Seminaari

Teollisuuden varaosalogistiikka osana laitteiden elinjakson hallintaa -koulutus

Seminaarissa saat täsmällistä tietoa, kuinka varastojen varaosatoimintaa ja logistiikkaa hallitaan konkreettisesti.

Koulutuksen aiheita ovat muun muassa

 • varaosalogistiikka osana laitteiden elinkaarenhallintaa
 • varaosien ja varaosalogistiikan tiedonhallinta
 • varaosien ja varaosapalveluiden kustannukset ja hinnoittelu
 • tulevaisuuden teknologiat ja turvallisuusnäkökohdat.

Seminaarin ovat suunnitelleet varaosa-ammattilaiset. Sinun on mahdollista tehdä ennakkotehtävä, joka liittyy toimialueesi koneeseen tai laitteeseen, ja sen varaosaan tai varaosaryhmään. Saat ohjeet ennakkotehtävään ennen koulutuksen alkua.

Rakenteelliset värähtelymittaukset

Häiriötön tuotanto, jatkuva parantaminen ja panostusten kohdentaminen kriittisiin laitteisiin ovat kunnossapidon tämän päivän trendejä. Värähtelymittauksilla saadaan tuotantolaitteista paljon hyödyllistä dataa analysoitaviksi. Usein mittaustulosten tulkinta jää puutteelliseksi, jos ei täysin ymmärretä vaikuttavien voimien ja rakenteellisten ominaisuuksien merkitystä. Värähtelyn visualisoinnin avulla voidaan havainnollistaa rakenteen liikkeitä. Tämä auttaa etsittäessä ratkaisuja hankaliin ongelmiin varsinkin, jos niihin vaikuttaa useita tekijöitä samanaikaisesti.

Tämän tilaisuuden tavoitteena on, että värähtelymittauksia tekevä asiantuntikja pystyy ottamaan täyden hyödyn mittausdatastaan.

Execution of Steel Structures According to EN 1090-2:2018

European Standard EN 1090-2:2018 has been published. This standard specifies requirements for execution of steel structures, in order to ensure adequate levels of mechanical resistance and stability, serviceability and durability.

The essential characteristics of construction products placed on the market must be indicated by the CE marking if a harmonized European standard exists for the product. The requirements for the right to affix the CE marking are set out in standard EN 1090-1 and the technical requirements for steel structures in EN 1090-2.

In this seminar you learn the essentials of 1090 standards 1 and 2 in one day. The lecturer is an experienced welding coordinator and quality expert Jarmo Koskimaa.

 • Requirements for Conformity Assessment of Structural Components, EN 1090-1
 • Technical Requirements for Steel Structures, EN 1090-2: 2018
 • Welding, Mechanical Fastening, Tolerances
 • Inspection, Testing, Surface Treatment
 • Ten Years of 1090 Standards – A Manufacturers View

Värähtelyklinikka

Kunnossapidon osuus tuotantolaitosten kustannuksista on keskimäärin 5 % liikevaihdosta. Vielä suuremmat kustannukset syntyvät, jos tuotantoprosessit eivät ole laiterikkojen takia käytettävissä. Häiriötön tuotanto ja jatkuva parantaminen ovat tämän päivän teemoja. Tekniikoiden kehittyminen on tuonut kunnonvalvojille uusia mahdollisuuksia vastata yhä koveneviin vaatimuksiin.

PSK 57 -työryhmä on tehnyt uraa uurtavaa työtä kunnonvalvonnan kehittämisessä Suomessa jo kolmekymmentä vuotta. Työn tuloksena on syntynyt jo 19. painos PSK-käsikirja 3:sta ”Kunnonvalvonnan värähtelymittaus”.  Alalla tapahtuu jatkuvaa teknistä kehitystä, jota työryhmän jäsenet ovat seuranneet ja päivittäneet standardeja. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä uutta alalla tapahtuu ja miten kunnonvalvontaprosessit vaativat jatkuvaa uudistamista.

 

Päästöt ja energiatehokkuus

Päästöt ja energiatehokkuus aihealueita käsitellään niin, että tarkastellaan osakokonaisuuksien lisäksi koko voimalaitoksen kannalta saavutettavia etuja.

Ensimmäisenä päivänä luennot keskittyvät kattilan päästöihin, energiatehokkuuteen sekä kattilaan liittyviin säätöihin.

Toisena päivänä aiheet keskittyvät turbiiniin sekä voimalaitokseen liittyviin huoltoihin, energiatehokkuuteen sekä operoinnin-/käytönvalvontaan.

Erinomainen mahdollisuus voimalaitosten kanssa toimivien yritysten henkilöstölle päivittää ymmärrystä nykypäiväisestä energiantuotannosta. 

Tämä on tapahtuma, jossa voimalaitosalalle tulevat saavat kuulla omakohtaisia kokemuksia alan asiantuntijoilta ja he saavat mahdollisuuden haastatella heitä.

Tapahtuma on voimalaitosalan täsmäkoulutusta ja luennoijina ovat alan ammattilaiset. Siellä siirretään ”hiljaista tietoa”, joka näkyy osallistujan oman ammattitaidon lisääntymisenä sekä laitoksen käyttötalouden parantuneina lukuina.

Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta

Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista. Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudet säädökset edellyttävät, että painelaitteelle on nimettävä käytön valvojan lisäksi yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Painelaitteen määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan, että käytön valvojalla, varavalvojilla ja käyttäjillä on riittävä pätevyys ja asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseen. Painelaitteen käytön valvojalta edellytetään painelaitealan lainsäädännön tuntemusta sekä painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevaa osaamista.

Tämä seminaari on yksi tapa hankkia vaadittava säädöstuntemus, sillä koulutus sisältää tärkeimmät tiedot painelaitteisiin niiden elinkaaren aikana liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua AEL:n painelaitesäädöskokeeseen. Käytön valvojan painelaitesäädöstutkintosertifikaatin on saanut yli 1 100 henkilöä.

Stabiiliusilmiöt kantavien rakenteiden mitoituksessa

Koulutuksessa käsitellään teräsrakenteiden stabiiliuteen liittyviä ilmiöitä, jotka käytännössä hyvin usein ovat mitoittavia. Lujemmat teräkset mahdollistavat aiempaa hoikemmat rakenteet, jolloin stabiiliuden merkitys korostuu. Stabiiiliusilmiöt vaativat erityisosaamista, mutta tietyillä perusvinkeillä, mitoitusperiaatteilla ja mittasuhteilla voi välttää pahimmat sudenkuopat.

Pääaiheet

 • kehärakenteiden nurjahdus ja kiepahdus
 • levy- ja kuorirakenteiden lommahdus
 • stabiiliusilmiöiden FEM-laskenta
 • suunnittelunormien tapa käsitellä aihetta

Ohjelmassa

 • stabiiliusilmiöt, nurjahdus, kiepahdus, lommahdus
 • suunnittelunormit: Eurokoodi, muita normeja
 • pyörähdyskuorirakenteiden perusmitoitus lineaari-FEMillä
 • ohutuumapalkkien mitoitus eurokoodin mukaisilla menetelmillä
 • nurjahduspituuden määrittäminen
 • stabiiliuden laskenta teräsrakennestandardeja soveltaen
 • teräsrakenneosien simulointi ja mitoitus epälineaariseen FE-analyysiin perustuen

Kiinteistöjen energianhallintaseminaari: sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen trendit ja kehitys

Energianhallintamarkkinat elävät vahvassa murroksessa. Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysmuodon valinnassa lämpöpumput ovat haastaneet jo pitkään muita perinteisiä lämmitysmuotoja, kuten sähkö-, kauko-, ja öljylämmitystä. Toisaalta perinteiset lämmitysmuodot kehittyvät koko ajan ympäristön ja käytön vaivattomuuden vuoksi houkuttelevammiksi.

Hajautetut energiantuotantojärjestelmät, digitalisaatio ja teknologian kiihtyvä kehitys, esimerkiksi erilaiset hybridiratkaisut, tuovat kotitalouksille, palvelusektorille, teollisuudelle, liikenteelle ja maaseudun toimijoille paljon uusia mahdollisuuksia. Sopivimman vaihtoehdon valitseminen ei ole helppoa.

Energiatuotteiden valintaan ei vaikuta enää ainoastaan hinta, vaan valintaa ohjaa yhä enemmän energiatehokkuuden lisääminen, käytön helppous ja vaikutukset yksittäisten kuluttajien ja yritysten hiilijalanjälkeen.

Seminaaripäivillä päivität tietosi energianhallintaratkaisujen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtoehtojen viidakossa. Päivien aikana kuulet monia energiatuotteiden kehitystä pitkään seuranneita ja toteuttaneita asiantuntijoita useilta tahoilta: teollisuudesta, alan yrityksistä ja yhdistyksistä.

Luvassa on erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä puheenvuoroja energianhallinta- ja tuotemarkkinoilta. Puheenvuoroissa keskitytään sopivimman ratkaisun löytämiseen asiakkaan näkökulmasta. 

Ohjelmassa

Seminaarin isäntänä toimii SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. 

Tiistai 30.10.2018

 • Energia-alan trendit 2020–2025–2029
  Asiantuntija Mirja Tiitinen, Energiateollisuus Ry
 • Energiantuotannon polttoaineet
  Professori Raimo Lovio, Suomen Lähienergialiitto ry
 • Sähkön tuotanto ja hankinnan suojaus
  Apulaisprofessori Samuli Honkapuro, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems
 • Energia-alan palvelut asiakaskeskeiseksi – asiakkaan aika on nyt
  Asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero Holappa, Elenia Lämpö Oy
 • Kysyntäjousto energianhallinnassa elinkaariajattelun näkökulmasta
  Asiantuntija Jukka Rinta-Luoma, Fingrid Oyj
 • Energiatehokkuus kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien saneerauksissa
  Johtava asiantuntija Tuomo Niemelä, Granlund Consulting Oy
 • Geoterminen energia ja sen hyödyntäminen
  Tuotantojohtaja Tero Saarno, St1 Renewable Energy Oy

Keskiviikko 31.10.2018

 • Kiinteistön energianhallinnan vaihtoehdot ja niiden kehitys
  Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry
 • Öljy lämmönlähteenä Suomessa ja öljylämmitys osana erilaisia hybridijärjestelmiä
  Liiketoimintajohtaja Petri Virta, Oilon Oy
 • Aurinkosähköjärjestelmien hyödyntäminen ja kannattavuus sähköntuotannossa

  Myyntijohtaja Markus Andersén, Naps Solar Systems Oy

 • Kiinteistöjen lämmityksen toteuttaminen maalämmöllä
  Johtaja Kristian Savela, St1 Renewable Energy Oy
 • Urakoitsijan toiminnan merkitys ja vastuut maalämpö-, ilma-vesilämpö- ja lämmöntalteenottoprojekteissa
  DI, hallituksen jäsen Mika Manner, Tom Allen Senera Oy
 • Energiatehokkuutta lisäävät talotekniikkaratkaisut lämmityksessä ja jäähdytyksessä
  Kehitysjohtaja Ossi Porri, Leanheat Oy
 • Tulevaisuudessa lisääntyvät kaukojäähdytys ja lämmön kausivarastointi
  Myyntipäällikkö Jani Luukkonen, Helen Oy

 

Seminaarin hinta

 • tiistai-keskiviikko 980 € /hlö + alv. 24%
 • tiistai tai keskiviikko 590 € /hlö + alv. 24%
 • WEBinaari tiistai ja keskiviikko 590 €/hlö + alv. 24%

Hinta sisältää lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

 

Majoitus

AEL Hotelli sijaitsee Helsingissä, Malminkartanossa, AEL:n koulutustilojen välittömässä läheisyydessä. AEL Hotellissa majoitut rauhallisessa ympäristössä. Hyvät liikenneyhteydet ja julkinen liikenne mahdollistavat sinulle pääsyn kätevästi suoraan kaupungin ytimeen, palveluiden keskelle.

 https://www.ael.fi/hotelli-ja-kokouspalvelut/ael-hotelli-rauhallinen-vaihtoehto-malminkartanossa

Yhteystiedot ja hotellin vastaanotto
ma–pe klo 7.30–16.30 AEL:n asiakaspalvelussa, rakennus 1 (Kaarnatie 4).

ma–to klo 16.30–22.00 AEL Hotellin AEL Cafe

Puhelin 09 5307 555

Sähköposti asiakaspalvelu@ael.fi

Osoite Jälsitie 5, 00410 Helsinki

 

Sisäänkirjautuminen vastaanotossa tulopäivänä aikaisintaan klo 14.00.

Huoneen luovutus vastaanotossa lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.

Majoitusvaraukset
Koulutusvarauksen yhteydessä tai suoraan hotelliin.

Ilmoita majoitusvarauksen yhteydessä saapumisaika ja matkapuhelinnumerosi.

Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa AEL Hotellin asiakaspalveluun viimeistään majoitusvarausta edeltävänä päivänä klo 16.30. Perumatta jätetyistä varauksista veloitamme yhden vuorokauden huonehinnan.

 

Vinkki yrityksille!
Nyt on oiva tilaisuus yhdistää henkilöstön kouluttautuminen ja TYKY -päivä tai pikkujoulut pääkaupunkiseudulla. Kokoa oma tiimisi ja lähtekää mielenkiintoiselle seminaarimatkalle! Kysy tarjousta seminaarihinnasta isommalle ryhmälle: heidi.leskinen@ael.fi

Kiinteistöjen energiatehokkuus, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus

Seminaarissa käydään läpi rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä asioita kuten energiatarpeen ja -kulutuksen määrittäminen sekä millainen on energiatehokas rakennus ja miten sitä voidaan optimoida. Jos nämä asiat ovat väärin tehdyt, voi kustannukset nousta merkittävästi.

Valaistuksen määrä ja mitoittaminen sekä ohjaus- ja säätömenetelmät, kuuluu olennaisena osana energiansäästön kohteisiin.
Lämmitysjärjestelmiä käsitellään järjestelmien, lämmönlähteiden ja niiden optimoinnin osalta.

Ilmanvaihto yhtenä energiansäästökohteena usein unohtuu. Seminaarissa käsitellään rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ja niiden energiakulutuksen määrittäminen.

 

Koulutuksesta saat

 • valmiit laskentatyökalut
 • rahanarvoisia säästövinkkejä
 • paras käytäntö -tyyppiset tarkastuslistat
 • hyvän perustan energian hankinnan ja käytön koordinointiin.

Perusperiaatteena opiskelussa on, että opitut asiat sovelletaan heti käytäntöön ja niistä voi nopeasti ilman varsinaisia investointeja saada vuositasolla kymmenien, jopa satojen tuhansien säästöt.

Turvallinen avainhallinta osana palvelun tuottamista – Tehopäivä avainhallinnasta vastaavalle

Tehopäivä koostuu avainhallinnan ja turvatekniikan perusteista ja muun muassa siitä, mitä vaatimuksia viranomaiset ja vakuutusyhtiöt asettavat organisaatioiden ja kiinteistöjen avainhallinnalle.
Päivän aikana perehdytään myös ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Eri alojen yritysten puheenvuorot kertovat hyvän ylläpidon merkityksestä turvatekniikan elinkaareen ja turvallisuustasoon. Koulutuksessa perehdytään myös palvelunostajan ja palveluntuottajan velvoitteisiin ja vastuisiin.

Päivän aikana saat ajankohtaista tietoa monista näkökulmista eri tahojen asiantuntijoiden kertomana. Puheenvuoroilla valotetaan avainturvallisuuden haasteellisuutta ja ratkaisuja käytännön esimierkkien kautta.

Seminaarin puheenjohtaja Mirva Viljakainen kertoo artikkelissaan lisää avainhallinnan merkityksestä yrityksille.

Päivän ohjelmassa

 • avainhallinnan ja turvatekniikan perusteet
 • yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain vaikutukset
 • hyvän ylläpidon merkitys turvatekniikan elinkaaren ja turvallisuustason kannalta                  
 • ajankohtaista avainturvallisuudesta ja -hallinnasta
 • tuoreet ja tulevat lakimuutokset, jotka avainhallinnan ja turvatekniikan ylläpidossa tulee huomioida
 • palvelunostajan velvoitteet ja vastuut
 • palveluntuottajan velvoitteet ja vastuut
 • seuranta, laadun varmistus ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy
 • järjestelmähankkeissa huomioitavat asiat

 

Seminaaripäivän hintaan sisältyy aamu-ja iltapäiväkahvit sekä lounas AEL-Ravintolassa.