Kurssi

Hätäensiapu

Koulutuksen (4h) sisältö:

 • toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
 • potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
 • vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • verenvuodot ja sokki
 • sähkötapaturmien ensiapu
 • muu ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittelemisen.

Kurssista saat tarvittaessa hätäensiapukortin/kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.
Kurssilla voit myös pidentää EA 1 ja EA 2 kortin voimassaoloa kolmella vuodella. Ota kortti mukaasi.

Pyörrevirtatarkastus 2

SFS-EN ISO 9712-mukaiseen Pyörrevirtatarkastus 2-tason pätevyystutkintoon valmentava kakkoskurssi.

Syvennä osaamistasi ET:n sähkötekniseen teoriaan. Opi suunnittelemaan ja toteuttamaan tarkastusprosessi ja harjoittele tarkastamaan erilaisia kohteita. Opi päättelemään näyttämien alkuperä sekä erottamaan vikanäyttämät ja arvioimaan niiden merkitys. Valmentaudu 2-tason pätevyystutkintoon.  

Koulutustunnit 41-88/88.                                                    

 

Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.                              

 

Jännitetyöt alle 1 kV:n järjestelmissä

Kurssin käytyäsi tunnet jännitetöitä koskevat säännökset ja standardit. Osaat valita oikeat työ- ja suojavälineet jännitetöihin. Osaat myös käyttää valitsemiasi välineitä oikein ja turvallisesti.

Ohjelmassa

 • jännitetöihin liittyvät viranomaismääräykset
 • sähkön vaarat ja tapaturmariskit
 • jännitetöiden organisointi
 • mitä edellytetään jännitetöiden tekemiseltä
 • miten jännitetöitä tehdään oikein ja turvallisesti
 • jännitetyöohjeen laatiminen

Koulutus sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia jännitteellisissä pienjännitekeskuksissa.

Kurssille osallistunut ja kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittanut saa tehdä alle 1 kV:n jännitetöitä.

Koulutukseen voivat osallistua vain sähköalan ammattihenkilöt (STL 1135/2016 73 §).

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (paperitentti)

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat jatkotentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset.
Jatkotentti kestää 45 minuuttia ja koostuu 15 monivalintakysymyksestä.

Voit suorittaa tentin paperiversiona AEL:n järjestämien ympäristönäytteenottokurssien tenttiaikana tai ympäristönäytteenottajien kokoontumisajoissa. Tämä tentti maksaa 150 € + alv.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tentin etänä internetin välityksellä sinulle henkilökohtaisesti sovittavana tenttiaikana. Näin säästyt matkan vaivoilta. Tämä tentti maksaa 250 € + alv.

Jatkotentin voit suorittaa seuraavilla näytteenoton aloilla:

 • Vesinäytteenotto ja –mittaus
 • Maaperä- ja jätteet
 • Talous- ja uimavedet
 • Ilmanlaatumittaukset

Jatkotentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista, sillä tenttitodistus on voimassa kaksi vuotta.

Ota yhteyttä erika.granfelt@ael.fi niin sovitaan sinulle sopiva tentti.

Konepajatekninen mittauskurssi 1. jakso

Käytännönläheisellä mittauskurssilla tehdään erilaisia konepajamittauksia ja käydään läpi mittausepävarmuuteen liittyviä tekijöitä. Kurssilla käydään läpi mittalaitteiden kalibrointi, liittyminen kansalliseen mittanormaaliin ja mittapalojen käyttö konepajan mittanormaalina.

Kurssilla opit suunnittelemaan mittauksen ja valitsemaan oikean mittalaitteen kuhunkin mittaustilanteeseen. Kurssilla käytetään laajasti erilaisia mittalaitteita, joten saat tuntuman erilaisten mittalaitteiden käytöstä. Kurssilla mitataan pituusmittojen lisäksi muun muassa pinnankarheuksia, kierteitä, kulmia sekä muoto- ja sijaintitoleransseja.

Ohjelmassa

 • mittaustekniikan perusteet
 • mittaustasot, mittapalat
 • kaarimikrot, kolmipistemikrot, reikäindikaattorit
 • työntömitat, tikkumikrot
 • mittausvälineen valinta, mittausvirheet, mittausepävarmuus
 • muoto- ja sijaintitoleranssit ja niiden mittaaminen
 • pinnankarheuden suureet ja pinnankarheuden mittaus
 • mittausharjoituksia eri mittausvälineillä

Paloilmoittimen hoitajan kurssi

Saat tietää uusien määräysten ja ohjeiden sisällön. Opit ymmärtämään toimivan paloilmoittimen merkityksen sekä tiedät, miten vältetään virheilmoitukset. Opit tekemään kunnossapito-ohjelmaan liittyvät kuukausikokeilut ja tunnet vastuun irtikytkettyjen alueiden valvonnasta. Tunnet tulitöiden aiheuttamat riskit ja osaat valistaa tulityöntekijöitä paloturvallisuuteen.

Paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen edellyttää, että paloilmoitinlaitteistolle on nimetty asianmukaisen koulutuksen saanut vastuuhenkilö eli paloilmoittimen hoitaja varahenkilöineen.

Harjoituslaitteemme kattavat lähes 90 % kiinteistöissä käytössä olevista laitteista, joten koulutuksen aikana pystyy lähes aina harjoittelemaan samanlaisilla laitteilla kuin omassa työympäristössäkin on. Osa harjoituksista toteutetaan majoituskiinteistössämme.

EA 1

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Erilaiset haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diapetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min).

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Koulutuksessa käsitellään keskeiset asiat 2017 Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikokoelmasta. Koulutus valmentaa Trafin turvallisuusneuvonantaja tutkintoon (lkt 1-9). Opit käytännönläheisesti käyttämään ja hyödyntämään lakikokoelmakirjaa harjoitusten avulla. Saat asiantuntijalta käytännön neuvoja yrityksesi toimintaan. Verkko-opiskelumateriaali täydentää oppimista.

Toiminnanharjoittajalla on turvallisuusneuvoantajan nimeämisvelvollisuus vak. lain 956/2013 10 C § mukaisesti.

Ota koulutukseen mukaan uusin painos Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikokoelmasta. Kirja ei sisälly koulutuksen hintaan.

 

Liikenteen turvallisuusviraston koe

Turvallisuusneuvonantajan tutkintotilaisuuden järjestää Liikenteen turvallisuusvirasto. Valitse haluamasi tenttiajankohta ja -paikkakunta ja ilmoittaudu 3 viikkoa ennen koetta. Kokeen hinta ei sisälly koulutuksen hintaan.

Lisätietoja tutkinnosta saat Trafista.

Online-koulutus säästää aikaa, matka- ja majoituskuluja

Koulutus toteutetaan AEL:ssä Helsingissä. Koulutuksessa käytetään videoneuvottelutekniikkaa, jolloin osallistujat ja asiantuntijat voivat olla koko koulutuksen ajan reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa Helsingin ja Oulun toimipisteen välillä. Tekniikan ansiosta Helsingissä olevaan koulutukseen voi online-yhteyden avulla osallistua Oulun toimipisteestä.

Forklift driver training course

Training provides you with basic information on how to handle the forklift truck. (driving instruction, technology, environment)  You will learn to understand the personal, environmental and product damage in forklift work.
 

The Benefits of driver training course to companies

Training provides companies with the ability to train and ensure the level of knowledge and skills of forklift drivers. Forklift driver Training gives the employee the ability to obtain a written permit given by the employer. (Government decree 403/2008 section 14)

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen

Saat hyvät ja käytännönläheiset tiedot vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastoinnista, lähettämisestä ja kuljettamisesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä sekä paloturvallisuutta. Saat erittäin hyvää tietoa onnettomuusriskeistä ja turvallisesta kuljettamisesta.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä käydään yhdessä läpi, joten osallistujat saavat mahdollisimman paljon tietoa myös oman yrityksensä kemikaaleista ja niihin liittyvistä turvallisuusriskeistä sekä paloturvallisuudesta.

Ohjelmassa

 • Kemikaalien varastoinnin paloturvallisuus käytännössä
  • kemikaalien lainsäädäntöä
  • paloturvallisuusmerkinnät (ATEX-tilat, muut merkinnät)
  • palovaarallisten aineiden sijoittelu
  • palovaarallisten aineiden käsittely
  • luvat, ilmoitukset ja tarkastukset
  • räjähdevarastointi (yleisellä tasolla)
 • Varautuminen onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin
  • osastointi
  • vuotojen hallinta
  • pelastussuunnitelma
  • pelastusharjoitukset
 • Vaarallisten aineiden varastointi, lähettäminen
  • lainsäädäntö VAK/ADR-näkökulmasta
  • vaarallisten aineiden varastointi
  • varoituslipukkeet, pakkaukset, pakkaaminen
  • CV-säädökset tavaran käsittelyyn
  • lähettämiseen liittyvät säädökset (asiakirjat, turvatoimidirektiivi)
  • VAK/ADR-kuljetusten vastuut eri osapuolille
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljettaminen
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuormaaminen
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • alkusammutus
  • ensiapu
  • vuotojen hallinta ja sammutus
 • Yrityskohtaisten kysymysten käsittely
  • oman yrityksen kuljetukset
  • oman yrityksen vaaralliset aineet