Seminaari

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille

Käytönvalvojille ja vastuuhenkilöille sekä heidän sijaisilleen.

Seminaari tukee valmistautumista Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen terveys- ja ympäristövaarallisten kemikaalien osalta.

Seminaarissa perehdyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn turvallisuuskysymyksiin. Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa vaarallisia kemikaaleja koskevat yleiset määräykset, lupamenettely ja käytönvalvojan tehtäviä.

Käy oman osaamistarpeesi mukaan myös Palavat nesteet ja kaasut -seminaari.

Lisää infoa pätevyyskokeesta löytyy tästä.

Keskeistä sisältöä

 • terveydelle vaarallisten aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen CLP-asetuksen mukaan
 • teollisen käsittelyn ja varastoinnin hallinnolliset menettelyt
 • luvat, ilmoitukset, tarkastukset, turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja. Vaarallisten kemikaalien teknisestä käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät velvoitteet toiminnanharjoittajalle
 • vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät määräykset, Tukes-ohjeet
 • kaasupäästöjen leviäminen ja arviointimenetelmät
 • sisäinen ja ulkoinen pelastussuunnitelma ja kemikaalionnettomuuksiin varautuminen
 • prosessiturvallisuus käytönvalvojan näkökulmasta
 • esimerkkejä Suomessa tapahtuneista vaarallisten aineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvistä onnettomuuksista. Tutkimuksissa ilmenneet syyt ja seuraukset sekä tapahtuman kulkuun ja syntyyn vaikuttaneet seikat. Ilmoitusvelvoitteet
 • riskienhallinnan työkaluja prosessijärjestelmien suunnittelussa
 • vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan tehtävät – käytännön kokemuksia.

Ydinvoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät

Ydinvoimalaitosympäristössä suunnittelulle ja projektitoiminnalle asetetaan tavallista enemmän vaatimuksia, jotka kaikkien osapuolten on tunnettava. On tiedettävä, mistä vaatimukset tulevat ja miten ne käytännössä täytetään. Tässä seminaarissa kuulet, mitä vaatimuksia ydinvoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmiin kohdistuu, mikä on eri osapuolten rooli ja mitä toimijoilta vaaditaan.

Painelaitefoorumi

Painelaitteita ja putkistoja koskevassa lainsäädännössä tapahtui muutoksia vuoden 2017 alussa. Painelaitelakiin yhdistettiin lukuisia uusia ja entisiä säännöksiä. Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden viimeisimmät kommentit tilanteesta ja päivitä tietosi ajan tasalle.

Samalla sinulla on mahdollisuus tutustua Energia 2018 ‑messuihin ja tavata kollegoitasi. Tervetuloa AEL osastolle, joka löytyy korttelista L1a.

Käynnissäpito - tuotannon ja kunnossapidon yhteistyötä

Suunnitelmallinen ja tehokas käynnissäpitotoiminta edellyttää laitteiden kriittisyyden tuntemista sekä järjestelmällistä vika- ja häiriöseurantaa. Huolto-ohjelmien vaatimien hallittujen tuotantoseisokkien pitää perustua analysoituun tietoon. Tiedon lähteinä toimivat mm. tuotantoraportit, kunnonvalvontamittaukset, tiedot keskimääräisistä vikaväleistä ja vikojen luokittelusta. Yksi tärkeimmistä elementeistä korkean tuottavuuden saavuttamisessa on laitoksen käyttö- ja kunnossapitotoimintojen saumaton yhteistyö.

Painelaitteiden käytön ja kunnonvalvonta

Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudet säädökset edellyttävät, että painelaitteelle on nimettävä yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Tilaisuudessa saat viimeisimmät tiedot alan säädöksistä ja määräyksistä sekä kuulet ratkaisuja työssäsi kohtaamiisi käytännön tilanteisiin.

Tuotekehitys Medical Device & In Vitro Diagnostics -yrityksissä

Pitkään odotettu päivitys Medical Device ja In Vitro Diagnostic (IVD) -direktiiveihin julkaistiin toukokuussa 2017. Medical-standardi päivitettiin versioon ISO 13485:2016 ja perusstandardi ISO 9001:2015 versioon.

Pääpaino muutoksissa on varmistaa markkinoille tulevien tuotteiden turvallisuus ja tehokas käyttö. Tähän pyritään asettamalla entistä tiukemmat vaatimukset muun muassa kliinisen toimivuuden todentamiselle ja seurannalle, tehokkaamman jäljitettävyyden varmistamiselle koko toimitusketjussa (ml. jakelijat), sekä määrittelemällä tarkemmin tuotteiden riskiluokitus ja tämän mukainen dokumentointi. Myös Ilmoitettujen Laitosten valvontaa on laajennettu ja entistä tiukempia vaatimuksia otettu käyttöön.

Nämä vaatimukset tulevat voimaan koko EU-alueella samanaikaisesti ilman erillistä kansallista käsittelyä.

Tule kuulemaan mitä tämä tarkoittaa tuotekehityksen näkökulmasta!

Tuotekehitys ja tuotteistaminen on aina haastavaa. Erityisen vaativaa se on, kun kyseessä on viranomaisvalvonnan alainen tuote. Jo kehitysvaiheessa on otettava huomioon viranomaisen vaatimukset tuotteen toiminnalle sekä ympäristö, jossa tuotetta käytetään. Erityisesti Medical Device- ja IVD-yrityksille uuden tuotteen kehittäminen ja siihen liittyvien tekijöiden hallinta ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä haastava kuin tänään.

Projektien haltuunotto verkostoituneessa kehittämishankkeessa on erittäin monimutkaista ja vaikeasti hallittavaa. Tiedon siirto tutkimuksesta kehittämiseen ja tuotteistamiseen on ratkaisevassa asemassa tuotekehitysprojektin onnistumiselle. Verifiointi, validointi ja evaluointi ovat olennainen osa Medical Device & In Vitro Diagnostics -yritysten tuotekehityspolkua.

Seminaarin vetäjänä ja asiantuntijana toimii alan guru, Pasi Koskivaara, jolla on vankka kokemus medical device- ja diagnostiikka-alan tuotteiden kehityksestä ja markkinoille saattamisesta. Hän on hankkinut vahvan osaamisen eri maiden sääntelystä ja vaatimuksista sekä menettelytavoista yli 20 vuoden aikana.

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Jos ilmoittaudut 8.8 mennessä, saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 1290 euroa.

Määräalennukset

3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Projektin suunnittelu ja ohjaus - IPMA C-tason kokeeseen valmentava koulutus

Projektin suunnittelu ja ohjaus -koulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan teollisuuden projekteja sekä hyödyntämään projektinhallinnan parhaita menetelmiä ja standardeja. Koulutuksessa on runsaasti esimerkkejä toteutetuista projekteista ja harjoituksia. Painotamme menetelmien tuntemusta ja soveltamista, joita kysytään IPMA C-tason sertifioinnissa.

 

Aikaisen ilmoittautujan hinta!

Lokakuun toteutus: jos ilmoittaudut elokuun loppuun (31.8) mennessä, saat 200 euroa alennusta normaalihinnasta, joka on 1200 euroa.

Määräalennukset

 • 3–4 osallistujaa samasta yrityksestä: alennus 15 % kaikille
 • 5 tai useampi osallistuja samasta yrityksestä: alennus 20 % kaikille
 • Määräalennukset lasketaan voimassa olevasta hinnasta.
 • Määräalennus myönnetään, kun kaikki osallistumiset ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Painelaitteet - viimeisintä tietoa

Koulutuksen tavoite on antaa viimeistä tietoa
- painelaitealan kansallisesta säädöstilanteesta, PEDin ja tuotestandardien versioista/muutoksista
- painelaitteiden käytön ajankohtaisista tapahtumista ja asioista; säädösten soveltamisen kehityksestä ja parhaista tarkastuskäytännöistä.

Ohjelmassa

 • kehitystilanne 2016 pähkinänkuoressa
 • painelaitelainsäädäntö – muutokset ja aikataulu
 • direktiiviuudistukset, muutosten vienti kansalliseen painelaitelainsäädäntöön
 • painelaitteiden käyttö – ajankohtaista
 • pätevyyskirjakoulutukset: yli- ja konemestarikoulutuksen tilanne mm. ajankohtaista valvonnasta
 • painelaitestandardien kehitystilanne
 • painelaitestandardit – päivitystietoa
 • standardien sisältöjen tilanne, standardit SFS-EN 134451, 13480, 12952 ja 12953 sekä SFS-EN ISO 9606-1 ja 14732
 • painelaiteturvallisuus
 • painelaitevalmistus – säädösten soveltamisen pelkistetty hahmotus

Painelaiteturvallisuus - käytön valvojan päivä

Painelansäädäntö uusiutui

Uusi painelaitelaki (1144/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Taustalla on uuden painelaitedirektiivin 2014/68/EU määräysten saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Uusia velvoitteita tuli kaikille alan osapuolille - päivitä tietosi ajan tasalle! Tämä koulutus antaa painelaitteen käyttäjälle ja käytön valvojalle käyttöön liittyvän säädösperusteisen osaamisen.

Oleellisia muutoksia mm.
- nimetty käytön varavalvoja (samat vaatimukset kuin varsinaisella valvojalla)
- painerajaoissa muutoksia

Tilaisuuden lopuksi pidetään painelaitesäädösten osaamista testaava koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintosertifikaatin. Päivitä tutkintosi, jos todistuksesi on vanhentunut (> 5 v.). AEL-sertifikaatin on suorittanut vuoden 2002 jälkeen lähes 1 000 henkilöä.

Seminaarin aiheina ovat mm.

 • painelaitesäädöstö
 • painelaitteiden hankinta, sijoitus ja käyttöönotto
 • painesäiliön, putkiston, varolaitteen ja varusteiden käytön valvonta
 • kattilalaitosten käytön valvonta
 • painelaitteen tarkastus ja siihen liittyvä käyttäjän toiminta
 • asennus-, korjaus ja muutostyöt, käytöstä poistaminen
 • käytön valvojan painelaitesäädöskoe.

Seminaarin hintaan sisältyy vapaaehtoisena osallistuminen säädöskokeeseen.

Painelaitteiden käytön valvoja ja koulutus

 • Painelaitteiden käytön valvojalle ei laissa ole koulutusvaatimuksia lukuun ottamatta kattilalaitosten käytön valvojia, joiden vaadittavasta pätevyydestä on säädetty asetuksessa.
 • Käytön valvojan on aina tunnettava laitteensa ja osattava niitä käyttää; tämä opitaan yrityksessä.
 • Käytön valvojan on myös tunnettava painelaitesäädöksiä riittävästi osatakseen hoitaa painelaiteasioita ja –tietääkseen vastuunsa.
 • Tämä koulutus antaa painelaitteiden käytön valvojille riittävän osaamisen painelaitteiden käyttöä koskevissa säädösvaatimuksissa.
 • Tarkastuslaitoksen tarkastaja selvittää painelaitetarkastuksessa, että  omistajan nimeämällä painelaitteen/painelaitteiden käytön valvojalla on laiteosaamisen lisäksi riittävästi tietämystä painelaitesäädösten sisällöstä.

Palavat nesteet ja kaasut (vastuuhenkilöille)

Seminaari tukee valmistautumista valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen seuraavien kemikaalien osalta: palavat nesteet ja kaasut, hapettavat ja räjähtävät kemikaalit. Käy oman osaamistarpeesi mukaan myös Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi -seminaari.

Lisää infoa pätevyyskokeesta löytyy tästä.

Käytönvalvojille ja vastuuhenkilöille sekä heidän sijaisilleen

Keskeistä sisältöä

 • kaasujen ja nesteiden palaminen ja sammuttaminen
 • palavan nesteen ja nestekaasun vuodon seuraukset
 • palon syttymissyitä ja sammuttaminen
 • videoesitys: Öljyvarasto palaa
 • vastuuhenkilöjärjestelmä ja juridinen vastuu
 • teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupa- ja valvontamenettely
 • palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyä ja varastointia koskevat viranomaismääräykset
 • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu
 • räjähdysvaarallisten tilojen koneet ja laitteet
 • staattinen sähkö
 • viranomaisten suorittamat tarkastukset
 • öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan liittyvä lainsäädäntö
 • turvallisuusriskien huomiointi yleisesti ja poikkeamatarkastelu
 • vaaraa aiheuttavan laitoksen turvallisuussuunnittelu.

Tilaisuuden puheenjohtajana pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen, Kymenlaakson pelastuslaitos.