vuoroesimies, -mestari

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Kuitupuuseminaari 2018

Kuitupuuseminaari on puunkäsittelijöiden ajankohtaistapahtuma. Seminaarissa käsitellään tulevaisuuden näkymiä, sivutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tutustutaan puunkäsittelyn osalta uusimpiin biotuotetehtaan laitteistoihin ja ympäristönsuojelun tarkkailuun. Voit hyödyntää asiantuntijoiden näkemyksiä ja tietoja yrityksesi toiminnassa.

Seminaarin ohjelmassa

 • puunhankinta nyt ja tulevaisuudessa
 • suuren kapasiteetin kuorintalinjat
 • biotuotetehtaan uudet sivutuotteet
 • puun punnitustiedon hallinta puunkäsittelyssä
 • dronen käyttö puunkäsittelyn mittauksissa
 • tulevaisuuden metsäkoneet
 • Äänekosken biotuotetehtaan ympäristöasioita
 • puukentän tärkein voimavara: henkilöstö

Ensimmäisen seminaaripäivän lounaan jälkeen siirrymme Äänekosken Metsä Fibren tehtaalle. Saamme yleisesittelyn biotuotetehtaasta ja perehdymme tehtaan turvallisuuskäytäntöihin. Varsinainen vierailu aloitetaan keskusvalvomosta, sen jälkeen käydään puun vastaanotossa ja tehdään bussikierros Mantsinen Group Ltd:n toiminta-alueella.

Toinen päivä aloitetaan sellunvalmistuksen uusilla sivutuotteilla. Saat uutta tietoa puun punnitustiedon hallinnasta. Kuulet kokemuksia dronen käytöstä puupinojen ja hakekasojen mittaamisesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa metsäkorjuuseen routajaksojen lyhenemisenä, mikä haastaa metsäkoneiden valmistajat uusiin ratkaisuihin. Kuulet Äänekosken biotuotetehtaan ympäristönsuojelun kuulumiset. Saat tietopaketin lietteen biokaasulaitoksesta.

Suunnitteluryhmä

 • kehityspäällikkö Ilkka Laakso, Stora Enso Oyj
 • kehityspäällikkö Timo Saarentaus, Metsä Forest
 • Senior Process Engineer Jussi-Pekka Vuori, Pöyry Finland Oy
 • kouluttaja Jorma Lyytikäinen, AEL

Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä

Opit ymmärtämään liiketoiminnan perusteita, muun muassa yrityksen toiminta-ajatus, visio, arvot sekä strategia. Käytännönläheisellä kurssilla tutustut eri organisaatiomalleihin ja niiden vahvuuksiin ja haasteisiin.

Kun ymmärrät liiketoiminnan lainalaisuuksia, pystyt jalkauttamaan yrityksen toimintamallin ja palveluketjun kehittämisen alaisillesi ja muulle organisaatiolle.

Voiteluhuollon perusteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät voiteluöljyt ja voitelurasvat sekä niiden käyttökohteet ja saat työkaluja laakerin jälkivoiteluvälin ja  –annoksen määrittämiseen. Kurssilla opit erilaisten keskusvoitelujärjestelmien toimintaperiaatteen sekä hyödyt ja haasteet eri käyttökohteissa. Lisäksi saat tietoa voiteluaineen varastoinnista ja kunnonvalvonnasta.

 

Ohjelmassa:

 • Voitelun perusteet
 • Voiteluöljyn valinta ja ominaisuudet
  •  puhtaus
  •  järjestelmät
 • Voitelurasvan valinta ja toimintaperiaate
 • Rasvan esitäyttö ja jälkivoitelu
 • Keskusvoitelujärjestelmän toiminta
 • Voiteluaineen varastointi ja kunnonvalvonta

Höyry- ja lauhdejärjestelmien häiriötilanteet

Höyryn ja lauhteen ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa prosessihäiriöiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisessa. Höyryn optimaalinen hyödyntäminen näkyy energiataseessa ja hyötysuhteessa. Koulutuksessa näet omin silmin mm. putkiston sisällä tapahtuvia vesi-iskuja ja niiden syntymekanismeja. Koulutuksessa nähdään ja demonstroidaan höyryn kosteusprosentin karkaaminen ja sen aiheuttamat häiriöt höyryprosessiin.

Lasilaboratoriossa – lasista valmistetuista putkissa, venttiileissä, kattilassa, lämmönsiirtimessä ja lauhteenkeräyssysteemissä – nähdään selkeästi höyryn ja lauhteen fysikaalisia ilmiöitä ja prosessin toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa. Harjoituksissa kokeillaan erilaisia prosessimuuttujia, ja nähdään niiden seuraukset.

Korkeapainelaboratoriossa havainnollistetaan lauhteenpoistimien toimintaa sekä soveltuvuutta erilaisille prosessimuutoksille. Demonstroidaan lauhteenpoistintyypit ja niiden kunnossapitomittaaminen.
Lauhteenpoistimien testaukseen ja laadun valvontaan tutustutaan kolmannessa osuudessa. Näet kaikki valmistus- ja testausvaiheet alusta loppuun saakka.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa syvennät tietojasi höyry- ja lauhdejärjestelmän häiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Oppimista tukee Gestran koulutustarpeisiin rakennettu erittäin havainnollinen erikoislaboratorio. Teoriaopetuskieli on suomi, laboratorio-osuuksissa englanninkielinen opetus tulkataan suomeksi.


The course gives theoretically a comprehensive package when it comes to steam and condensate systems. The two day course gives a deep look in the inner workings of a steam and condensate system and allows us eg. to analyze in-depth what causes distrubance in the steam and condensate process. The theoretical side is put to the practice in GESTRA´s specially constructed glasslaboratory.

When you master the properties of steam and condensate, it gives you the understanding of the causal connection if the process is facing disturbance. Follwing topics will be handled at the course.

 • Glasslaboratory – The whole process equipment from piping, to heatexchanger and from valves to condensatetank is made out of glass. This allows us to visually observe the fyscial phenomenons that take place in the steam and condensate system. We can alter the different variables and observe how this affects the overall process.
 • In the highpressure in-house testing facilities we will demonstrate the function of different types of steam traps. We also take a closer look, on how different process conditions affects the function and suitability of the particular steam trap in question.
 •  In the latter part of the seminar we will discuss and demonstrate the importance of steam trap testing and the quality control of the products. You will wittness all the different stages from manufacturing to testing.

Höyryturbiinikoulutus

Kurssin käytyäsi pystyt suunnittelemaan, kilpailuttamaan, valvomaan ja toteuttamaan turbiinihuollot teknisesti ja taloudellisesti paremmin. Opit höyryturbiinin vikaantumismekanismit, vauriot ja kuinka vaurioita korjataan. Saat tietää höyryturbiinin häiriöiden tarkat selvitykset ja turbiinirevisioiden ajoituksen.

Koulutuksen sisältö on täysin uudistettu. Koulutuksessa käsitellään höyryturbiinilaitoksen vikaantumista, vaurioita, vaurioiden korjausta. Koulutus sisältää turbiinihuoltojen suunnittelua, kilpailutusta, toteutusta ja töiden valvontaa. Saat kuulla höyryturbiinien tarkastuksesta sekä esimerkkejä toteutetuista turbiinihuolloista. Kurssilla kuulet kokemuksia huoltojen toteutuksista toisissa voimalaitoksissa.

Kouluttajina ovat alan huippuasiantuntijat!

Voit osallistua koulutuksen molempiin päiviin tai vain toiseen päivään. Yhden päivän hinta on 500 € + alv 24%.

 

(Kunnossapidon peruskurssi) Käynnissäpidon perusteet

Kunnossapidon ensisijainen tehtävä nykykäsityksen mukaan on pitää laitteet jatkuvasti käyttökunnossa.
Kunnossapidon peruskurssi - käynnissäpidon ja laakeroinnin perusteet -koulutuksessa käydään läpi millaisia vastuita kunnossapidolla ja käyttöhenkilöstöllä tulee olla, jotta pystytään varmistamaan laitoksen käyttövarmuus.

Kunnossapidon peruskurssin koulutuksen jälkeen osaat toimia tehokkaasti käyttöhenkilöstön ja kunnossapidon yhteistyöverkostossa. Opit millaisella käyttöhenkilöiden tuottamalla tiedolla on merkitystä kunnossapidolle käyttövarmuuden parantamiseksi. Opit mitä kunnonvalvonta on ja millaisilla mittalaitteilla sitä tehdään.

Koulutuksessa opit myös laakeroinnin perusteet, laakerimerkinnät, laakerityypit sekä yleisimmät käyttökohteet. Lisäksi opit myös laakereiden perusasennusmenetelmät sekä perehdyt laakerivaurioihin ja niiden syntyyn.

Koulutus sisältää käytännön kunnonvalvontaharjoituksia sekä laakerien asennusharjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.

Koulutuksen keskeistä sisältöä

 • käytön ja kunnossapidon yhteistyö
 • kunnonvalvonnan perusteet ja mittalaitteet
 • laakeroinnin perusteet
 • laakerivauriot
   

Kunnossapidon peruskurssi - pumppujen, voitelun ja tiivistyksen perusteet

Kunnossapidon peruskurssi - pumppujen, voitelun ja tiivistyksen perusteet -koulutuksen käytyäsi tiedät keskipakopumppujen ja yleisimpien syrjäytyspumppujen toiminnan ja rakenteen, pumppuihin liittyvät peruskäsitteet sekä pumpun oikeiden säätöjen ja ajotavan merkityksen pumpun käyttöikään. Opit pumppujen kunnonvalvontamenetelmiä ja ymmärrät ennaltaehkäisevän huollon vaikutuksen pumpun toimintavarmuuteen sekä opit tietämään oikein suoritetun linjauksen hyödyt.

Kunnossapidon peruskurssin koulutuksessa opit ymmärtämään voitelun merkityksen vierintälaakereissa sekä tekijät, jotka vaikuttavat voiteluaineen valintaan, jälkivoitelumäärään ja voiteluväliin. Koulutuksessa käydään läpi myös kunnossapidossa käytettäviä liimoja ja lukitteita sekä metallitäyteaineita ja pinnankäsittelyaineita. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.
 

Ohjelmassa​

Prosessiteollisuuden pumput

 • peruskäsitteet
 • keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenne
 • ennaltaehkäisevä huolto

Pumppujen akselitiivistys

Käytännön harjoituksia, pumput

 • pumppujen ennaltaehkäisevä huolto
 • akselitiivistys

Kierteiden tiivistys ja lukitus - metallitäyteaineet

 • sylinterimäisten osien kiinnitys
 • pinnankäsittely
 • voiteluaineet
 • joustava tiivistys ja liimaus
 • harjoituksia

Voitelutekniikka

 • voitelun teoriaa
 • voiteluaineen valinta
 • voitelu erikoistilanteissa
 •  

Tässä kunnossapidon tarjonnasta sähköinen esite.

Paperi- ja kartonkitehtaan höyry- ja lauhdejärjestelmät

Kurssilla käsitellään höyryn ominaisuuksia, lämmönsiirtoa ja lauhteen käsittelyä. Harjoituksena on lauhteenpoistimen huolto. Kuivatustekniikoiden periaatteista ja energiataloudesta käsittelemme höyry- ja lauhdejärjestelmien rakenteita, lämmön talteenottoa, koneen ilmastointia ja -energiataloutta. Uutena osa-alueena on kuivatusviirojen pesurikoulutus.

•