat toisistaan 2.1/2.2/3.1/3.2, teräs vs. alumiini?
 • alumiiniluokat ja niiden merkinnät, seosaineet

       Materiaalin vastaanotto, jäljitettävyys ja leimojen siirto
 

       Mittatoleranssit

 • toleranssiluokkien eroavaisuudet
   

       Pronssi- ja messinkiseosten seosstandardit, Q & D Manager Ilari Kinnunen

 • Miten tunnistan eri seokset, eri seosstandarditulkinnat, valuseos vai muokattu seos, mitä on otettava huomioon ennen tilauksen tekoa, tulkinta 2.2/3.1?
   

       Valukappaleen pintavirheluokittelustandardit, kouluttaja Pekka Soininen, AEL

 • SCRATA-luokitukset, BNIF, MSS SP-55, EN 1370
   

       Muovien tietolomakkeet ja ainestodistusten ymmärtäminen, toimitusjohtaja Pasi Järvinen

       PMI - Materiaalin tunnistusmenetelmät, Pekka Vallinkoski

 • XRF, OES, LIBS

       Materiaalien dokumentaatio, jäljitettävyys- ja laatuvaatimukset ydinvoimalaitoksella

 

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Kunnossapidon resurssit tukevat yrityksen liiketoimintaa ja sitä kautta palvelevat koko yritystä. Kunnossapito, jossa pääpaino on kehittämisessä ja vikaantumisen estämisessä tuo yritykselle lisäarvoa sekä kustannustehokkuutta.

Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.

Seminaari on suunniteltu kunnossapidon ja tuotannon toimihenkilöille. Seminaarin jälkeen sinulla on paremmat valmiudet toteuttaa yrityksessä kunnossapidon kehittämistoimenpiteitä sekä suorittaa onnistuneesti tentti.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 4), joka valmentaa ja tukee eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Datan hyödyntäminen ja etävalvonta kunnossapidossa

Kehittyneet etävalvontaratkaisut ovat tuoneet uusia mittausdataan perustuvia seurantapalveluita ja ennakoivia toimintamalleja teollisuuteen. Reaaliaikaisen datan hyödyntäminen auttaa tunnistamaan kunnossapitotarpeet aikaisempaa paremmin sekä mahdollistaa töiden oikea-aikaisen suunnittelun ja toteutuksen sekä entistä monipuolisemmat tukipalvelut.

Seminaari on hyvä läpileikkaus etäratkaisuista myös muille kuin kunnossapitäjille.

Seminaarin jälkeen tiedät mm.

 • miten IoT muuttaa toimintapoja kunnossapidossa
 • mitä mahdollisuuksia reaaliaikainen tiedon keruu tarjoaa 
 • miten asiantuntijapalveluita voi hyödyntää etävalvonnan avulla.

Datan hyvödyntäminen kunnossapidossa seminaarin ohjelmassa

 • Miten IoT muuttaa toimintatapoja kunnossapidossa?, Johtaja, EAM & Service Business Kiiveri Jouko, Vincit Solutions Oy.
 • Tilanne tänään ‐ ohjelmistoratkaisujen kehitystilanne. Lähitulevaisuuden kehityksen painopistealueita. Miksi kannattaisi tehdä nyt päätöksiä?
 • Kattava datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena, Toimitusjohtaja Ackerman Emil, Quva Oy.
 • Yritysten toiminnasta kertyy valtavasti dataa, jota hyödynnetään rajallisesti ja siiloutuneesti. Kunnossapidon näkökulmasta olennaista tietoa on paljon saatavilla, mutta sitä pitää sekä haluta että osata hyödyntää. Data-analytiikan hyödyntämistapoja ja case-esimerkkejä eri teollisuuden aloilta.
 • Kunnossapidon reaaliaikaistaminen älypuhelinten ja mobiiliratkaisujen avulla, Project Manager Immonen Mika, Efora Oy.
 • Kunnossapidollakin on mahdollisuus olla älypuhelimien ja mobiiliratkaisujen maailmassa mukana. Hyödyntämällä erilaisia ratkaisuja voidaan kunnossapidon tehokkuutta lisätä .
 • Case Efora: 2015 aloitettu mobiilisointi ja sen tuotoksia.
 • Teollisen internetin mahdollisuudet - sanoista tekoihin. Langattoman mittalaitejärjestelmän toteutuksia ja käyttöönottokynnyksen madaltamisesta digitalisoinnin ja teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämisen tukena. Nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti.
 • Etäkunnonvalvonta, sovellutukset ja hyödyntäminen - käytännön esimerkkejä.
 • Etäkunnonvalvonnan hyödyntäminen kuntoon perustuvassa kunnossapidossa. Taustat ja hyödyt sekä rajoitteet - mihin ja kenelle. Esimerkkejä etäkunnonvalvonnan ja diagnostiikan asiantuntijapalveluiden toteutuksesta.
 • Öljyjen etävalvonnassa käytettäviä tekniikoita ja antureita, Teknologiapäällikkö Heikkinen Kimmo, Hydac O.
 • Jatkuva valvonta pyörivän sähkökoneen elinkaaren pituisen huolenpidon osana, Service Specialist Toukonen Jukka, ABB Oy Service.
 • Sähkömoottorin elinkaarikustannukset ovat pääosin energiakuluja. Ylläpitokustannukset ovat samaa luokkaa kuin hankintahinta, joka on 2 % elinkaaren (20 - 40 v.) kustannuksista. Käyttötuntipohjaisen huollon on kustannustehokkuus jää jälkeen todelliseen tilaan perustuvasta kunnossapidosta. Jatkuvan valvonnan suurin lisäarvo on energiakulujen minimointi.
 • Etävalvonnan älykäs työnjako kunnonvalvonnan reittimittauksissa, Toimitusjohtaja Ritvanen Teemu, MLT Machine & Laser Technology Oy.
 • Älykäs työnjako reittimittaajan ja värähtelyasiantuntijan kesken on kustannustehokasta ja nopeaa. Koodatut mittapisteet tekevät mittauksesta helppoa ja luotettavaa. Vaativat analyysit ja raportoinnin suorittavat ammattilaiset.
 • Värähtelyvalvonta palveluna, Kunnonvalvonnan vanhempi asiantuntija Leinonen Pertti, Trendion Oy.
 • Värähtelyvalvonta- ja asiantuntijapalvelukonsepti tuovat ennakoivan "työterveyshuollon" erityisesti pyöriville koneille ja laitteille. Kohteeseen kytkettävä internetpohjainen mittausjärjestelmä yhdessä asiantuntija- ja analysointipalvelujen kanssa mahdollistaa helppokäyttöisen ja edullisen ratkaisun. Pilvipalvelu tuo lisäarvoa yritysten olemassa oleviin kunnonvalvonnan toimintoihin ja helpottaa kynnystä mittaavan kunnonvalvonnan aloittamiseen.
 • Case: Etävalvonta
 • Osaaminen keskiössä yritysten digiloikassa, Senior Scientist, PhD Tihinen Maarit, Teknologian Tukimuskeskus VTT Oy
 • Teollisuuden valmiudet hyödyntää Teollisen Internetin teknologioita ja mahdollisuuksia. Digitalisaatio kunnossapidossa ja etävalvonnassa, esimerkkejä. Toimintamalli digimuutoksen systematisointiin ottaen huomioon uhat ja mahdollisuudet.

Tuore esimies - uudistava johtaminen

Esimiestehtävä on vaativa ihmisten johtamistehtävä. Esimiehen on kyettävä luomaan henkilöstöön innostusta ja hyviä asenteita, työmotivaatiota ja tiimin yhteishenkeä.

 

Onnistuakseen työssään hän tarvitsee myönteistä itseluottamusta, hyviä viestintä- ja vaikuttamistaitoja, jämäkkyyttä puuttua asioihin, kykyä kuunnella, antaa palautetta ja ohjata työntekijöitä toiminnan parantamiseen. Hänen on myös osattava hoitaa suhteet vanhempiin työntekijöihin ja saada heidän tukensa.

Yrityksissä työskentelee esimiestehtävissä juuri nimitettyjä osaavia henkilöitä. Heillä on tarvittava tekninen, kaupallinen tai muu koulutus, mutta heiltä puuttuu esimieskoulutus. Tämä koulutus on suunnattu juuri heille.

 

Tavoitteena on, että osallistujat pystyvät jatkossa entistä paremmin motivoimaan ja innostamaan alaisiaan, antamaan palautetta, kuuntelemaan, ohjaamaan ongelmien ratkaisuun ja luomaan hyvää yhteistyötä.

GMP (Good Manufacturing Practice)

Tuhti tietopaketti GMP:n perusteista!

Seminaarissa saat tietää mitä GMP vaatii lääketeollisuudelta ja mitä lääketeollisuus vaatii yhteistyökumppaneiltaan. GMP:n perusteisiin perehdytään lainsäädännön ja käytännön kannalta. Kuulet esimerkkejä hyvistä tuotantotavoista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Vaikuta seminaarin antiin ja kysy ennakkoon sähköpostilla seminaariin liittyviä kysymyksiä. Lähetä kysymykset kouluttajallemme Sari Herralalle osoitteeseen sari.herrala@ael.fi  tai tule paikan päälle keskustelemaan.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut seminaariin kesäkuun loppuun (30.6.2019), saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 1290 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.