Kurssi

Minä esimiehenä - taitava viestijä ja palautteen antaja

Kurssi antaa sinulle tukea päivittäisjohtamiseen. Kehityt kuuntelijana ja viestijänä. Opit johtamaan palautetta antamalla. Saat eväitä palaverikäytäntöjen parantamiseen. Koulutus tarjoaa sinulle työkaluja oman työsi kehittämiseen, ja opit muiden samassa roolissa toimivien kokemuksista.

Ohjelmassa

 • Vuorovaikutustaidot esimiestyössä
 • Arvot ja asenteet toiminnan taustalla
 • Selkeä viestintä
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Palautteella ohjaaminen
 • Tunnetaidot
 • Onnistumisista oppiminen

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Höyry- ja lauhdejärjestelmien häiriötilanteet

Höyryn ja lauhteen ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa prosessihäiriöiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisessa. Höyryn optimaalinen hyödyntäminen näkyy energiataseessa ja hyötysuhteessa. Koulutuksessa näet omin silmin mm. putkiston sisällä tapahtuvia vesi-iskuja ja niiden syntymekanismeja. Koulutuksessa nähdään ja demonstroidaan höyryn kosteusprosentin karkaaminen ja sen aiheuttamat häiriöt höyryprosessiin.

Lasilaboratoriossa – lasista valmistetuista putkissa, venttiileissä, kattilassa, lämmönsiirtimessä ja lauhteenkeräyssysteemissä – nähdään selkeästi höyryn ja lauhteen fysikaalisia ilmiöitä ja prosessin toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa. Harjoituksissa kokeillaan erilaisia prosessimuuttujia, ja nähdään niiden seuraukset.

Korkeapainelaboratoriossa havainnollistetaan lauhteenpoistimien toimintaa sekä soveltuvuutta erilaisille prosessimuutoksille. Demonstroidaan lauhteenpoistintyypit ja niiden kunnossapitomittaaminen.
Lauhteenpoistimien testaukseen ja laadun valvontaan tutustutaan kolmannessa osuudessa. Näet kaikki valmistus- ja testausvaiheet alusta loppuun saakka.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa syvennät tietojasi höyry- ja lauhdejärjestelmän häiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Oppimista tukee Gestran koulutustarpeisiin rakennettu erittäin havainnollinen erikoislaboratorio. Teoriaopetuskieli on suomi, laboratorio-osuuksissa englanninkielinen opetus tulkataan suomeksi.


The course gives theoretically a comprehensive package when it comes to steam and condensate systems. The two day course gives a deep look in the inner workings of a steam and condensate system and allows us eg. to analyze in-depth what causes distrubance in the steam and condensate process. The theoretical side is put to the practice in GESTRA´s specially constructed glasslaboratory.

When you master the properties of steam and condensate, it gives you the understanding of the causal connection if the process is facing disturbance. Follwing topics will be handled at the course.

 • Glasslaboratory – The whole process equipment from piping, to heatexchanger and from valves to condensatetank is made out of glass. This allows us to visually observe the fyscial phenomenons that take place in the steam and condensate system. We can alter the different variables and observe how this affects the overall process.
 • In the highpressure in-house testing facilities we will demonstrate the function of different types of steam traps. We also take a closer look, on how different process conditions affects the function and suitability of the particular steam trap in question.
 •  In the latter part of the seminar we will discuss and demonstrate the importance of steam trap testing and the quality control of the products. You will wittness all the different stages from manufacturing to testing.

Mobiiliapplikaation käyttöliittymän suunnittelu ja prototyyppi

Kurssilla suunnitellaan mobiiliapplikaation käyttöliittymä valmiin määrittelydokumentin pohjalta sekä toteutetaan applikaation prototyyppi Adobe XD CC:lla.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät erilaisten suunnittelidokumenttien, kuten vaatimusmäärittelyn (SRS), vuokaavioiden (flowchart) sekä rautalankamallien (wireframe) merkityksen
 • ymmärrät erilaisten käyttöliittymäelementtien tarkoituksen sekä niiden käytön erilaisissa tilanteissa
 • osaat luoda käyttöliittymäsuunnitelmia (rautalankamalli, wireframe) applikaation eri näkymistä
 • osaat tehdä appi-ideasta interaktiivisen demoversion (prototyyppi) Adobe XD CC -ohjelmistolla.

Opetus

Koulutuspäivät pidetään Helsingin Malminkartanossa kello 9.00–15.45. Opetuksessa käytetään AEL:n laitteita ja sovelluksia.
 

Ateriat

Lounas ja väliaikakahvit AEL Ravintolassa sisältyvät koulutuksen hintaan.

Taloushallinnon Excel

Kurssin jälkeen osaat käyttää Excel-ohjelmaa monipuolisesti ja tehokkaasti, hallinnoida taulukoita sekä mukauttaa ohjelman toimintoja tarpeiden mukaan.

Excel-perusteet

Kurssin käytyäsi tunnet Excelin keskeiset taulukkolaskenta- ja grafiikkatoiminnot sekä osaat käyttää ohjelmaa laskennan ja suunnittelun apuvälineenä.

Hybridi- ja sähköautokoulutus

Uuden 1.1.2017 voimaan tulleen sähköturvallisuuslain perusteella on liikennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen korjaaminen vapautettu sähkötöidenjohtaja vaatimuksesta. Sähkö- tai hybridiajoneuvojen korkeajännitetöitä tekevän henkilön tulee kuitenkin olla riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. Työnantaja vastaa työntekijän riittävästä osaamisesta kuhunkin työtehtävään. Työnantajan tulee myös nimetä sähköajoneuvojen sähkötöitä varten korjaamolle työsuorituksesta vastaava henkilö.  Tämä koulutus varmistaa henkilön osaamisen riittävälle tasolle ja perehdyttää sähköajoneuvojen korjauksiin, jotta tällä olisi edellytykset toimia korjaamolla työsuorituksesta vastaavana henkilönä sekä toimia sähköajoneuvomekaanikon työtehtävissä.

3D-koordinaattimittaus: vertailumittaus

Osallistu vertailumittaukseen ja varmista oman mittauskoneen ja mittaajien kyky saada oikeita tuloksia.

Osallistujat suorittavat omalla mittauskoneellaan vertailumittauksen vuoden 2017 aikana mittaamalla kaksi kappaletta. Vertailumittauskappaleet mitataan lopuksi joko Mikesin tai TTY:n koneilla ja näihin verrataan kunkin mittaajan tuloksia.

Kappaleiden mittaamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

Kts. koneenpiirustukset ja mittauspöytäkirjat näiltä sivuilta kohdasta liite.

Vertailumittauksen toteutus

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, viimeistään 26.4.2017.

Vuoden 2017 aikana kappaleet kierrätetään niissä yrityksissä, jotka haluavat osallistua mittauksiin. Jokaisella on viikko aikaa mitata kappaleet ja postittaa ne sitten listassa olevalle seuraavalle mittaajalle. Postiin kulkuun varataan aikaa noin viikko.

Ilmoittaudu vertailumittaukseen tämän sivun kautta.

Kappaleet pakataan laatikkoon ja lähetetään mitattavaksi ilmoittautumisjärjetyksessä.

Vertailumittaus seminaari mittaustuloksista tulossa

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja se käydään läpi vertailumittausseminaarissa 14.12.2017, johon ilmoittaudutaan erikseen. Seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja muille 600 euroa. Seminaarin alustava ohjelma on näillä sivuilla. Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

LEAN tehdas -valmennus

Täysin uudenlainen koulutustapa

Opi Lean kokemalla se itse!

LEAN tehdas® -valmennuksessa osallistujat tekevät tiimityönä tuotannon valmistusprosessin, josta hukkatyö on minimoitu. Annettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tiimin on itse ratkaistava ongelmia LEAN-perustyökaluja käyttäen.Tavoitteiden saavuttamista seurataan kahden päivän ajan mittareilla, joiden perusteella tehdään johtopäätökset kehitystoimien tarpeellisuudesta.

Valmennuksen aikana peilaamme yhdessä havaittuja haasteita ja ilmiöitä LEANin näkökulmasta osallistujien omiin prosesseihin. Koulutuksessa saatavien oppien kytkeminen omaan tuotantoon varmistetaan jokaiselle lähetettävällä ennakkotehtävällä, jonka tulokset käydään läpi koulutuksessa. Lopuksi valmennus päätetään yhteenvetoon, jolla kytketään harjoituksen tulokset omaan tuotantoon.

 • LEAN tehdas® -valmennus muuttaa ajattelutapasi pysyvästi – erotat mikä on turhaa ja mikä ei.
 • Opit LEANin ja pääset toteuttamaan sitä omassa työssäsi.
 • Ymmärrät läpimenoajan lyhentämisen vaikutuksen yrityksen kilpailuetuun.
 • Ymmärrät vaihtelun minimoimisen merkityksen tuotannon / palvelun sujuvuuteen.
 • Saat enemmän aikaa arvoa tuottavaan työhön.
 • Saat uusia keinoja henkilöstö- ja työviihtyvyyden parantamiseen.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen

Saat hyvät ja käytännönläheiset tiedot vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastoinnista, lähettämisestä ja kuljettamisesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä sekä paloturvallisuutta. Saat erittäin hyvää tietoa onnettomuusriskeistä ja turvallisesta kuljettamisesta.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä käydään yhdessä läpi, joten osallistujat saavat mahdollisimman paljon tietoa myös oman yrityksensä kemikaaleista ja niihin liittyvistä turvallisuusriskeistä sekä paloturvallisuudesta.

Ohjelmassa

 • Kemikaalien varastoinnin paloturvallisuus käytännössä
  • kemikaalien lainsäädäntöä
  • paloturvallisuusmerkinnät (ATEX-tilat, muut merkinnät)
  • palovaarallisten aineiden sijoittelu
  • palovaarallisten aineiden käsittely
  • luvat, ilmoitukset ja tarkastukset
  • räjähdevarastointi (yleisellä tasolla)
 • Varautuminen onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin
  • osastointi
  • vuotojen hallinta
  • pelastussuunnitelma
  • pelastusharjoitukset
 • Vaarallisten aineiden varastointi, lähettäminen
  • lainsäädäntö VAK/ADR-näkökulmasta
  • vaarallisten aineiden varastointi
  • varoituslipukkeet, pakkaukset, pakkaaminen
  • CV-säädökset tavaran käsittelyyn
  • lähettämiseen liittyvät säädökset (asiakirjat, turvatoimidirektiivi)
  • VAK/ADR-kuljetusten vastuut eri osapuolille
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljettaminen
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuormaaminen
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • alkusammutus
  • ensiapu
  • vuotojen hallinta ja sammutus
 • Yrityskohtaisten kysymysten käsittely
  • oman yrityksen kuljetukset
  • oman yrityksen vaaralliset aineet