Kurssi

Haastavat tilanteet hallintaan - esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

Koulutuksessa saat hyviä työkaluja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja työnilon säilyttämiseen. Koulutus tarjoaa valmiuksia stressin tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa ja keinoja stressin hallintaan.

Ohjelmassa

Työhyvinvoinnin edistäminen

 •  työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 •  eri osapuolten valta ja vastuut
 •  omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen
 •  hyvien toimintamallien ja pelisääntöjen merkitys
 •  hankalien tilanteiden ennaltaehkäisy

Esimiestyön haastavat tilanteet

 •  Kissa pöydälle -opetusvideo
 •  ratkaisukeskeinen toimintatapa hankalissa tilanteissa
 •  epäasiallisen kohtelun tunnistaminen, käsittely ja ehkäisy
 •  heikentynyt työkyky, työkyvyn arviointi ja varhaisen puuttumisen malli

Muutokset hyvinvoinnin haasteena

 •  muutosprosessin vaiheet
 •  miten muutokseen suhtaudutaan
 •  muutoksen suunnittelu ja tukeminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Esimies ja työsuojeluyhteistyö

Koulutuksessa saat helposti toteutettavan mallin työsuojeluvastuiden hoitamiseen. Saat tietoa esimiehen työsuojeluvastuista sekä käytännönläheiset ohjeet, jotta voit hallita arkipäivän työsuojelun hoitamisen mahdollisimman hyvin.

Esimiehenä olet lain mukaan päävastuussa siitä, että yrityksessä toimitaan turvallisesti ja noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Esimiehen työsuojelutehtäviin kuuluvat muun muassa työnopastuksen järjestäminen, koneiden ja rakenteiden kunnon ja turvallisuuden valvonta, yleisen siisteyden ja järjestyksen valvonta, turvallisten työmenetelmien suunnittelu.

Ohjelmassa

 • Työsuojelun perusteet ja 0-tapaturma-ajattelu
 • Työsuojeluvastuu
 • Tapaturmatilanteet ja niiden tutkinta
 • Riskien hallinta
 • Työympäristön turvallisuuden hallinta
 • Koneturvallisuus
 • Perehdytys ja työnopastus
 • Ihmisten johtaminen, ongelmatilanteet ja työhyvinvointi
 • Esimiehen oma jaksaminen

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Valmentava esimiestyö, perehdytys ja kehityskeskustelut

Koulutuksessa saat perusopetuksen esimiestyön kulmakiviin ja pystyt hyödyntämään saamiasi oppeja toimialasta riippumatta. Opit käyttämään kehityskeskusteluja johtamisen työvälineenä. Opit johtamaan osaamista sekä saat työkalut perehdytykseen ja työnopastukseen.

Ohjelmassa

Osaamisen kehittäminen yrityksessä
Valmentava ote esimiestyössä

 •  valmentaminen - mitä se on?
 •  valmentamisen hyödyt valmentajalle ja valmennettavalle
 •  opetusvideo Valmentava esimiestyö
 •  valmentaminen käytännön tilanteessa

Kehityskeskustelu johtamisen työvälineenä

 • kehityskeskustelun tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen
 • ryhmäkehityskeskustelu

Oppimisen arviointi ja tilaisuuden päätös

 

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Esimiehen työlainsäädäntö

Koulutuksessa opit, mitkä ovat työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Ymmärrät esimiehen työlainsäädännön perusteet. Koulutus antaa käytännön tietoa työsopimusasioissa. Esimerkiksi mitä pitää tietää, kun työntekijä lomautetaan tai kuinka työsopimus päätetään. Koulutus kasvattaa työoikeuteen liittyvää osaamistasi esimiestyöskentelysi tueksi.

Koulutuksessa käsitellään

Työsopimus

 • työsopimuksen muoto
 • keskeiset ehdot
 • työsopimus vs. alihankintasopimus

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

 • työnjohto- ja valvontaoikeus
 • palkanmaksu   
 • tasapuolisen kohtelun vaatimus 
 • muut velvollisuudet

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

 • työntekovelvollisuus
 • kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus
 • muut velvollisuudet    

Lomauttaminen ja työsopimuksen päättäminen 

 • lomautusperusteet ja -menettelyt
 • irtisanomis- ja purkuperusteet  
 • työsopimuksen päättämismenettelyt

Yksityisyyden suoja työelämässä

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt

Saat lisäosaamista erilaisten ihmisten johtamiseen. Koulutus antaa tukea oman työsi kehittämiseen. Sinulla on erinomainen tilaisuus kuulla ja oppia muiden samassa roolissa toimivien kokemuksista ja erilaisista toimintamalleista.

Kurssiin sisältyy oman DISC-profiilin laatiminen. DISC-profiili on kehitetty itsetuntemuksen ja viestinnän kehittämiseen. Profiilin avulla pystyt paremmin ymmärtämään ihmisten käyttäytymistapoja vuorovaikutustilanteissa. Se on yksi käytetyimmistä persoonallisuustesteistä, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi ja kommunikaatiotasi.

Ohjelmassa

 • DiSC-työkalun käyttötarkoitus ja tausta
 • Ihmisten erilaisuus DiSC-toimintatyylin valossa
 • Erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Oma toimintatyyli, sen vahvuudet ja haasteet
 • Erilaisten ihmisten johtaminen
 • Ryhmän toiminta ja kehittäminen
 • Pelisäännöt ja niiden rakentaminen

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16. Päivään sisältyy kaksi kahvitaukoa sekä lounastauko AEL Ravintolassa.

Plasmaemissiospektrometria (ICP-OES)

ICP –analyysin vahvuus on siinä, että samalla mittauskerralla voidaan mitata kymmeniä alkuaineita nopeasti ja laajalla pitoisuusalueella. Tämän kurssin tavoitteena on, että saat tehokkaasta analyysilaitteesta entistäkin luotettavampia tuloksia, opit paikantamaan virhelähteitä ja eliminoimaan niitä.          

Kurssilla perehdytään:

 • optisen plasmaemissiospektrometrian perusteoriaan ja ICP-OES laitteen rakenteeseen
 • näytteiden esikäsittelymenetelmiin
 • näytteen syöttöön - "suuri osa käytön ongelmista liittyy näytteensyöttöön, mutta harvoin näytteensyöttäjään"
 • häiriöiden käsittelyyn
 • laitteen käyttöönotossa huomioitaviin asioihin ja käytön kannalta tärkeimpiin huoltotoimintoihin
 • ICP-menetelmän kehittämiseen ja validointiin
 • ICP-mittausten laadunvarmistukseen

 

Uusitut hitsauksen pätevöinnit - hitsaajan pätevyys menetelmäkoestandardi

 

Kurssilta saat käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten hitsausohjeita tulisi menetelmäkokeella hyväksyä, mitkä ovat muuttujat ja kuinka uutta menetelmäkoestandardia tulkitaan. Kuulet myös uusitun hitsaajan pätevyyskoestandardin soveltamisesta ja pätevyysalueiden tulkinnoista. 

Uusi menetelmäkoestandardi on hyväksytty ja tulee voimaan. Koulutuksessa kuulet minkälaisia muutoksia uusi menetelmäkoestandardi SFS-EN ISO 15614-1 tuo mukaan:

 • menetelmäkokeisiin tulee 2 tasoa: Level 1 ja 2. Milloin käytetään Level 1 ja milloin Level 2
 • vertailua nykyinen/uusi versio: mitä olennaisia muutoksia menetelmäkokeiden suoritukseen, testauksiin ja pätevyysalueisiin on tulossa
 • prosessikohtaisissa pätevyysalueissa on uusia rajoja, esim. lisäaineen siirtymismuotojen pätevyysalueissa (pulssimuoto, aaltomuoto ja pulssi/aaltomuoto)
 • kaasun koostumuksen raja-arvoihin tullut tarkennuksia
 • voiko ja milloin kannattaa päivittää aiemman version mukaisia menetelmäkokeita uuden version mukaiseksi
 • perusaineiden ryhmittely

 

Lisäksi käydään läpi millä tavalla kumottu Hitsaajan pätevyyskoestandardi SFS-EN 287-1 ja uusi SFS-EN ISO 9606-1 standardi poikkeavat toisistaan:

 • uusittu standardi perustuu lisäaineiden ryhmittelyyn ja perusaineiden mukainen ryhmittely vain lisäaineettomissa hitsausprosesseissa
 • levyhitsauksen pätevyyskokeissa (BW ja FW) koekappaleiden mitoissa muutoksia
 • hitsausasentojen rajoihin on tullut tiukennuksia
 • uutena muuttujana juurikaasu, kaarimuodot, hitsautumisyvyyden pätevyysalue
 • yhdistelmpätevyydet
 • muutos hyväksymisvaatimuksen kohdassa jyrkkä liittymä (B-luokka!)
 • voimassaolon kestossa muutoksia
 • painelaitehitsauksissa (PED) tiettyjä voimassaolorajoituksia
   

Kuulet myös mitä uusin operaattorin pätevyyskoestandardi SFS-EN ISO 14732 pitää sisällään. Mikä muuttui?

 

Adobe Animate - Liikettä ja animointia verkkojulkaisuun

Adobe Animate CC on dynaamisen ja rikkaan median tuotantoympäristö. Ohjelmalla luot animaatioita, bannereita, vuorovaikutteisia esityksiä ja muita julkaisuja verkkoon tai muihin välineisiin. Animate-ohjelmalla tuotat mm. responsiivisia HTML5-pohjaisia animaatioita ja muita elämysrikkaita esityksiä.  HTML5-muotoisen julkaisun ansiosta sisältöjä voidaan katsoa kaikilla laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tablet-laitteilla. 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset ohjelman ominaisuuksiin ja antaa hyvät perusvalmiudet animaation tekemiseen. Kurssilla suunnitellaan grafiikkaa ja harjoitellaan animoimista. Omat esitykset julkaistaan eri käyttötarkoituksia varten.

JavaScript, verkkosivujen toiminnallisuus

Ohjelmassa

 • Javascriptin historia ja toimintaperiaate; asiakas-palvelin -malli
 • Javascriptin liittäminen HTML-dokumenttiin
 • Javascriptin syntaksi
 • Selaimen konsolin käyttö; loggaus ja virheilmoitukset
 • Ohjelmoinnin peruskäsitteet: tietotyypit, muuttujat, ehtolauseet, operaattorit ja silmukat
 • Tapahtumankäsittelijät
 • DOM ja HTML-elementtien käsittely Javascriptillä
 • Funktiot
 • Oliot
 • Javascript-frameworkit
 • jQueryn lataaminen ja käyttöönotto
 • Lightbox-pluginit; Lighcase
 • Slider/karusellipluginit; FlexSlider
 • Kalenteripluginit; Datepicker

.

Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä

Opit ymmärtämään liiketoiminnan perusteita, muun muassa yrityksen toiminta-ajatus, visio, arvot sekä strategia. Käytännönläheisellä kurssilla tutustut eri organisaatiomalleihin ja niiden vahvuuksiin ja haasteisiin.

Kun ymmärrät liiketoiminnan lainalaisuuksia, pystyt jalkauttamaan yrityksen toimintamallin ja palveluketjun kehittämisen alaisillesi ja muulle organisaatiolle.