Kurssi

Henkilönostimien käyttö- ja turvallisuuskoulutus

Koulutus antaa tiedot turvalliseen työskentelyyn henkilönostimilla. Määräysten ja lainsäädännön vaatimusten lisäksi harjoitellaan päivittäistarkastukset sekä siirrettävien ja ajettavien henkilönostimien käyttöä.

Voimalaitosten vesienkäsittely, vesikemia, vesien valmistus

Voimalaitoksen kattilaveden on oltava hyvin puhdasta höyryputkiston ja turbiinin takia. Kurssilla opit syyt, miksi prosessi raakavedestä kattilavedeksi on monivaiheinen, ja prosessit, joilla tavoitteeseen päästään. Hyvän kattilaveden laadun ymmärtäminen antaa valmiudet löytää ratkaisuja vesienvalmistusprosessien ongelmiin. Vedenpuhdistusprosessien mittaukset ja vesianalyysit – oivat kattilaveden laadunvalvonnan apulaiset – tulevat tutuiksi vesikemian ymmärryksen lisäksi. Opit tunnistamaan tyypillisiä vesienvalmistusprosessien ongelmia

Näytteenotto ympäristötutkimuksissa - näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä

Enää et tarvitse peruskurssia voidaksesi hakea ympäristönäytteenottajan sertifikaattia! Tämä kurssi on uudistettu vastaamaan vuoden 2016 alusta voimaan astuneita sertifioinnin kriteereitä.

Kurssilla saat valmiudet ottaa näytteitä erilaisissa kohteissa: PIMA (pilaantuneet maat), pohjavesi, kaatopaikat ja jätteenkäsittelyalueet sekä jätteet teollisuudessa.

Opit ymmärtämään maaperä- ja jätenäytteenoton sekä pohjavesinäytteenoton erikoispiirteitä. Perehdyt haitta-aineiden kulkeutumiseen maaperässä, edustavan näytteenoton periaatteisiin ja nykyisin käytettäviin näytteenottotekniikoihin.

Kurssilla käydään kaikki sertifiointikriteerien mukaiset asiat luennoiden, demonstroiden ja harjoitellen. Eri aiheita kouluttavat alansa parhaat osaajat, jotka toimivat käytännössä ympäristönäytteenoton tehtävissä.

Voit hakea ympäristönäytteenottajan pätevyyttä, eli hakea sertifikaattia, kun olet suorittanut kurssin sekä siihen kuuluvan kokeen hyväksytysti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kurssilla. Lue lisää ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmästä.

Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe (3 h). Koetilaisuuteen voit myös tulla uusimaan aiemmin hylättyä erikoistumiskurssin suoritusta. Ilmoittaudu pelkkään kokeeseen yhteyshenkilöille.

 

Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hoitaminen

Kahden päivän kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti asiakaspalvelutilanteita sekä asiakkuuksien hoitamista markkinoinnin ja mainonnan näkökulmasta.

Koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä päivästä. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen.

1. päivä: Asiakaspalvelua esimiehille

 • Asiakaspalvelun periaatteita
 • Mistä syntyy hyvä asiakaspalvelu?
 • Asiakaspalvelu ja oma asenne
 • Palvelun laatu, kuka sen määrää?
 • Vihainen asiakas – miten käyttäydyn?

2. päivä: Asiakkuuksien hoitaminen

 • Asiakkaan kuuntelun taito
 • Asiakkaan tarpeet
 • Asiakkaan arvo
 • Asiakkaan menetyksen syitä

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa ja lounas AEL Ravintolassa.

Hydrauliikka - aina avoin verkkokurssi

Hydrauliikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti hydrauliikan käyttöön. Saat yleiskuvan hydrauliikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Verkkokurssi keskittyy hydrauliikan keskeisimpiin periaatteisiin.Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja multimedia-aineistolla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • mitä hydrauliikka on
 • hydrauliikan tuottaminen ja käsittely
 • hydrauliikan ja pneumatiikan vertailu
 • toimilaitteet
 • liittimet
 • hydrauliikan vikaantuminen
 • turvallisuus hydrauliikassa
 • harjoituskoe

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • on mitattavaa, sillä kurssin päätteeksi on tentti
 • vaatii motivaation itseopiskeluun ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Verkkokurssi koostuu kahdesta vaiheesta, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tentistä.

1. Itsenäinen opiskelu verkkokurssiaineistolla

 • Aineisto sisältää teoriaa, toimintakaavioita ja kertaustehtäviä sekä harjoituksena loppukokeen.
 • Aineiston opiskeluun on aikaa kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Voit avata verkkokurssin opiskeluaineiston useita kertoja verkkokurssin aikana.

2. Osaaminen osoitetaan suorittamalla tentti

 • Tentti suoritetaan verkkokurssin opiskelun päätteeksi verkossa ja tuloksen saat heti tentin päätyttyä.
 • Lähetämme verkkokurssisuorituksesta todistuksen.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi, ja kahden viikon verkkokurssiaika alkaa. Verkkokurssille ei tule muuta kutsua. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

 

Järjestämme hydrauliikan koulutusta myös yrityskohtaisesti, jolloin tämä verkkokoulutus kuuluu kurssin hintaan ennakkomateriaalina. 

 

Kannattavuus ja kustannushallinta - puhutko taloutta?

Kaksipäiväisellä kurssilla käydään läpi talouden perusteet sekä toiminnan suunnittelu. Koulutuksessa käsitellään talouden terminologiaa: esimerkiksi käyttökate, liiketulos ja liikevoitto sekä avataan myyntikateajattelua. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jotta toiminta on kannattavaa? Mistä mittareita, joilla kannattavuus voidaan osoittaa?

Ammattitaitoinen esimiestyö on organisaation menestymisen perusedellytys. Osaava esimies tarjoaa työnantajalle loistavan mahdollisuuden varmistaa organisaationsa kannattavuus. Kurssin käynyt esimies on pätevä vastaamaan itsenäisesti työryhmänsä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kurssi antaa pohjaa talouslähtöiselle ajattelulle esimiestyössä.

1. päivän ohjelmassa

Talouden perusta

 • käsitteet ja sisältö

Myyntikateajattelun perusteet

 • mitä myyntikateajattelu on, myyntikate
 • käyttökate/liiketulos/liikevoitto – tulos ennen veroja

Myyntikateajattelun hyödyntäminen

 • tunnusluvut
 • benchmarkkaus/vertailu 

Tulostekijät ja tulosrohmut

 • hinnan, määrän ja kulujen merkitys

Asiakaskannattavuus

 

2. päivän ohjelmassa

Toiminnan suunnittelu

Investoinneista

 • pääoman sitoutumisen vaikutus
 • investointilaskenta
 • investointien seuranta

Vaihtoehtolaskenta

 • ostaa muualta vai tehdä itse?

Toiminnan suunnittelun luvullinen osuus

 • budjetoinnin hyödyt ja epäkohdat – budjetin laatiminen

Toiminnan seurannasta ja raportoinnista

 • mitä ja miksi seurataan?
 • seurannan tasot

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Hydrauliikan putkistopassikoulutus

Koulutuksen ensimmäisen päivän tarkoitus on varmistaa, että osallistuja osaa tehdä toimivan ja turvallisen hydrauliikkaputkiston. Koulutus alkaa putkiston mitoituksella ja päivän mittaan edetään kohti putkiston käyttöönottoa ja kunnonvalvontaa. Päivän päättää teoriakoe, johon on varattu 1,5 tuntia.

Toisen päivän harjoittelua ja näyttökoetta varten jokaisen osallistujan aikaisempi osaaminen kartoitetaan. Aamupäivällä on mahdollista harjoitella putki- ja letkuasennelmien tekoa ja suorittaa näyttökoe vasta sen jälkeen. Jos osallistuja tekee työkseen em. asennelmia ja uskoo selviävänsä kokeesta ilman harjoittelua, voi hän suorittaa kokeen heti laitteisiin tutustumisen jälkeen.

Ilmoittautumisen yhteydessä olisi toivottavaa kertoa aikaisemmasta osaamisesta, jotta toisen päivän ohjelma saadaan suunniteltua mahdollisimman sujuvaksi. Ilmoittautumislomakkeen alaosassa on kohta, johon voit kirjoittaa lisätietoja.

Moottorinohjausjärjestelmät: Dieselmoottorit 2

Koulutuksessa opit ymmärtämään Commonrail -järjestelmien toimintaperiaatteen, järjestelmän vianmäärittämiseen ja komponenttien vaihtoihin liittyviä asioita.

 

Koneenpiirustusten tulkinta

Koneenpiirustuksen merkintöihin on tullut viimevuosina muutoksia. Koneenpiirustusten tulkinta -kurssilla opit tuntemaan viimeisimmät koneistustöissä käytettävät piirustus- ja toleranssimerkinnät. Opit tulkitsemaan merkintöjä oikein ja lukemaan koneenpiirustuksia.

Koneistajana tiedät koneenpiirustusten vaikutukset koneistukseen ja mittaukseen. Osa piirustusmerkinnöistä on haastavia, eikä aina vain standardista lukemalla selviä, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Joskus voi syntyä erilaisia tulkintoja, jotka saattavat johtaa turhan tarkkaan valmistukseen, tai vastaavasti lopputulos voi olla erilainen kuin suunnittelija oli tarkoittanut. Tämä voi johtaa osien yhteensopimattomuuteen.

Suunnittelijoiden on syytä tietää uudet merkinnät ja miten merkintä vaikuttaa koneistus- ja mittaustilanteeseen. Hyvin tehty piirustus helpottaa ja nopeuttaa koneistajan työtä. Oikeilla piirustusmerkinnöillä opit ohjaamaan valmistusta osien yhteensopivuuden kannalta sekä valmistusprosessin kustannusten näkökulmasta.

Koulutuksesta saat mukaasi laadukkaan aineiston lukuisine esimerkkeineen, joita voit hyödyntää työssäsi.

Ohjelmassa

 • Koneenpiirustuksen perusasiat
  - projektiot, leikkaukset, mitoitus harjoitus
 • Projektioihin liittyviä harjoituksia
 • Koneenpiirustuksen teko annetusta kappaleesta
 • Kuvien lukuharjoituksia
 • Kuvien otsikkokentät, viivatyypit ja viivan paksuudet
 • Pinnankarheuden merkitys ja sen merkitseminen kuviin
  - pinnankarheuden mittaus
 • Pinnan karheuteen liittyviä harjoituksia
 • Toleranssit ja sovitteen luento
  - toleranssit ja sovitteet harjoituksia
  - tutkitaan miten toleransseja etsitään
 • Kierteiden merkinnät, tyypit ja niiden kuvaaminen koneenpiirustuksissa
 • Muoto- ja sijaintitoleranssit ja niihin liittyviä harjoituksia

Nostoapuvälineiden tarkastajan TENTTI

Nostoapuvälineiden tarkastajan on oltava perehdytetty ja pätevä tehtäväänsä valtioneuvoston asetuksen 403/2008 pykälän 5 mukaan. Asetus koskee työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista. Pätevyys voidaan osoittaa vapaaehtoisella henkilösertifioinnilla, sertifikaatti on osoitus ammattitaitoisesta nostoapuvälineiden tarkastamisesta. Sertifioinnin suorittaa Inspecta Sertifiointi Oy.

Sertifioinnin edellytyksenä on riittävä koulutus tehtävän suorittamiseen, nostoapuvälineiden tarkastajan koulutus, Inspecta Sertifiointi Oy:n määrittelemä työkokemus ja hyväksytysti suoritettu nostoapuvälineiden tarkastajan tentti. Sertifikaatti haetaan Inspecta Sertifioinnilta. Sertifikaatti on henkilökohtainen kuvallinen tarkastajakortti.

Hinta sisältää tentin. Sertifiointia haetaan erikseen Inspecta Sertifioinnista, joka veloittaa sertifikaatin hinnan.