kunnossapitosuunnittelija

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja pitkällä työkoke­muksella.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Uusi eurooppalainen standardi, SFS-EN 15628 Kunnossapito. Kunnossa­pitohenkilöstön pätevöinti, luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön (mm. kunnossapitopäällikkö ja kunnossapitotyönjohtaja) osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa, kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä voi­daan arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenki­löstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntaraken­tamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapito­tehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta. Se kattaa kaikki kunnossapito-organisaation tasot.

Koulutusohjelma koostuu 3:sta - 4:stä kahden päivän jaksosta

WCM jakso 1, 3.–4.10.2018
Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt

WCM jakso 2, 30.–31.10.2018
Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit

WCM jakso 3, 28.–29.11.2018
Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit

WCM jakso 4, 18.–19.12.2018
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1)

Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.

Kunnonvalvonta teollisuudessa

Kunnonvalvonta on olennainen osa kunnossapitoa. Kunnonvalvonnan tavoitteena on lisätä käyttövarmuutta ja pitää kunnossapitokustannukset mahdollisimman alhaisina.
Erilaisilla kunnonvalvontamenetelmillä voit havaita vauriot hyvissä ajoin, ennen kuin ne ovat päässeet vakaviksi.

 

Kunnonvalvonnan mittaukset koulutuksessa käsitellään:

Kunnonvalvonnan perusteita kunnossapitohenkilöstölle.

 • kuntoon perustuvasta kunnossapito
 • värähtelystä ja värähtelyä aiheuttavien voimien vaikutukset koneiden käyttöikään
 • koneiden vikaantuminen ja kunnonvalvonta
 • kunnonvalvonta yleensä
 • tavoitteet
 • toimenpiteet
 • yhteistyö kunnossapidon kanssa

Kunnonvalvonnan suunnittelun ja kehittämisen perusteet.

 • konevalinta
 • menetelmävalinta
 • mittausvälien määrittäminen
 • suunnittelun periaatteita ja lähtökohtia

Mitä värähtely on ja miksi värähtelyä mitataan.

 • mitattavat suureet ja mittalaitteet
 • kokonaistaso ja viitestandardit
 • spektri ja aikataso, mittaustulosten analysoinnin perusteita
 • tyypillisiä vikoja ja niiden eteneminen pyörivillä koneilla (miten seurataan värähtelymittauksilla)
 • CASE esimerkkejä ja mittauksia

SPM-iskusysäysmenetelmä, Lehtonen Sami, SPM Instrument Oy

Lämpökuvaus, kouluttaja Määttä Ari, AEL

 • lämpökameran rakenne
 • mitä lämpökuvaus on
 • lämpökuvauksen teoriaa
 • lämpökuvauksen sovelluskohteet

Mittausharjoituksia, Ari Määttä ja Timo Virolainen Timo, AEL

 • SPM Bearing Checker
 • SKF SMAS -värähtelykynä
 • Fluke 805 -värähtelykynä
 • lämpökuvaus

Öljyanalyysi kunnonvalvonnan työkaluna.

 

Katso video AEL:n kunnossapitokoulutuksista.

AEL:n voimalaitospäivät, Voimalaitoksen käyttäjän jatkokoulutus

AEL:n Voimalaitospäivillä opit höyrykattiloiden säädöt ja uusia ajotapoja, voimalaitoksen energiatehokkaan käytön, turbiinin huollon ja päästöjen vähentämisen sekä vesikemikaalien optimaalisen käytön!

Voimalaitospäivien ensimmäisenä päivänä käsitellään höyrykattiloiden operoinnin uusimpia ajotapoja. Toisena päivänä keskitytään turbiinin huollon eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin tyypillisiin ongelmakohtiin.

Koulutuksessa käsitellään prosessin optimoinnin vaikutusta laitoshyötysuhteeseen, energiatehokkuuteen, käyttötalouteen ja päästöihin. Koulutuksessa tutustut erilaisten ajotapojen vaikutukseen kattilan päästöihin ja hyötysuhteeseen sekä kattilasuojien toimintaan. Perehdyt tarkemmin höyrykattilan rakenteisiin ja laitteisiin. Opit kattilan säädöt ja ajotavat.

Vesipuolella vertaillaan vedenkäsittelymenetelmiä, tutustutaan vedenkäsittelyn toimintaan, näytteenottoon ja kemikaalien syöttöön.
 

Ohjelmassa mm:

 • Painelaitedirektiivi, PED ja Painelaitteiden korjauskertomus
 • Kattiloiden vesikemian haasteet
 • Vesikemian yleisimmät kompastuskohdat ja niiden seuraukset
 • Väliainehajoitteiset polttimet
 • Pelletinpolton haasteet
 • Vakava turbiinivaurio ja turbiinivaurioiden syyt
 • Höyryturbiinin säädöt ja höyryturbiinireviisorin toteutus
 • Turbiinien öljyhuoltoon liittyvät asiat. Hartsin poisto öljystä ja järjestelmästä sekä hartsiin muodostus ja potentiaali

Voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä omaan laitokseesi liittyviä kysymyksiä sähköpostilla, jukka.kauppinen@ael.fi, viikko ennen koulutusta. Luennoijat vastaavat kysymyksiisi koulutuksen yhteydessä tai sen jälkeen henkilökohtaisesti.

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset.

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3)

Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 3), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 -standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)

Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus ohjaavat kaikkia kunnossapidon toimenpiteitä.

Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta

Uusi painelaitelaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset tulivat voimaan 1.1.2017. Uudet säädökset tuovat muutoksia sekä painelaitteiden valmistukseen että käyttöön. Käyttöä koskevat säännökset ovat kansallisia menettelyjä. Niissä säädetään painelaitteiden sijoituksesta, rekisteröinnistä, määräaikaistarkastuksista, käytön valvonnasta ja käyttöhenkilökunnasta sekä asennus-, korjaus- ja muutostöistä.

Käyttösäännöksiin tuli muutoksia, muun muassa

 • paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden rekisteröintirajoihin
 • käytön valvojan ja varavalvojan nimeämiseen  
 • käyttöhenkilökunnan pätevyydestä ja perehdytyksestä huolehtimiseen
 • kattilalaitosten jatkuvaan ja jaksottaiseen käytön valvontaan
 • asennus-, korjaus- ja muutostöiden menettelyihin.

Painelaitteiden käytönvalvonta ja koulutus

Painelaitteiden käytön valvojalle ja varavalvojalle ei ole esitetty laissa koulutusvaatimuksia, lukuun ottamatta kattilalaitosten käytön valvojia, joiden pätevyydestä on säädetty erikseen. Käytön valvojan ja varavalvojan on aina tunnettava laitteensa ja osattava käyttää niitä turvallisesti. Heidän on myös tiedettävä riittävästi painelaitesäädöksistä pystyäkseen toimimaan niiden edellyttämällä tavalla niin viranomaisten, tarkastuslaitosten kuin omistajankin suuntaan. Käytön valvojan ja varavalvojan pätevyys varmistetaan aina painelaitetarkastusten yhteydessä.

Päivitä osaamisesi ajan tasalle! Koulutus antaa painelaitteen käytön valvojille, varavalvojille ja käyttöhenkilöstölle tarvittavat tiedot painelaitesäädöksistä. Seminaarin osallistujilla on mahdollisuus osallistua koulutustilaisuuden lopuksi vapaaehtoiseen säädöskokeeseen. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintosertifikaatin. AEL-sertifikaatin on suorittanut vuoden 2002 jälkeen yli 1 000 henkilöä.

Kunnossapidon peruskurssi - pumppujen, voitelun ja tiivistyksen perusteet

Kunnossapidon peruskurssi - pumppujen, voitelun ja tiivistyksen perusteet -koulutuksen käytyäsi tiedät keskipakopumppujen ja yleisimpien syrjäytyspumppujen toiminnan ja rakenteen, pumppuihin liittyvät peruskäsitteet sekä pumpun oikeiden säätöjen ja ajotavan merkityksen pumpun käyttöikään. Opit pumppujen kunnonvalvontamenetelmiä ja ymmärrät ennaltaehkäisevän huollon vaikutuksen pumpun toimintavarmuuteen sekä opit tietämään oikein suoritetun linjauksen hyödyt.

Kunnossapidon peruskurssin koulutuksessa opit ymmärtämään voitelun merkityksen vierintälaakereissa sekä tekijät, jotka vaikuttavat voiteluaineen valintaan, jälkivoitelumäärään ja voiteluväliin. Koulutuksessa käydään läpi myös kunnossapidossa käytettäviä liimoja ja lukitteita sekä metallitäyteaineita ja pinnankäsittelyaineita. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kunnossapidon harjoitustiloissa.
 

Ohjelmassa​

Prosessiteollisuuden pumput

 • peruskäsitteet
 • keskipako- ja syrjäytyspumppujen rakenne
 • ennaltaehkäisevä huolto

Pumppujen akselitiivistys

Käytännön harjoituksia, pumput

 • pumppujen ennaltaehkäisevä huolto
 • akselitiivistys

Kierteiden tiivistys ja lukitus - metallitäyteaineet

 • sylinterimäisten osien kiinnitys
 • pinnankäsittely
 • voiteluaineet
 • joustava tiivistys ja liimaus
 • harjoituksia

Voitelutekniikka

 • voitelun teoriaa
 • voiteluaineen valinta
 • voitelu erikoistilanteissa
 •  

Tässä kunnossapidon tarjonnasta sähköinen esite.

Venttiilien huolto

 

Prosessiventtiilien huolto -koulutuksessa opit prosessiteollisuuden venttiilien ja toimilaitteiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä käyttö- ja huoltokohteet. Koulutuksessa käsitellään myös venttiileiden eri tiivisteratkaisuja sekä perusteita virtaustekniikasta.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin eri venttiilien toimintaa ja rakenteellisia periaatteita. Tiedät mitkä ovat yleisimpiä vikatilanteita ja mitkä tyypillisimmät vaurioitumiskohdat. Tunnistat toimintahäiriöiden syitä ja tiedät mitkä ovat eri venttiilien perushuollot ja mitä niissä pitää huomioida. Tiedät mistä syntyy tavallisimmat korroosiovauriot ja voiko niihin ennakolta varautua venttiilivalinnoilla. Myös suunnittelijoiden on hyvä tuntea venttiilien sielunelämää ja käyttökokemuksia käyttäjiltä sekä häiriöiden ilmenemismuotoja ja toiminnallisia asioita.

Saat mukaasi paitsi kokeneiden kouluttajien hiljaisen tiedon, myös laadukkaan koulutusmateriaalin.

 

Ohjelmassa:

Venttiilien rakenteet ja toiminta, lauhteenpoistimien huolto
Venttiilien kara- ja tasotiivisteet
Venttiilien toimilaitteet

 • sähköiset- ja pneumaattiset toimilaitteet
 • toiminta ja kunnossapito
 • asentolähettimet ja rajakytkimet

Säätöventtiilien kunnossapito

 • toimiyksiköiden tavallisimmat toimintahäiriöt
 • venttiileiden ja toimilaitteiden korroosio ja eroosio
 • huolto
 • näytteitä eri tavoin vaurioituneista venttiileistä