Kurssi

Koneenpiirustuksen muuttuneet standardit - GPS-geometrinen tuotemäärittely

Saat yksityiskohtaisen selvityksen geometrisen tuotemäärityksen tuoreimmista standardeista ja niiden tulkinnasta. Tärkeimpiä aiheita havainnollistetaan käytännön esimerkeillä ja harjoitustehtävillä.

GPS-standardit muodostavat koneenpiirustuksissa käytettävän formaalin yhteisen "kielen", jolla tuotteen geometrian määrittely pitää tehdä. Jos et hallitse termistöä ja standardeja, et pysty tekemään uusien spesifikaatioiden mukaisia kappaleita.

Koulutuksessa käydään läpi yhdessä harjoitustehtäviä peruselementtien määrittelystä, geometrisen toleroinnin tulkinnasta sekä sen uusista vaatimuksista. Koulutus tarjoaa erinomaisen keskustelufoorumin ja kokemusten vaihtotilaisuuden geometristen tuotemääritysten aihepiirissä.

Keskeistä sisältöä

 • GPS-standardit
 • Mittatolerointi
 • Peruselementit
 • Geometrinen tolerointi
 • Paikkatoleranssit
 • Maksimimateriaalivaatimus, vähimmäismateriaalivaatimus ja vastavuoroisuusvaatimus
 • Geometristen toleranssien mittaaminen
 • Sisä- ja ulkopuolisten särmien määrittely ISO 13750
 • Pinnankarheuden mittaus ja merkinnät
 • Näkökohtia toleroinnin suorittamiseen ja hyviä käytäntöjä
 • Harjoitustehtäviä ja esimerkkejä

Osallistu ja päivitä tietosi voimassa olevien standardien mukaiseksi!

Mittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi 2. jakso

Saat valmiudet suoriutua vaativista mittausvälineiden tarkastuksista ja kalibroinneista sekä tiedät miten järjestetään kalibrointivälineiden kalibrointi.

Ohjelmassa

 • kalibrointivälineiden kalibrointi
 • korkeus- ja pituudenmittausvälineiden kalibrointi ja säätö
 • kulmanmittauslaitteiden kalibrointi
 • 3D-mittauskoneen käyttö kalibrointiin
 • tasolla tapahtuvat kalibroinnit
 • kalibrointi ilman kalibrointilaitteita
 • 3D-mittauskoneen kunnon tarkastus
 • ekskursio MIKES:ille Otaniemeen
 • kalibrointiharjoituksia.

Mittausepävarmuus pituudenmittauksessa - arviointi ja laskenta

Koulutuksessa paneudutaan mittausepävarmuuskäsitteeseen ja sen soveltamiseen käytännön mittauksiin. Teoriaoppi testataan heti käytännön harjoituksilla. Mittausepävarmuuden määrittämisestä tehdään useita harjoituksia käytännön mittauksilla ja teoriassa. Koulutus syventää mittausosaamista ja antaa käsityksen todellisesta laaduntuottokyvystä ja siitä, kuinka luotettavasti mitatukset oikeasti voidaan tehdä. Mittausepävarmuustekijöitä tulee monesta paikasta eikä kaikki ole aina pelkästään mittaajasta kiinni.

Kurssin jälkeen sinulla on paremmat edellytykset arvioida mittauksia, kehittää niitä ja keskustella asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa mittaamisesta ja tarkkuuksista. Koulutukseen kuuluu termien läpikäynti ja mikä käytännön merkitys kullakin asialla on.

Harjoituksissa mm.

 • tarkastusrengas-reikäindikaattori-mittaus,
 • mittapalat-kaarimikro-mittaus,
 • esimerkki epävarmuuslaskelmasta, 
 • kolmipistemikron epävarmuuslaskelma,
 • mitataan reikä D40 ja kolmipistemikrolla ja sovelletaan laskentamallia.

Opiskelijat saavat käyttöönsä kaikki tähän saakka AEL:ssä kehitetyt epävarmuus-excelit, joita on lähes kaikille käsimittausvälineille.

 

Ohjelmassa:

 • Mittausepävarmuus - mitä sillä tarkoitetaan
 • Mittausvirheet
 • Mittausepävarmuuden työkalut exelissä ja mittausepävarmuuden tilastolliset käsitteet
 • Mittausepävarmuuden arviointi
 • CASE Tarkastusrengas-reikäindikaattori-mittaus
 • CASE Mittapalat-kaarimikro-mittaus, esimerkki epävarmuuslaskelmasta
 • CASE Mittapalat - kaarimikro - mittaus: Mittausharjoitus ja epävarmuuslaskelma
 • CASE tutustutaan kolmipistemikron epävarmuuslaskelmaan
 •  Mitataan reikä D40 ja kolmipistemikrolla ja sovelletaan laskentamallia
 • Vertailumittaukset osana mittauksen kehittämistä luento
 • Mittausharjoituksia ryhmissä ja mittausepävarmuuden arviointi eri menetelmin.

Konepajatekninen mittauskurssi 2. jakso

Mittaajan on tunnettava käyttämiensä mittausmenetelmien mittausepävarmuus. Perustiedot tilastollisen laadunvalvonnan tekniikoista ja soveltuvuudesta on hyvä hallita. Muoto- ja sijaintitoleranssien tulkinta ja mittaus kuuluvat jokapäiväiseen työhön, vaikka 3D-mittauskonetta ei ole käytössä.
Optisten ja sähköisten mittavälineiden käyttö on myös usein tarpeen.
Kurssilla opit tilastollisen prosessinohjauksen ja mittauksen epävarmuuden määrittämisen perusteet. Osaat mitata kierteitä ja kulmia, tulkita muoto- ja sijainti-toleransseja oikein sekä käyttää sähköisiä ja optisia mittausvälineitä tarkastukseen. Lisäksi tutustut 3D-koordinaattimittauskoneen käyttömahdollisuuksiin.

Ohjelmassa

 • tilastollinen prosessin ohjaus
 • mittausepävarmuus
 • R&R -testi ja sen käyttö
 • kierteen ja kulman mittaus
 • muoto- ja sijaintitoleranssit sekä niiden mittaus
 • 3D-mittauskoneet
 • sähköiset ja optiset mittausvälineet.

Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö

Koulutuksessa perehdytään

 • kemikaalien vaaraominaisuuksiin ja erilaisiin altistumistapoihin, joiden pohjalta valitaan turvalliset työtavat ja riittävät varotoimenpiteet
 • vaaratilanteiden ennakointiin ja oikeaan toimintaan kemikaalitapaturmissa
 • kemikaalien oikeaan varastointiin ja jätehuoltoon

Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman? 

 •  fysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
 •  terveydelliset vaarat
 •  altistumistavat

Ohjelmassa

Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman?

 • fysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
 • terveydelliset vaarat
 • altistumistavat

Vaarallisten kemikaalien luokittelu ja merkinnät

 • väistyvä ja uusi (CLP/GHS) luokittelu- ja merkintätapa

 Mistä lisätietoa vaarallisista kemikaaleista

 • käyttöturvallisuustiedotteet
 • muut tietolähteet
 • mitä erilaiset tiedot käyttäjälle kertovat?

Kemikaalien säilytys

 • oikea säilytys, yhteen sopimattomat kemikaalit
 • väärän säilytyksen vaarat

Kaasuturvallisuus

 • kaasujen ominaisuudet
 • kaasujen säilytys ja käyttö

Paloturvallisuus

 • varotoimenpiteet ja toiminta vaaratilanteessa

Henkilösuojaimet ja muut suoja- ja pelastusvälineet

 • kemikaaleilta suojautuminen
 • oikean suojaimen valinta
 • toiminta kemikaalitapaturmissa ja –onnettomuuksissa

Ongelmajätteet laboratoriossa

 • ongelmajätteiden syntymisen minimointi
 • ongelmajätteiden lajittelu ja säilytys
 • ongelmajätteiden pakkaus ja kuljetus

Käytännön harjoitukset

 • riskinarviointi laboratoriossa
 • laboratorion kemikaalien säilytys ja käsittely
 • ongelmajätteiden käsittely, varastointi ja pakkaus

 

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen

Saat hyvät ja käytännönläheiset tiedot vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastoinnista, lähettämisestä ja kuljettamisesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä sekä paloturvallisuutta. Saat erittäin hyvää tietoa onnettomuusriskeistä ja turvallisesta kuljettamisesta.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä käydään yhdessä läpi, joten osallistujat saavat mahdollisimman paljon tietoa myös oman yrityksensä kemikaaleista ja niihin liittyvistä turvallisuusriskeistä sekä paloturvallisuudesta.

Ohjelmassa

 • Kemikaalien varastoinnin paloturvallisuus käytännössä
  • kemikaalien lainsäädäntöä
  • paloturvallisuusmerkinnät (ATEX-tilat, muut merkinnät)
  • palovaarallisten aineiden sijoittelu
  • palovaarallisten aineiden käsittely
  • luvat, ilmoitukset ja tarkastukset
  • räjähdevarastointi (yleisellä tasolla)
 • Varautuminen onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin
  • osastointi
  • vuotojen hallinta
  • pelastussuunnitelma
  • pelastusharjoitukset
 • Vaarallisten aineiden varastointi, lähettäminen
  • lainsäädäntö VAK/ADR-näkökulmasta
  • vaarallisten aineiden varastointi
  • varoituslipukkeet, pakkaukset, pakkaaminen
  • CV-säädökset tavaran käsittelyyn
  • lähettämiseen liittyvät säädökset (asiakirjat, turvatoimidirektiivi)
  • VAK/ADR-kuljetusten vastuut eri osapuolille
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljettaminen
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuormaaminen
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • alkusammutus
  • ensiapu
  • vuotojen hallinta ja sammutus
 • Yrityskohtaisten kysymysten käsittely
  • oman yrityksen kuljetukset
  • oman yrityksen vaaralliset aineet

Työtapojen ja työmenetelmien kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on selvittää menetelmäkehittäjille, työntutkijoille sekä tuotannon esimiehille vakioitujen työtapojen ja menetelmien vaikutus virtautetun tuotannon vaihteluihin.

Työmenetelmien vakioinneilla saadaan pienennettyä työvaiheiden aikavaihteluita sekä parannettua laaduntuottokykyä. Työmenetelmien suunnittelussa huomioidaan työympäristön toimivuus ja sellaiset työtavat ja -liikkeet, joilla voidaan vähentää työntekijän kehon liiallista kuormittumista.

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

- ymmärtävät vakioitujen työtapojen merkityksen

- osaavat kehittää työmenetelmiä

- osaavat kehittää layoutia ja materiaalivirtaa.

 

 

Oheisessa artikkelissa lisää aiheesta!

Ensiaskeleet Leaniin

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää tuotannon suunnittelijoille ja esimiehille erilaisin menetelmin tuotantovaiheiden ja välivarastojen mitoitusperiaatteita.

Valmennuksessa keskitytään Leanin eri toimintamalleihin, joilla on tarkoitus havainnoida layoutin, henkilömäärän, eräkoon, varastoinnin, kanbanin käyttöönoton, tuotannon tasapainottamisen, tahtiajan, laadun jne. vaikutuksia toimintaan sekä virtaus- ja resurssitehokkuuteen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

 • tuotannon tasapainotuksen periaatteet
 • tunnistaa pullonkaulan prosessissa
 • määrittää tahtiajan
 • erilaiset materiaalin ohjausperiaatteet
 • tarkastella muutosten vaikutusta talouslukujen valossa.

Kuormausnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto

Kuormausnosturien tarkastajan 5-vuotistutkinto, jonka suorittaminen vaaditaan 5 vuoden välein kaikilta sertifioiduilta tarkastajilta

Korjaamosorvaajan kurssi

Korjaamosorvaajan kurssilla käydään läpi sorvauksen perusteet. Opit tekemään korjaustoiminnassa tarvittavia koneistustöitä. Kurssilla tulevat tutuiksi sorvaustyökalut, kuten teräpalat ja teränpitimet. Opit tekemään sorvaustöitä, esimerkiksi kierteiden ja urien sorvaus sekä sovitteen sorvaus. Koulutuksessa käsitellään myös halutun pinnankarheuden sorvaus, kovien aineiden ja kovahitsauksen sorvaus sekä erilaisten materiaalien, kuten ruostumattomien ja haponkestävien terästen sekä alumiinin ja muovin sorvaus. Koulutus sisältää sorvin käyttöharjoituksia ryhmissä.