Kurssi

Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS-koulutus

Kouluttaudu kansainväliseksi hitsausneuvojaksi IWS (International Welding Specialist), joka toimii hitsauskoordinoijana yrityksessä.  

Opit perusteet hitsausmenetelmistä, materiaalien hitsattavuudesta, liitosten muotoilusta, mekanisoinnista ja hitsauksen laadunvarmistuksesta. Koulutus sisältää 249 lähiopetustuntia. Hitsausneuvojan IWS-koulutuksen lähiviikot ovat vuonna 2018 viikot 36, 41, 46, 50 ja vuonna 2019 viikot 4, 11 ja 14.

Hitsauskoordinoija toimii yrityksen todellisena hitsausasiantuntijana

Hitsauskoordinoijan tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • hitsaajien pätevöinti
 • valmistuksen ja menetelmäkokeiden valvonta
 • hitsausohjeiden (WPS) hyväksyminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen ja alihankkijoiden auditoiminen
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden tuotantoon soveltaminen
 • osallistuminen kaupankäyntiin alihankkijoiden kanssa
 • hitsauslaitteiston varustustoiminnoista ja soveltuvuudesta vastaaminen
 • materiaalitoimintojen valvominen
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia

Tarvitseeko yrityksenne kansainvälisesti pätevöityä hitsauskoordinoijaa laadunvarmistukseen?

Yritykselle laatu on yksi keskeisistä kilpailutekijöistä. IWS-koulutus on erinomainen väline yrityksille, jotka tarvitsevat kansainvälisesti pätevöidyn hitsauskoordinoijan laadunvarmistukseen.

Yritykset tarvitsevat myös moniosaajia, jollainen IWS-koulutuksen suorittanut hitsauskoordinoija on. Hän hallitsee alansa materiaalit, standardit ja vaatimukset. Hän osaa myös vastata asiakasvaatimuksiin ja on asiantunteva sopimusneuvottelija tilaajan ja toimittajan välisissä neuvotteluissa.

Teräsrakenteiden hitsaukselle on tullut yhä tiukempia vaatimuksia. Vuonna 2014 voimaan astunut SFS-EN 1090-standardi edellyttää, että yrityksessä tulee olla hitsaustuotannosta vastaava hitsauskoordinoija. IWS-koulutus antaa peruspätevyyden tähän tehtävään normaalisti käytettävissä materiaaleissa ja ainepaksuuksissa toteutusluokissa EXC 1,2.

Tietoa 1090:stä ja sen vaatimuksesta saat MetSTan hyvästä ohjeistuksesta.

Monien yritysten onkin panostettava koulutukseen, jotta tiukentuneisiin standardeihin kyetään vastaamaan. Työntekijöiden koulutus on aina myös panostus, joka todella kannattaa.

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen.

Suorittamalla koulutuksen syvennät ja laajennat ammattitaitoasi ja osaamistasi. Samalla saat todistuksen osaamisestasi. Tästä on hyötyä niin nykyisissä työtehtävissä kuin mahdollisessa työnhaussakin.

IWS-koulutus hitsausalan ammattilaisille

IWS-koulutus sopii ammattitaitoisille ja kokeneille hitsaajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan hitsauskoordinaattoreiksi. Koulutus on suunnattu myös niille, jotka toimivat hitsauksen koordinointi-, työnjohto-, opastus- tai neuvontatehtävissä. IWS-koulutus antaa esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajille valtavan tietopohjan ja varmuutta omiin koulutuksiin.

Koulutusta järjestetään päiväopintoina ja monimuoto-opintoina. IWS-koulutukseen sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Koulutus sisältää 32 lähiopiskelupäiviä.

IWS-koulutuksessa opetetaan muun muassa hitsausmenetelmien, materiaalien hitsattavuuden, rakenteiden suunnittelun, mekanisoinnin sekä hitsauksen laadunvarmistuksen perusteet. Tiedoista on hyötyä niin tarkastustoiminnassa, työnjohtotehtävissä, neuvonnassa kuin myyntitehtävissäkin.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat osa-alueet: hitsausprosessit ja laitteet, materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus sekä hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit. Koulutukseen kuuluu myös käytännön hitsausharjoituksia.

Puhdastilatyöskentely

Kurssin käytyäsi tunnet puhdastiloissa toimimisen pelisäännöt ja tiedät miten puhdastilojen olosuhteita valvotaan. Tällä käytännönläheisellä kurssilla pääset myös halutessasi harjoittelemaan mikrobiologista näytteenottoa ja puhdastilapukeutumista.

Koulutuksen aiheet :

Puhdastilan mikrobiologian perusteita

 •  mikrobit hyvässä ja pahassa
 •  mikrobiryhmät ja niiden lisääntymistavat
 •  mikrobien kasvuvaatimukset
 •  ihminen mikrobien lähteenä
 •  puhdastilan rakenne ja puhdastilaluokat

Puhdastilan mikrobiologinen olosuhdevalvonta – teoriaa ja demonstraatiot

 • GMP-ohjeistuksen mukaiset raja-arvot
 • tila- ja eräkohtainen valvonta
 • ilma- ja pintanäytteet
 • käsine- ja vaatenäytteet
 • elatusaineajot
 • mikrobien tunnistaminen

Materiaalien vienti puhdastilaan

 • steriloinnin kestävät materiaalit
 • sterilointia kestämättömät materiaalit
 • mikrobien kemiallinen tuhoaminen
 • työohjeet

Puhdastilapukeutuminen

 • käsihygienia
 • suojakäsineet
 • pukeutuminen eri puhdastilaluokkiin
 • pukeutumisvalidointi

Pukeutumisen, materiaalinviennin ja näytteenoton harjoittelua

Traktoriliikenteen yrittäjäkoulutus

Luvanvaraista tavaraliikennettä on moottoriajoneuvolla tai liikennetraktorilla korvausta vastaan tiellä suoritettava tavaran kuljetus. Kokeen hyväksyttävästi suorittanut saa Trafin todistuksen, joka oikeuttaa liikennelupaan liikennetraktorilla.

Koulutus käydään Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen yhteydessä. Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutus kestää 18 päivää, joista valitaan tarvittavat 5 päivää Traktoriliikenteen yrittäjäkoulutukseen. Koulutus järjestetään AEL:ssä, Helsingin Malminkartanossa arkisin 8.30–15.45.

Tiesithän, että käymällä koko Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen olet oikeutettu hakemaan ELY-keskuksesta Tavaraliikenneluvan lisäksi myös Traktoriliikenteeseen liikennelupaa. Toisin päin tämä ei ole mahdollista.

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (paperitentti)

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat jatkotentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset.
Jatkotentti kestää 45 minuuttia ja koostuu 15 monivalintakysymyksestä.

Voit suorittaa tentin paperiversiona AEL:n järjestämien ympäristönäytteenottokurssien tenttiaikana tai ympäristönäytteenottajien kokoontumisajoissa. Tämä tentti maksaa 150 € + alv.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tentin etänä internetin välityksellä sinulle henkilökohtaisesti sovittavana tenttiaikana. Näin säästyt matkan vaivoilta. Tämä tentti maksaa 250 € + alv.

Jatkotentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen sertifikaatin vanhenemista, sillä tenttitodistus on voimassa kaksi vuotta.

Ota yhteyttä maija-liisa.kuusela@ael.fi niin sovitaan sinulle sopiva tentti.

Trukinkuljettajien perehdyttäjä- ja opettajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia yritysten työpaikkakouluttajille, työnopettajille ja perehdyttäjille tai niiksi aikoville opettaa ja perehdyttää työpaikoilla trukin käyttäjiä. Antaa valmiuksia oppilaitosten opettajille kouluttaa trukkitoimintoihin oppilaitoksen oppilaita (mm. vaateina eri ammatillisissa tutkinnoissa).

Trukinkuljettajan perehdyttäjä-ja opettajakoulutuksesta hyötyvät

Sopii myös tietojen kertaukseksi ja varmistamiseksi henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä trukkitoiminnoista ja asetuksen 403/2008, 14 § mukaisen henkilökohtaisen ajoluvan myöntämisestä.

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti Työturvallisuuslain asioista, joiden avulla voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan työtehtäviin. Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena on antaa opastus työnsuorittajalle.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään perehdytyksen merkitys ja antaa käytännön työkaluja opastamiseen. Opastamista opetellaan harjoittelemalla. Koulutuksessa tutustumme eri trukkimalleihin.

14 §
Erityiset pätevyysvaatimukset
Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Aktiivilietelaitos - toiminta ja häiriöt

Kurssilla keskustellaan aktiivilietemenetelmän haasteista, puhdistamon toiminnan tehostamisesta ja kapasiteetin lisäyksestä. Kuulet erilaisista ratkaisuista ja niiden käyttökokemuksista.

Kurssilla keskitytään

 • laitoksen ohjaukseen
 • yleisimpiin analyyseihin
 • mikrobiologiaan puhdistamolla
 • toimintaa häiritseviin tekijöihin ja niistä selviämiseen

Rikastuta ymmärrystäsi aktiivilietelaitoksen toiminnasta!

Paperikoneen formeriosan ja rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin käytyäsi tiedät formeriosan hallinnan vaikeudet ja saat uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärrät formeriosan - perälaatikon, viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden – vaikutuksen rainanmuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Välinehuolto mikrobiologisessa laboratoriossa

Kurssilta saat monipuolista tietoa, jonka avulla voit kehittää laboratorion välinehuoltotyön laatua ja turvallisuutta. Päivän aikana käsitellään koko välinehuoltoprosessi, erilaiset puhdistus- ja desinfiointimenetelmät, sterilointimenetelmät sekä mikrobiologisen jätteen käsittely.

 

Koulutuspäivän aiheet

 • Välinehuollon toimintojen organisointi
 • Työturvallisuus - mikrobien vaaraluokitus ja mikrobeilta suojautuminen, kemikaalivaarat välinehuollossa
 • Laboratoriovälineiden materiaalit - mitä huomioitavaa välinehuollon kannalta
 • Puhdistaminen ja desinfektio - koneellinen prosessi, käsinpesun periaatteet, pesutuloksen arviointi
 • Välineiden sterilointi - höyrysterilointi ja kuumailmasterilointi, steriloinnin valvonta, autoklaavin turvallisuusohjeet
 • Mikrobiologisen laboratorion jätteiden käsittely

 

Trukinkuljettajan kertauskurssi (CAP)

Kurssilla opit tavarankäsittelyyn sisältyvät turvallisuus- ja tuotevahinkoriskit, kuorman vaikutuksen trukin vakauteen, trukkeihin liittyvää lainsäädäntöä sekä käyttämään asenteellisesti trukkia oikein. Kurssilla voit päivittää ja uusia AEL:n myöntämän trukkikortin.

CAP merkintä trukinkuljettajan koulutuksesta

Kun haluat koulutuksesta kuljettajien ammattipätevyysmerkinnän (CAP) sinun tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Kurssiin on mahdollisuus lisätä trukkiajoharjoittelu eri veloituksella.

 

Työkoneiden voimansiirto

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä raskaan pyöräajoneuvon voimansiirrosta. Koulutuksessa syvennytään hukkalämpöjen syntyyn voimansiirron eri vaiheissa. Koulutuksessa opit ymmärtämään huollon ja kulumisen vaikutukset sekä oikean voitelun merkityksen. Lisäksi perehdytään vikoihin, syihin, seurauksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin.