Seminaari

Päästöt ja energiatehokkuus

Päästöt ja energiatehokkuus aihealueita käsitellään niin, että tarkastellaan osakokonaisuuksien lisäksi koko voimalaitoksen kannalta saavutettavia etuja.

Ensimmäisenä päivänä luennot keskittyvät kattilan päästöihin, energiatehokkuuteen sekä kattilaan liittyviin säätöihin.

Toisena päivänä aiheet keskittyvät turbiiniin sekä voimalaitokseen liittyviin huoltoihin, energiatehokkuuteen sekä operoinnin-/käytönvalvontaan.

Erinomainen mahdollisuus voimalaitosten kanssa toimivien yritysten henkilöstölle päivittää ymmärrystä nykypäiväisestä energiantuotannosta. 

Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta

Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudet säädökset edellyttävät, että painelaitteelle on nimettävä käytön valvojan lisäksi yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Painelaitteen määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan, että käytön valvojalla, varavalvojilla ja käyttäjillä on riittävä pätevyys ja asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseen. Painelaitteen käytön valvojalta edellytetään painelaitealan lainsäädännön tuntemusta sekä painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevaa osaamista.

Tämä seminaari on yksi tapa hankkia vaadittava säädöstuntemus, sillä koulutus sisältää tärkeimmät tiedot painelaitteisiin niiden elinkaaren aikana liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua AEL:n painelaitesäädöskokeeseen. Käytön valvojan painelaitesäädöstutkintosertifikaatin on saanut yli 1 100 henkilöä.

Stabiliteetti-ilmiöt kantavien rakenteiden mitoituksessa

Koulutuksessa käsitellään teräsrakenteiden stabiilisuuteen liittyviä ilmiöitä, jotka käytännössä hyvin usein ovat mitoittavia. Lujemmat teräkset mahdollistavat aiempaa hoikemmat rakenteet, jolloin stabiilisuusilmiöiden merkitys korostuu. Stabiliteetti-ilmiöt vaativat erityisosaamista, mutta tietyillä perusvinkeillä, mitoitusperiaatteilla ja mittasuhteilla voi välttää pahimmat sudenkuopat.

Pääaiheet

 • kehärakenteiden nurjahdus ja kiepahdus
 • levy- ja kuorirakenteiden lommahdus
 • stabiilisuusilmiöiden FEM-laskenta
 • suunnittelunormien tapa käsitellä aihetta

Ohjelmassa

 • stabiliteetti-ilmiöt, nurjahdus, kiepahdus, lommahdus
 • suunnittelunormit: Eurokoodi, muita normeja
 • pyörähdyskuorirakenteiden perusmitoitus lineaari-FEMillä
 • ohutuumapalkkien mitoitus eurokoodin mukaisilla menetelmillä
 • nurjahduspituuden määrittäminen
 • stabiliteetin laskenta teräsrakennestandardeja soveltaen
 • teräsrakenneosien simulointi ja mitoitus epälineaariseen FE-analyysiin perustuen

Kunnossapitoasentaja, World Class Maintenance - SFS-EN 15628

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisistaan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Tämän päivän kunnossapidon tavoitteena on vikaantumisten estämisen ja juurisyiden selvittämisen kautta varmistaa laitoksen suunniteltu käytettävyys.

Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 (Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti) sisältää kuvaukset kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten ja tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin.

Kunnossapidon kärkimiehen (kympin) koulutus on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa. Seminaarissa käsitellään kunnossapidon tunnuslukuja ja käsitteistöä, jotta yrityksessä puhutaan samaa kieltä kautta linjan ja järjestelmistä saadaan realistisia tunnuslukuja kunnossapidon vaikutuksista yrityksen toimintaan. Katso videolta koulutusasiantuntija Matti Niemelän tiivistelmä asiasta.

 

 

Kunnossapidon kärkimiehen pätevöinti

Kunnossapidon kärkimiehen osaamiseen sisältyy mm. seuraavia itsenäisesti suoritettavia yrityksen kunnossapitotavoitteiden mukaisia kunnossapitotehtäviä:

 • liiketoimintastrategioiden mukaisten kunnossapitosuunnitelmien turvallinen toteuttaminen
 • nopea toiminta virhetilanteiden ja toimintahäiriöiden aikana varmistaen toimintakunnon palautumisen
 • tehtävien tekeminen turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun menettelyiden mukaisesti
 • kunnossapitotehtävien vaatimien materiaalien, työkalujen ja laitteiden käytettävyyden varmistaminen
 • laitoksella suoritettavien kunnossapitotehtävien koordinointi ja/tai valvonta
 • kunnossapitotehtävien laadunvarmistaminen
 • tietojärjestelmien käyttö ja käytön varmistaminen.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti -standardiin pohjautuvat koulutukset tukevat eri organisaatiotasoilla toimivien asiantuntijoiden eurooppalaisten ammattitaitovaatimusten osaamista ja hallintaa. Pitkällä työkokemuksella ja omalla aktiivisuudella hankitun kunnossapitoalan ammattitaidon voi nyt osoittaa osallistumalla koulutustilaisuuden jälkeen pidettävään tenttiin.

Tentin järjestää Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

Kunnossapidon kärkimiehen World Class Maintenance (WCM) -koulutuksen tukimateriaalina toimii kirja Kunnossapito - tuotanto-omaisuuden hoitaminen (J. Järviö, T. Lehtiö). Kirja sisätyy tilaisuuden oppimateriaaleihin.

Koulutus kestää 3 päivää ja se toteutetaan kahdessa osassa 27. – 28.3.2019 ja 20.5.2019.

 

Kiinteistöjen energianhallintaseminaari: sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen trendit ja kehitys

Energianhallintamarkkinat elävät vahvassa murroksessa. Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysmuodon valinnassa lämpöpumput ovat haastaneet jo pitkään muita perinteisiä lämmitysmuotoja, kuten sähkö-, kauko-, ja öljylämmitystä. Toisaalta perinteiset lämmitysmuodot kehittyvät koko ajan ympäristön ja käytön vaivattomuuden vuoksi houkuttelevammiksi.

Hajautetut energiantuotantojärjestelmät, digitalisaatio ja teknologian kiihtyvä kehitys, esimerkiksi erilaiset hybridiratkaisut, tuovat kotitalouksille, palvelusektorille, teollisuudelle, liikenteelle ja maaseudun toimijoille paljon uusia mahdollisuuksia. Sopivimman vaihtoehdon valitseminen ei ole helppoa.

Energiatuotteiden valintaan ei vaikuta enää ainoastaan hinta, vaan valintaa ohjaa yhä enemmän energiatehokkuuden lisääminen, käytön helppous ja vaikutukset yksittäisten kuluttajien ja yritysten hiilijalanjälkeen.

Seminaaripäivillä päivität tietosi energianhallintaratkaisujen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtoehtojen viidakossa. Päivien aikana kuulet monia energiatuotteiden kehitystä pitkään seuranneita ja toteuttaneita asiantuntijoita useilta tahoilta: teollisuudesta, alan yrityksistä ja yhdistyksistä.

Luvassa on erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä puheenvuoroja energianhallinta- ja tuotemarkkinoilta. Puheenvuoroissa keskitytään sopivimman ratkaisun löytämiseen asiakkaan näkökulmasta. 

Ohjelmassa

Seminaarin isäntänä toimii SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. 

Tiistai 30.10.2018

 • Energia-alan trendit 2020–2025–2029
  Asiantuntija Mirja Tiitinen, Energiateollisuus Ry
 • Energiantuotannon polttoaineet
  Professori Raimo Lovio, Suomen Lähienergialiitto ry
 • Sähkön tuotanto ja hankinnan suojaus
  Apulaisprofessori Samuli Honkapuro, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems
 • Energia-alan palvelut asiakaskeskeiseksi – asiakkaan aika on nyt
  Asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero Holappa, Elenia Lämpö Oy
 • Kysyntäjousto energianhallinnassa elinkaariajattelun näkökulmasta
  Asiantuntija Jukka Rinta-Luoma, Fingrid Oyj
 • Energiatehokkuus kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien saneerauksissa
  Johtava asiantuntija Tuomo Niemelä, Granlund Consulting Oy
 • Geoterminen energia ja sen hyödyntäminen
  Tuotantojohtaja Tero Saarno, St1 Renewable Energy Oy

Keskiviikko 31.10.2018

 • Kiinteistön energianhallinnan vaihtoehdot ja niiden kehitys
  Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry
 • Öljy lämmönlähteenä Suomessa ja öljylämmitys osana erilaisia hybridijärjestelmiä
  Liiketoimintajohtaja Petri Virta, Oilon Oy
 • Aurinkosähköjärjestelmien hyödyntäminen ja kannattavuus sähköntuotannossa

  Myyntijohtaja Markus Andersén, Naps Solar Systems Oy

 • Kiinteistöjen lämmityksen toteuttaminen maalämmöllä
  Johtaja Kristian Savela, St1 Renewable Energy Oy
 • Urakoitsijan toiminnan merkitys ja vastuut maalämpö-, ilma-vesilämpö- ja lämmöntalteenottoprojekteissa
  DI, hallituksen jäsen Mika Manner, Tom Allen Senera Oy
 • Energiatehokkuutta lisäävät talotekniikkaratkaisut lämmityksessä ja jäähdytyksessä
  Kehitysjohtaja Ossi Porri, Leanheat Oy
 • Tulevaisuudessa lisääntyvät kaukojäähdytys ja lämmön kausivarastointi
  Myyntipäällikkö Jani Luukkonen, Helen Oy

 

Seminaarin hinta

 • tiistai-keskiviikko 980 € /hlö + alv. 24%
 • tiistai tai keskiviikko 590 € /hlö + alv. 24%
 • WEBinaari tiistai ja keskiviikko 590 €/hlö + alv. 24%

Hinta sisältää lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

 

Majoitus

AEL Hotelli sijaitsee Helsingissä, Malminkartanossa, AEL:n koulutustilojen välittömässä läheisyydessä. AEL Hotellissa majoitut rauhallisessa ympäristössä. Hyvät liikenneyhteydet ja julkinen liikenne mahdollistavat sinulle pääsyn kätevästi suoraan kaupungin ytimeen, palveluiden keskelle.

 https://www.ael.fi/hotelli-ja-kokouspalvelut/ael-hotelli-rauhallinen-vaihtoehto-malminkartanossa

Yhteystiedot ja hotellin vastaanotto
ma–pe klo 7.30–16.30 AEL:n asiakaspalvelussa, rakennus 1 (Kaarnatie 4).

ma–to klo 16.30–22.00 AEL Hotellin AEL Cafe

Puhelin 09 5307 555

Sähköposti asiakaspalvelu@ael.fi

Osoite Jälsitie 5, 00410 Helsinki

 

Sisäänkirjautuminen vastaanotossa tulopäivänä aikaisintaan klo 14.00.

Huoneen luovutus vastaanotossa lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.

Majoitusvaraukset
Koulutusvarauksen yhteydessä tai suoraan hotelliin.

Ilmoita majoitusvarauksen yhteydessä saapumisaika ja matkapuhelinnumerosi.

Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa AEL Hotellin asiakaspalveluun viimeistään majoitusvarausta edeltävänä päivänä klo 16.30. Perumatta jätetyistä varauksista veloitamme yhden vuorokauden huonehinnan.

 

Vinkki yrityksille!
Nyt on oiva tilaisuus yhdistää henkilöstön kouluttautuminen ja TYKY -päivä tai pikkujoulut pääkaupunkiseudulla. Kokoa oma tiimisi ja lähtekää mielenkiintoiselle seminaarimatkalle! Kysy tarjousta seminaarihinnasta isommalle ryhmälle: heidi.leskinen@ael.fi

Kiinteistöjen energiatehokkuus, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus

Seminaarissa käydään läpi rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä asioita kuten energiatarpeen ja -kulutuksen määrittäminen sekä millainen on energiatehokas rakennus ja miten sitä voidaan optimoida. Jos nämä asiat ovat väärin tehdyt, voi kustannukset nousta merkittävästi.

Valaistuksen määrä ja mitoittaminen sekä ohjaus- ja säätömenetelmät, kuuluu olennaisena osana energiansäästön kohteisiin.
Lämmitysjärjestelmiä käsitellään järjestelmien, lämmönlähteiden ja niiden optimoinnin osalta.

Ilmanvaihto yhtenä energiansäästökohteena usein unohtuu. Seminaarissa käsitellään rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ja niiden energiakulutuksen määrittäminen.

 

Koulutuksesta saat

 • valmiit laskentatyökalut
 • rahanarvoisia säästövinkkejä
 • paras käytäntö -tyyppiset tarkastuslistat
 • hyvän perustan energian hankinnan ja käytön koordinointiin.

Perusperiaatteena opiskelussa on, että opitut asiat sovelletaan heti käytäntöön ja niistä voi nopeasti ilman varsinaisia investointeja saada vuositasolla kymmenien, jopa satojen tuhansien säästöt.

Turvallinen avainhallinta osana palvelun tuottamista – Tehopäivä avainhallinnasta vastaavalle

Tehopäivä koostuu avainhallinnan ja turvatekniikan perusteista ja muun muassa siitä, mitä vaatimuksia viranomaiset ja vakuutusyhtiöt asettavat organisaatioiden ja kiinteistöjen avainhallinnalle.
Päivän aikana perehdytään myös ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Eri alojen yritysten puheenvuorot kertovat hyvän ylläpidon merkityksestä turvatekniikan elinkaareen ja turvallisuustasoon. Koulutuksessa perehdytään myös palvelunostajan ja palveluntuottajan velvoitteisiin ja vastuisiin.

Päivän aikana saat ajankohtaista tietoa monista näkökulmista eri tahojen asiantuntijoiden kertomana. Puheenvuoroilla valotetaan avainturvallisuuden haasteellisuutta ja ratkaisuja käytännön esimierkkien kautta.

Seminaarin puheenjohtaja Mirva Viljakainen kertoo artikkelissaan lisää avainhallinnan merkityksestä yrityksille.

Päivän ohjelmassa

 • avainhallinnan ja turvatekniikan perusteet
 • yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain vaikutukset
 • hyvän ylläpidon merkitys turvatekniikan elinkaaren ja turvallisuustason kannalta                  
 • ajankohtaista avainturvallisuudesta ja -hallinnasta
 • tuoreet ja tulevat lakimuutokset, jotka avainhallinnan ja turvatekniikan ylläpidossa tulee huomioida
 • palvelunostajan velvoitteet ja vastuut
 • palveluntuottajan velvoitteet ja vastuut
 • seuranta, laadun varmistus ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy
 • järjestelmähankkeissa huomioitavat asiat

 

Seminaaripäivän hintaan sisältyy aamu-ja iltapäiväkahvit sekä lounas AEL-Ravintolassa.

Quality by Design (QbD) lääkkeen elinkaaren hallinnan osana

Kun ennen keskityttiin lopputuotteen laadun testaamiseen, nyt laatu ja turvallisuus rakennetaan tuotteeseen alusta asti. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari on hallittava suunnittelusta markkinoilta poistamiseen saakka. Quality by Design -lähestymistapa tarjoaa työkalut tuotteen koko elinkaaren hallintaan.

QbD-lähestymistavalle on keskeistä riskienhallinta, koesuunnittelu (DoE, Design on Experiments), prosessianalyyttiset tekniikat (PAT, Process Analytical Technologies) ja suunnitteluavaruus (Design Space). QbD:ssa riskienhallinta kattaa tuotteen koko elinkaaren ja on keskeisessä roolissa jo tuotteen ja prosessin kehityksessä.

Koesuunnittelulla tunnistetaan valmiin tuotteen laatuun vaikuttavat kriittiset tekijät valmistusprosessin suunnittelusta lähtien.

Kriittisten laatutekijöiden ja prosessiparametrien hyväksyttävän vaihtelun kattavan suunnitteluavaruuden määrittely mahdollistaa perinteistä lääkekehitystä joustavampien rajojen määrittelyn myyntilupahakemuksissa. Prosessia voidaan suunnitteluavaruuden rajoissa tarpeen tullen joustavasti muuttaa ilman viranomaishyväksyntää ja niin, että tuotteen laatu ei vaarannu.

Prosessianalyyttisten tekniikoiden käytöllä pyritään parantamaan valmistusprosessin luotettavuutta ja tehokkuutta samalla, kun valmiin tuotteen laatu varmistuu jo valmistuksen aikana. Tällöin tarve valmiiden tuotteiden testaamiseen vähenee ja kokonaisprosessi nopeutuu ja tehostuu.

Seminaari avaa näkökulmia myös lääketeollisuutta lähellä olevien teollisuuden alojen, kuten diagnostiikka- ja Medical Device -teollisuuden asiantuntijoille.

Tässä seminaarissa saat hyvät tiedot näistä työkaluista ja valmiuksia soveltaa QbD-lähestymistapaa käytäntöön.

Seminaari on suunnattu erityisesti lääketeollisuuden tuotekehityksen, prosessin kehityksen ja laadunvalvonnan asiantuntijoille sekä alan valvontaviranomaisille.

Ohjelmassa

 • Quality by Design: tausta ja riskinhallinta
 • koesuunnittelu (DoE, Design of Experiments)
 • prosessianalytiikka (PAT, Process Analytical Technologies)
 • QbD käytännössä

Tutustu ennakkoon ICH:n ohjeistuksiin

Ennen seminaaria on hyvä tutustua sen aiheisiin liittyviin ICH:n (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) julkaisemiin ohjeistuksiin:

Maanjäristyksen kestävien rakenteiden suunnittelu

Monella yrityksellä on vientiä alueille, joissa maanjäristykset on huomioitava rakenteiden mitoituksessa. Aihepiiri on kuitenkin suomalaisille suunnittelijoille usein outo. Tätä aukkoa paikkaamaan olemme tehneet kahden päivän seminaarin, jossa esitetään tärkeimmät rakenteiden maanjäristysmitoitukseen liittyvät menetelmät ja huomioitavat asiat, yleisimpiä kompastuskiviä unohtamatta.

Ohjelmassa:

 • suunnitteluohjeet
 • suunnittelukriteerit
 • konseptisuunnittelu
 • maanjäristyskuormien laskenta
 • detaljit
 • aikahistoriat ja kiihtyvyysspektri
 • lineaariset menetelmät
 • epälineaariset menetelmät
 • teräsrakenteet maanjäristyksessä
 • laitteiden ja sekundääristen rakenteiden maanjäristyssuunnittelu
 • kompastuskiviä

Suomen Riskianalyysiseuran vuosiseminaari

Hankintojen hajaantuminen ja alihankintaketjujen monimutkaistuminen ajoittain nopeatempoisessa toimintaympäristössä asettaa haasteita turvallisuuden hallinnalle. Säädöksiä ja määräyksiä on paljon, samoin yritysten sisäisiä ohjeita. Nämä kaikki pitäisi ottaa huomioon, eikä sekään riitä, vaan hankinnoissa ja projektien toteutuksessa vaaditaan myös riskienhallinnan ja turvallisuuden osaamista. Seminaarissa käsitellään turvallisuuden käsittelyn avainkohtia projektien ja hankintojen näkökulmasta.

Huom! Seminaarin hinta Suomen Riskianalyysiseuran jäsenille on 400 eur (+alv 24 %).