Kurssi

Simatic S7-1500, Tia Portal – ylläpito, diagnostiikka ja prosessihäiriöt

Simatic S7-1500, Tia Portal – ylläpito, diagnostiikka ja prosessihäiriöt -kurssilla opit käyttämään tehokkaasti Tia Portal -ohjelmistoa ohjausjärjestelmien ylläpidossa ja toimintahäiriöiden selvittämistä diagnostiikan avulla. Opit myös selvittämään tehokkaasti prosessihäiriöitä järjestelmän monitotorintityökalujen avulla.

Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön harjoituksia Siemens Simatic S7-1500 -laitteilla ja pienoisprosessimalleilla, esimerkiksi kuljettimilla.

Kurssin käymisen edellytyksenä on Ohjelmoitavat logiikat, Siemens SIMATIC S7 -300 & -400 -perusteiden hyvä hallinta.

Ohjelmassa

 • Simatic S7
 • TIA Portal (SIMATIC STEP 7) -ohjelmisto
 • binääritoiminnot
 • vian hakua
 • DB-tiedostoyksiköt
 • varmuuskopiointi

Teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto nk. ammoniakkikylmälaitoksen käyttäjän koulutus

Teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto nk. ammoniakkikylmälaitoksen käyttäjän koulutus

Koulutuksen käynyt oppii tuntemaan paremmin laitoksen kylmäprosessin ja tekemään määrättyjä rutiininomaisia tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. Teollisen kylmälaitoksen hoitajan kylmäprosessituntemus syvenee.

Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää.

18.–19.3.2019
8.–9.4.2019
6.–7.5.2019

7.5.2018 Klo 14.00–16.00 Teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto, loppukoe (valinnainen)

Taajuusmuuttajien perusteet ja käyttöönotto

Energiatehokkailla sähkökäytöillä säästetään energiaa ja tehostetaan tuotantoa.
Sähkökäytöt ovat tärkeä laite, jolla parannetaan tuottavuutta ja varmistetaan, että tuotanto toimii luotettavasti ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Sähkökäyttöjen perusteet ja käyttöönotto -kurssilla opit ymmärtämään sähkökäyttöjen toimintaa, parametrointia ja oikosulkumoottorin asennuksen häiriönsuojauksia. Opit myös tasavirtamoottorin ja servojärjestelmien perusteet.

Kurssilla käytetään monipuolisesti eri valmistajien sähkökäyttöjä sekä erityyppisiä servoja. Käyttökohteita ovat muun muassa koneet, puhaltimet ja pumput.

Ohjelmassa

 • sähkön vaarat
 • oikosulkumoottorin rakenne ja toimintaperiaate
 • taajuusmuuttajan perusteet, parametrointi ja dokumentointi
 • servojärjestelmät sekä nopeutta ja asemaa mittaavat anturit

Sisäiset auditoinnit

Kehitä yrityksen toimintaa sisäisillä auditoinneilla!

Sisäisten auditointien avulla seurataan toimintajärjestelmän toimivuutta yrityksessä ja niiden tulosten perusteella kehitetään yrityksen toimintaa.

Seminaarin käytyäsi osaat toteuttaa sisäisiä auditointeja ja ymmärrät sisäisten auditointien merkityksen yrityksen kehittämisen välineenä.

Seminaarista saat välineitä auditointiprosessin kehittämiseen sekä tietoa siitä, miten auditoinnit palvelevat yrityksen toimintajärjestelmän ylläpitoa ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Hyvin toteutettu auditointiprosessi on tehokas kehittämisen väline!

Seminaarissa kuulet:

 • millaisia erilaisia auditointeja ja arviointeja yrityksissä on
 • miten prosessi toteutetaan
 • keitä osallistuu arviointeihin
 • miten arvioinnit raportoidaan.

Seminaarissa käsitellään:

 • yrityksen keskeiset arvioitavat toiminnat ja prosessit
 • laatu, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien standardien (ISO 9001-2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 DIS.2) vaatimukset.

Seminaarin kouluttajana on Kari Lauttamus, joka on työhistoriansa aikana työskennellyt poliisina, ollut teollisuudessa tuotanto-, hankinta-, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastuussa sekä toiminut kouluttajana. Karilla on johtavan auditoijan (Lead Auditor) pätevyys laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiin. Hän toimii myös DNV:n (Det Norske Veritas) sopimusauditoijana.

 

Määräalennukset

 • 3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
 • 5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
 • Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
 • Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia

Käytännönläheisessä koulutuksessa tehdään paljon hyödyllisiä termodynamiikan laskuharjoituksia.

Koulutuksessa käydään läpi voimalaitosprosessin laskennallisia esimerkkejä, joita voit soveltaa omalla voimalaitoksellasi.

Saat tietää, kuinka lasketaan lämpötehon siirtyminen kattilaveteen ja savukaasuihin palamisprosessissa.
Koulutuksessa harjoitellaan myös palamisilman ja savukaasujen massa- ja tilavirtauksien laskemista.

Tutustut eri prosessipisteissä vallitseviin olosuhteisiin. Kuulet kuinka voimalaitoksessa eri polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja siitä edelleen sähköksi. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös tuotannon häiriölähteitä.

Toisena päivänä opiskellaan veden ja höyryn massa- ja tilavuusvirtauksien ja virtauksien mukaisten putkikokojen laskemista. Lopuksi opiskellaan energiasisällön ja energiataseiden laskeminen voimalaitoksen vesihöyrykierron eri vaiheissa ja kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen.

Koulutuksessa kehität omaa osaamistasi, ja voit soveltaa laskuesimerkkejä myös yrityksen prosessien laskentaan ja tehostamiseen.

Laskentaharjoituksissa muun muassa

 • termodynamiikan esimerkkejä
 • lämpötehon siirtyminen kattilaveteen
 • palamisilman ja savukaasujen massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • veden ja höyryn massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • virtauksien mukaisen putkikoon laskeminen
 • energiasisällön ja energiataseiden laskeminen
 • kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen

Osallistavat menetelmät

Valmennuksessa harjoitellaan työyhteisön arkeen sopivia osallistavia menetelmiä. Pääset kokeilemaan kaikkia menetelmiä käytännössä. Perehdyt myös menetelmien tausta-ajatuksiin. Harjoitusten avulla opit suunnittelemaan työhösi sopivia yhteistyötilanteita, joissa saat osallistujien ajatuksia enemmän esiin, luot tasavertaisia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja vauhditat suunnitteluprosessien etenemistä. Osallistavien menetelmien eli fasilitointimenetelmien systemaattinen käyttö lisää työntekijöiden sitoutumista, työhyvinvointia ja parantaa tiimien ilmapiiriä. 

PowerPoint - vaikuttavuutta esityksiin

Kurssilla opit hyödyntämään PowerPointin työkaluja visuaalisesti tehokkaalla tavalla. Opit tekemään esityksiä, joiden sanoma puhuttelee, avautuu ja vaikuttaa enemmän. Tutustut useisiin PowerPointiin asennettaviin apuohjelmiin (mm. Office Mix), joiden avulla PowerPoint taipuu aivan uusiin ulottuvuuksiin ja antaa mahdollisuuden esityksen monikanavaiseen julkaisemiseen esimerkiksi videoina Youtubessa.

Vaikuttava esitys muodostuu esityskalvojen lisäksi myös luennoijataidoista, joihin kurssilla kiinnitetään huomiota: selkeys, äänenvoimakkuus ja -vaihtelu, painotukset, intensiteetti, eleet ja ilmeet, tauot, kuulijoiden ottaminen huomioon jne. Ihminen itse on todella iso osa esitystä. Yrityksen ja viestin erottuminen mediatulvasta on entistä haasteellisempaa ja vaatii viestijältä uutta osaamista.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tietokoneen yleisiä käyttötaitoja sekä PowerPointin perusosaamista.

Kylmätekniikka

Koulutuksen jälkeen olet saanut tehoperehdytyksen kylmätekniikkaan. Koulutuksessa käydään läpi termodynamiikan perusperiaatteet, kylmälaitoksen perusrakenne ja pääkomponentit, kylmäaineiden käsittely, ominaisuudet ja käyttöturvallisuus sekä kylmäainelainsäädäntö ja kylmäaineiden ympäristövaikutukset. Lisäksi koulutuksessa perehdytään kylmäkompressorien, lämmönvaihtimien ja syöttölaitteiden rakenteeseen ja toimintaan sekä jäähdytyslaitteistojen ja lämpöpumppujärjestelmien toimintaan.

 

Mikrobiologiset pikatestit

Mikrobiologisia pikatestejä käytetään yleisesti mm. elintarvikkeiden ja talousveden laadunvalvonnassa. Niiden avulla pyritään säästämään työvoimakustannuksia ja aikaa.

Pikatestejä on paljon ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Yhdenkin organismin määrittämiseksi ja tunnistamiseksi on olemassa lukuisia testejä.

Mikrobiologiset pikatestit -koulutuspäivässä esitellään käytössä olevien pikatestien laajaa kirjoa. Koulutuspäivä antaa vastauksia mm. kysymyksiin:

 • mihin pikatestit perustuvat?
 • mitä ne todella kertovat tutkittavan kohteen mikrobeista?
 • miten eri menetelmät korreloivat keskenään?
 • mitä virhelähteitä pikatestien käyttöön liittyy?

Ohjelmassa:

 • Miksi palvelu- ja tutkimuslaboratoriot ovat kiinnostuneita pikatesteistä?
 • Mihin kysymyksiin pikatestit vastaavat - testien tarkkuus, virhelähteet, matriisin vaikutus
 • Validoidut testit vs validoimattomat - testien välinen korrelaatio
 • Kokonaismikrobimäärän arviointiin tarkoitetut testit, esim. ATP-mittaus, Mycometer-testi 
 • Mikrobien identifointiin tarkoitetut testit, esim. API, VIDAS, SIBA
 • Toksisuustestit
 • Mikrobiologisten tutkimusten tukena olevat kemialliset pikatestit, esim. veden laadun ja pintojen elintarvikejäämien testaus
 • Laboratorioharjoituksia ja demonstraatioita: sisäilman sienipitoisuus, toksisuustesti, pintapuhtaustestit, mikrobien identifiointia, tulosten tulkintaa

 

AEL:n yhteistyökumppani koulutuksen toteutuksessa on Osuuskunta Bionautit.