varastopäällikkö

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Teollisuuden varaosalogistiikka osana laitteiden elinjakson hallintaa -koulutus

Seminaarissa saat täsmällistä tietoa, kuinka varastojen varaosatoimintaa ja logistiikkaa hallitaan konkreettisesti.

Koulutuksen aiheita ovat muun muassa

 • varaosalogistiikka osana laitteiden elinkaarenhallintaa
 • varaosien ja varaosalogistiikan tiedonhallinta
 • varaosien ja varaosapalveluiden kustannukset ja hinnoittelu
 • tulevaisuuden teknologiat ja turvallisuusnäkökohdat.

Seminaarin ovat suunnitelleet varaosa-ammattilaiset. Sinun on mahdollista tehdä ennakkotehtävä, joka liittyy toimialueesi koneeseen tai laitteeseen, ja sen varaosaan tai varaosaryhmään. Saat ohjeet ennakkotehtävään ennen koulutuksen alkua.

Kansainvälinen logistiikka

Päivän tavoitteet:

 • Saada kuva logistiikkastrategiasta
 • Osata hyödyntää kansainvälisen logistiikan erityispiirteet ja kulttuurierot
 • Saada tietoa eri kuljetusmuodoista, kuljetusten asiakirjoista ja vastuista sekä oppia kuljetusten suunnittelua ja kehittämistä

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä.
Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Hankintatoimen taloudellinen merkitys

Kurssin käytyäsi ymmärrät hankintatoimen merkityksen yrityksen kannattavuudelle. Opit käyttämään työkaluja ostohinnan ja ostokustannusten optimoimiseksi. Saat koulutuksesta työkaluja hankintatoimen kehittämiseen ja mittaamiseen sekä varaston hallintaan.

Kouluttajana toimii Juha Heltimoinen.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta hänelle on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä.
Juhan johtoajatuksena on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Forklift driver training course

Training provides you basic information on how to handle the forklift (driving instructions, technique, environment). You will also learn to understand the personal, environmental and potential risks of working with forklift. You will also learn how to advance safety in your work in personal and in company level. Overall, you get comprehensive information and skills how to handle and control risks involved in this line of work.

Training course includes driving in practice. You will get the forklift license after you have successfully passed following: course, exam and driving test. In addition to license, you will need written permission from employer to operate forklift in workplace. Employer also has to make sure that employee has sufficient skills to handle the forklift safely.

 

Benefits of driver training course to companies

Training provides companies with the ability to train and ensure the level of knowledge and skills of forklift drivers. Forklift driver training gives the employee the ability to obtain a written permit given by the employer. (Government decree 403/2008 section 14). With right approach to forklift work personal injuries are prevented and as a result costs to company are reduced. Correct and safe work methods aim to fluent work environment as well as increased profitability.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen

Saat hyvät ja käytännönläheiset tiedot vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastoinnista, lähettämisestä ja kuljettamisesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä sekä paloturvallisuutta. Saat erittäin hyvää tietoa onnettomuusriskeistä ja turvallisesta kuljettamisesta.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä käydään yhdessä läpi, joten osallistujat saavat mahdollisimman paljon tietoa myös oman yrityksensä kemikaaleista ja niihin liittyvistä turvallisuusriskeistä sekä paloturvallisuudesta.

Ohjelmassa

 • Kemikaalien varastoinnin paloturvallisuus käytännössä
  • kemikaalien lainsäädäntöä
  • paloturvallisuusmerkinnät (ATEX-tilat, muut merkinnät)
  • palovaarallisten aineiden sijoittelu
  • palovaarallisten aineiden käsittely
  • luvat, ilmoitukset ja tarkastukset
  • räjähdevarastointi (yleisellä tasolla)
 • Varautuminen onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin
  • osastointi
  • vuotojen hallinta
  • pelastussuunnitelma
  • pelastusharjoitukset
 • Vaarallisten aineiden varastointi, lähettäminen
  • lainsäädäntö VAK/ADR-näkökulmasta
  • vaarallisten aineiden varastointi
  • varoituslipukkeet, pakkaukset, pakkaaminen
  • CV-säädökset tavaran käsittelyyn
  • lähettämiseen liittyvät säädökset (asiakirjat, turvatoimidirektiivi)
  • VAK/ADR-kuljetusten vastuut eri osapuolille
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljettaminen
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuormaaminen
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • alkusammutus
  • ensiapu
  • vuotojen hallinta ja sammutus
 • Yrityskohtaisten kysymysten käsittely
  • oman yrityksen kuljetukset
  • oman yrityksen vaaralliset aineet

Trukinkuljettajien perehdyttäjä- ja opettajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia yritysten työpaikkakouluttajille, työnopettajille, perehdyttäjille ja uusille työnopastajille perehdyttää työpaikoilla trukin käyttäjiä. Antaa myös valmiuksia oppilaitosten opettajille kouluttaa trukkitoimintoihin oppilaitoksen oppilaita (mm. vaatimuksena eri ammatillisissa tutkinnoissa).

Trukinkuljettajan perehdyttäjä-ja opettajakoulutuksesta hyötyvät

Sopii myös tietojen kertaukseksi ja varmistamiseksi henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä trukkitoiminnoista ja asetuksen 403/2008, 14 § mukaisen henkilökohtaisen ajoluvan myöntämisestä.

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti Työturvallisuuslain asioista, joiden avulla voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan työtehtäviin. Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena on antaa opastus työnsuorittajalle.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään perehdytyksen merkitys ja antaa käytännön työkaluja opastamiseen. Eri yritysten ammattilaisten kokemuksien jakaminen on tärkeää. Koulutuksessa tutustumme eri trukkimalleihin.

14 §
Erityiset pätevyysvaatimukset
Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille

Käytönvalvojille ja vastuuhenkilöille sekä heidän sijaisilleen.

Seminaari tukee valmistautumista Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen terveys- ja ympäristövaarallisten kemikaalien osalta.

Seminaarissa perehdyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn turvallisuuskysymyksiin. Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa vaarallisia kemikaaleja koskevat yleiset määräykset, lupamenettely ja käytönvalvojan tehtäviä.

Käy oman osaamistarpeesi mukaan myös Palavat nesteet ja kaasut -seminaari.

Lisää infoa pätevyyskokeesta löytyy näistä linkeistä. https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukes-siirtyy-sahkoiseen-tenttijarjestelmaan

https://etentti.tukes.fi/course/view.php?id=16

Keskeistä sisältöä

 • terveydelle vaarallisten aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen CLP-asetuksen mukaan
 • teollisen käsittelyn ja varastoinnin hallinnolliset menettelyt
 • luvat, ilmoitukset, tarkastukset, turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja. Vaarallisten kemikaalien teknisestä käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät velvoitteet toiminnanharjoittajalle
 • vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät määräykset, Tukes-ohjeet
 • kaasupäästöjen leviäminen ja arviointimenetelmät
 • sisäinen ja ulkoinen pelastussuunnitelma ja kemikaalionnettomuuksiin varautuminen
 • prosessiturvallisuus käytönvalvojan näkökulmasta
 • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu
 • esimerkkejä Suomessa tapahtuneista vaarallisten aineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvistä onnettomuuksista. Tutkimuksissa ilmenneet syyt ja seuraukset sekä tapahtuman kulkuun ja syntyyn vaikuttaneet seikat. Ilmoitusvelvoitteet
 • vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan tehtävät – käytännön kokemuksia.

Trukinkuljettajan peruskurssi

Koulutuksessa saat keskeiset tiedot trukkityöskentelyyn vaadittavan kokonaisuuden (ajo-ohjeet, tekniikka, ympäristö) hallinnasta sekä opit ymmärtämään trukkityöskentelyyn liittyvät henkilö-, ympäristö- ja tuotevahinkoriskit. Koulutus edistää trukkityöskentelyn turvallisuutta sekä henkilö- että yritystasolla. Koulutus antaa siis kattavat tiedot ja taidot trukkityöskentelyyn ja kuinka siihen liittyviä riskejä ja vaaroja pystytään hallitsemaan.

Koulutukseen sisältyy käytännön ajoharjoittelua. Kurssin hyväksytysti suorittamisen, tentin sekä ajokokeen jälkeen opiskelijalle myönnetään trukkikortti. Trukinkuljettajalla tulee olla trukkikortin lisäksi työnantajan kirjallinen lupa työvälineen käyttämiseen. Työnantajan on myös varmistettava, että työntekijällä on riittävät kyvyt trukin turvalliseen käyttämiseen.

 

 

Trukinkuljettajan koulutuksen hyödyt yrityksille

Koulutus antaa yrityksille valmiuksia valmentaa ja varmistaa trukinkuljettajien ja trukin käyttäjien tieto- ja taitotasoa asetuksen 403/2008, 14 § mukaiseen trukinkuljettamisen henkilökohtaiseen ajoluvan kirjoittamiseen. Oikeilla työtavoilla ehkäistään henkilövahinkoja ja sitä kautta vähennetään yritykselle koituvia kustannuksia. Oikeat ja turvalliset työtavat tähtäävät työn sujuvuuteen ja kannattavuuteen.