käyttöinsinööri

Muuta sopivaa koulutusta tälle tittelille

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Talotekniikan projektivalmennus

Usein yritysten näkökulmasta talotekniikan projekteissa korostuu talouden hallinta. Tämä koulutus vastaa tarpeeseen kouluttamalla taidot, joilla voidaan toteuttaa asiakkaan kanssa sovittu laatu sovitussa aikataulussa.

Talotekniikan projektivalmennus antaa käytännön valmiudet suunnitella ja ohjata projekteja. Koulutuksessa opit hyödyntämään projektinhallinnan parhaita menetelmiä ja standardeja. Koulutus antaa valmiudet projektien tehokkaaseen toteutukseen ja kehittämiseen käytännössä. Opit tuntemaan rakennus- ja talotekniikkaprojektin keskeiset osa-alueet sekä kehityt viestintä- ja johtamistaidoissa. Koulutuksessa saat riittävät sopimusjuridiset ja johtamisvalmiudet esim. sopimusten mukaisten töiden ja lisätöiden tunnistamiseen ja laskutukseen.

Koulutus on käytännönläheistä, ja se sisältää runsaasti esimerkkejä toteutetuista projekteista sekä harjoituksia. Koulutus toteutetaan 1–2:n lähiopetuspäivän jaksoissa, joita on 4–6 viikon välein. Lähiopetuspäivien aiheita syvennetään välitehtävillä, joita teet omiin työtehtäviisi liittyvinä harjoituksina. Koulutuksen kesto on noin 7 kuukautta.

Kouluttajina toimivat alan parhaat asiantuntijat.

Koulutuspäivät

 • 9.–10.4.2019 Johtaminen ja yhteistyö
 • 14.–15.5.2019 Työlainsäädäntö ja työturvallisuus
 • 11.–12.6.2019 Aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • 17.–18.9.2019 Projektin talous ja laadunhallinta
 • 9.–10.10.2019 Sopimusjuridiikka ja putkiremontin toteutus
 • 4.12.2019 Päätöstilaisuus, palautteet ja todistusten jako

Hinnoittelu

Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n jäsenet saavat talotekniikan projektivalmennus koulutuksesta 100,00 Euron alennuksen.

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia

Käytännönläheisessä koulutuksessa tehdään paljon hyödyllisiä termodynamiikan laskuharjoituksia.

Koulutuksessa käydään läpi voimalaitosprosessin laskennallisia esimerkkejä, joita voit soveltaa omalla voimalaitoksellasi.

Saat tietää, kuinka lasketaan lämpötehon siirtyminen kattilaveteen ja savukaasuihin palamisprosessissa.
Koulutuksessa harjoitellaan myös palamisilman ja savukaasujen massa- ja tilavirtauksien laskemista.

Tutustut eri prosessipisteissä vallitseviin olosuhteisiin. Kuulet kuinka voimalaitoksessa eri polttoaineisiin sitoutunut kemiallinen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja siitä edelleen sähköksi. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös tuotannon häiriölähteitä.

Toisena päivänä opiskellaan veden ja höyryn massa- ja tilavuusvirtauksien ja virtauksien mukaisten putkikokojen laskemista. Lopuksi opiskellaan energiasisällön ja energiataseiden laskeminen voimalaitoksen vesihöyrykierron eri vaiheissa ja kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen.

Koulutuksessa kehität omaa osaamistasi, ja voit soveltaa laskuesimerkkejä myös yrityksen prosessien laskentaan ja tehostamiseen.

Laskentaharjoituksissa muun muassa

 • termodynamiikan esimerkkejä
 • lämpötehon siirtyminen kattilaveteen
 • palamisilman ja savukaasujen massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • veden ja höyryn massa ja tilavuusvirtauksien laskeminen
 • virtauksien mukaisen putkikoon laskeminen
 • energiasisällön ja energiataseiden laskeminen
 • kattilalaitoksen hyötysuhteen ja tehon laskeminen

Höyry- ja lauhdejärjestelmien häiriötilanteet

Höyryn ja lauhteen ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa prosessihäiriöiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisessa. Höyryn optimaalinen hyödyntäminen näkyy energiataseessa ja hyötysuhteessa. Koulutuksessa näet omin silmin mm. putkiston sisällä tapahtuvia vesi-iskuja ja niiden syntymekanismeja. Koulutuksessa nähdään ja demonstroidaan höyryn kosteusprosentin karkaaminen ja sen aiheuttamat häiriöt höyryprosessiin.

Lasilaboratoriossa – lasista valmistetuista putkissa, venttiileissä, kattilassa, lämmönsiirtimessä ja lauhteenkeräyssysteemissä – nähdään selkeästi höyryn ja lauhteen fysikaalisia ilmiöitä ja prosessin toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa. Harjoituksissa kokeillaan erilaisia prosessimuuttujia, ja nähdään niiden seuraukset.

Korkeapainelaboratoriossa havainnollistetaan lauhteenpoistimien toimintaa sekä soveltuvuutta erilaisille prosessimuutoksille. Demonstroidaan lauhteenpoistintyypit ja niiden kunnossapitomittaaminen.
Lauhteenpoistimien testaukseen ja laadun valvontaan tutustutaan kolmannessa osuudessa. Näet kaikki valmistus- ja testausvaiheet alusta loppuun saakka.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa syvennät tietojasi höyry- ja lauhdejärjestelmän häiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Oppimista tukee Gestran koulutustarpeisiin rakennettu erittäin havainnollinen erikoislaboratorio. Teoriaopetuskieli on suomi, laboratorio-osuuksissa englanninkielinen opetus tulkataan suomeksi.


The course gives theoretically a comprehensive package when it comes to steam and condensate systems. The two day course gives a deep look in the inner workings of a steam and condensate system and allows us eg. to analyze in-depth what causes distrubance in the steam and condensate process. The theoretical side is put to the practice in GESTRA´s specially constructed glasslaboratory.

When you master the properties of steam and condensate, it gives you the understanding of the causal connection if the process is facing disturbance. Follwing topics will be handled at the course.

 • Glasslaboratory – The whole process equipment from piping, to heatexchanger and from valves to condensatetank is made out of glass. This allows us to visually observe the fyscial phenomenons that take place in the steam and condensate system. We can alter the different variables and observe how this affects the overall process.
 • In the highpressure in-house testing facilities we will demonstrate the function of different types of steam traps. We also take a closer look, on how different process conditions affects the function and suitability of the particular steam trap in question.
 •  In the latter part of the seminar we will discuss and demonstrate the importance of steam trap testing and the quality control of the products. You will wittness all the different stages from manufacturing to testing.

Paperi- ja kartonkitehtaan höyry- ja lauhdejärjestelmät

Kurssilla käsitellään höyryn ominaisuuksia, lämmönsiirtoa ja lauhteen käsittelyä. Harjoituksena on lauhteenpoistimen huolto. Kuivatustekniikoiden periaatteista ja energiataloudesta käsittelemme höyry- ja lauhdejärjestelmien rakenteita, lämmön talteenottoa, koneen ilmastointia ja -energiataloutta. Uutena osa-alueena on kuivatusviirojen pesurikoulutus.

•

Kartonkikoneen kemia

Aloitamme kemian peruskäsitteiden kertauksella. Avainsanoina ovat laatu ja ajettavuus. Ymmärrät kartonginvalmistusprosessin kemialliset tekijät, retention merkityksen ja mekanismit sekä kartonkikoneen likaantumis- ja mikrobikysymykset. Tunnet keinot kartonkikoneen kemiallisen tilan seurantaan. 

 

Painelaiteturvallisuus - käytön valvojan päivä

Painelainsäädäntö uusiutui

Uusi painelaitelaki (1144/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Taustalla on uuden painelaitedirektiivin 2014/68/EU määräysten saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Uusia velvoitteita tuli kaikille alan osapuolille - päivitä tietosi ajan tasalle! Tämä koulutus antaa painelaitteen käyttäjälle ja käytön valvojalle käyttöön liittyvän säädösperusteisen osaamisen.

Oleellisia muutoksia mm.
- nimetty käytön varavalvoja (samat vaatimukset kuin varsinaisella valvojalla)
- painerajaoissa muutoksia

Tilaisuuden lopuksi pidetään painelaitesäädösten osaamista testaava koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintosertifikaatin. Päivitä tutkintosi, jos todistuksesi on vanhentunut (> 5 v.). AEL-sertifikaatin on suorittanut vuoden 2002 jälkeen lähes 1 000 henkilöä.

Seminaarin aiheina ovat mm.

 • painelaitesäädöstö
 • painelaitteiden hankinta, sijoitus ja käyttöönotto
 • painesäiliön, putkiston, varolaitteen ja varusteiden käytön valvonta
 • kattilalaitosten käytön valvonta
 • painelaitteen tarkastus ja siihen liittyvä käyttäjän toiminta
 • asennus-, korjaus ja muutostyöt, käytöstä poistaminen
 • käytön valvojan painelaitesäädöskoe.

Seminaarin hintaan sisältyy vapaaehtoisena osallistuminen säädöskokeeseen.

Painelaitteiden käytön valvoja ja koulutus

 • Painelaitteiden käytön valvojalle ei laissa ole koulutusvaatimuksia lukuun ottamatta kattilalaitosten käytön valvojia, joiden vaadittavasta pätevyydestä on säädetty asetuksessa.
 • Käytön valvojan on aina tunnettava laitteensa ja osattava niitä käyttää; tämä opitaan yrityksessä.
 • Käytön valvojan on myös tunnettava painelaitesäädöksiä riittävästi osatakseen hoitaa painelaiteasioita ja –tietääkseen vastuunsa.
 • Tämä koulutus antaa painelaitteiden käytön valvojille riittävän osaamisen painelaitteiden käyttöä koskevissa säädösvaatimuksissa.
 • Tarkastuslaitoksen tarkastaja selvittää painelaitetarkastuksessa, että  omistajan nimeämällä painelaitteen/painelaitteiden käytön valvojalla on laiteosaamisen lisäksi riittävästi tietämystä painelaitesäädösten sisällöstä.

Paperi- ja kartonkikoneen kuivan pään toiminnot

Kuivatusosa on suurin energian kuluttaja paperin ja kartongin valmistuksessa. Kurssilla perehdyt kuivatustekniikoiden periaatteisiin ja energiatalouteen. Asiantuntijoina toimivat teollisuuden kokeneet käytännön osaajat.

Kurssilla käydään läpi paperikoneen ja kartonkikoneen kuivanpään osaprosessit, mittausanturit sekä kalanteroinnin, konerullauksen ja kuivatuksen vaikutukset koneiden ajettavuuteen ja lopputuotteen laatuun.

Kuulet kuivaustekniikoista ja energiataloudesta, höyryjärjestelmien rakenteesta, lämmön talteenotosta, kuivatuskudoksista, kartongin laatumittauksista, kuivan pään jatkuvatoimisista antureista, kuivatusviiran valintaperusteista ja kunnontarkkailusta.

Koulutus antaa erittäin monipuolisen tiedon Paperi- ja kartonkikoneen kuivan pään toiminnoista ja saat mukaasi laadukkaan materiaalin.  

 

Ohjelmassa:

Global product manager Juha-Pekka Jäntti, Honeywell Oy: mittausteknologia yleisesti, tyypillisimmät anturit ja niiden toimintaperiaatteet, mittausten hyödyntäminen laadun ja ajettavuuden optimoimiseksi

Technical manager Jukka Säynäjoki  Kadant Johnson Systems International: höyryjärjestelmän rakenne, lämmön talteenotto, energiatalouden optimointi

Product manager Petri Nieminen Valmet technologies: kuivatuskudosten valmistusprosessi, kuivatusviiran valintaperusteet, koneeseen asennuksessa huomioitavaa, kunnontarkkailu ja puhdistus, saumausharjoituksia , tehdasvierailu

Area sales manager Petteri Maijanen ABB Oy: lujuusmittaukset (taivutusvastus, puhkaisu, vetolujuus ja –jäykkyys), pintaominaisuudet ( huokoisuus, sileys ja Optitopo), manuaalimittaus vs. automatisoitu mittaus

Kouluttaja Jorma Lyytikäinen AEL: kalanterointi (menetelmät, mekanismit ja prosessimuuttujat) konerullaus (menetelmät, mekanismit ja prosessimuuttujat)

 

 

Paperikoneen formeriosan ja rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin käytyäsi tiedät formeriosan hallinnan vaikeudet ja saat uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärrät formeriosan - perälaatikon, viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden – vaikutuksen rainanmuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.